ARHIVA

Lună: iunie 2020

Cum se sifoneaza banii publici pentru imagine si publicitate in primaria Buzau (data lui Toma faliment) – EPISODUL AL II-lea. Faza pe firmele de casa si presa aservita (raport AUDIT financiar – contabil)!

Cum se sifoneaza banii publici pentru imagine si publicitate in primaria Buzau (data lui Toma faliment) – EPISODUL AL II-lea. Faza pe firmele de casa si presa aservita (raport AUDIT financiar – contabil)!

Potrivit auditorilor externi, veniti in control in Primaria Buzau, in anul 2019 UATM Buzău a angajat şi a efectuat plăți din bugetul propriu reprezentând servicii de publicitate în sumă totală de 333.880 lei, prestații efectuate având ca obiect informarea cetățenilor şi promovarea instituției pe canalele radio, TV, presa scrisă si online, în contextul în care informațiile nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 544/2001.

Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate

Prin referatul nr.51700/25.04.2019 întocmit de Petronela Jipa, director executiv al Direcției de Administrație Publică Locală, în care se invocă necesitatea respectării prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și pentru publicarea diverselor anunțuri privind concesiuni, licitații, evenimente sau orice alte materiale informative cu privire la activitatea instituției, s-a considerat că se impune încheierea unor contracte cu operatorii mass-media din municipiul Buzău. Lasand la o parte discriminarea dintre jurnalisti, cu care a operat reprezentantii primariei, la comanda primarului Toma, ordonatorul principal de credite a aprobat, achiziționarea de servicii de publicitate pentru publicarea sau difuzarea în mass-media locală a anunțurilor de interes public (în presa locală scrisă și online) și pe posturile locale de televiziune și radio prin încheierea de contracte de publicitate.

Costul total estimat lunar a fost de 30.500 lei, din care:

 • pentru presa vizuală (TV): 3.000 lei pe lună (TVA inclus) x 4 televiziuni;
 • pentru presa audio : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 2 posturi de radio;
 • pentru presa scrisă : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 2 ziare;
 • pentru presa online : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 1.200 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 1.000 lei pe luna (TVA inclus) x 5 ziare online;
 • : 800 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 500 lei pe luna (TVA inclus) x 3 ziare online;

Potrivit referatului, costurile individuale pentru ziarele online au fost estimate în funcție de audiența acestora, ceea ce înseamnă că deja de cunoșteau prestatorii de servicii deși contractele nu erau încă încheiate. Referatul nu furnizează informații privind modalitatea de stabilire a audienței pentru presa online. In realitate, s-a folosit un artificiu simplu: pentru alegerea presei care a beneficiat de contracte s-a uzitat de un singur criteriu: supunerea si glorificarea primarului Toma si a PSD (sunt contractori care nu au vizibilitate si nici reprezentativitate si cu toate acestea au beneficiat si beneficiaza de bani publici sub forma de contracte si “comanda”)!

Ca urmare a aprobării date pe referat de către ordonatorul de credite, au fost încheiate cu un număr de 20 de prestatori, mai multe contracte de publicitate în presa scrisă și online, publicitate la posturi de radio si TV locale și au fost efectuate plăți din bugetul anului 2019 pentru această destinație, în sumă totală de 333.880 lei.

Precizăm că și anterior datei referatului erau în derulare contracte cu același obiect, încheiate în anul 2018, a căror durată a fost prelungită pentru perioada de la începutul anului 2019 și până la data aprobării referatului, contracte încheiate cu aceeași prestatori.

In urma auditării acestor contracte, s-a constatat că prin angajarea şi plata serviciilor contractate, nu au fost comunicate informații de interes public așa cum se specifica în referatul care a stat la baza încheierii contractelor, prin afișare şi publicare, entitatea procedând eronat la decontarea unor cheltuieli reprezentând articole de presă, asigurarea spațiului de emisie şi difuzarea de spoturi publicitare şi reportaje pe canale radio și TV, pe blog-uri și pe website-uri. În acest context, echipa de audit a constatat că obiectul contractelor, pe baza cărora s-au făcut plăţile, nu fac parte din cadrul informațiilor de interes public si transparență decizională, pentru care există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informații de interes public, fiind încălcate prevederile Legii 544/2001 si ale Legii nr.52/2003.

Astfel, obiectul contractelor încheiate sau a comenzilor lansate, a fost:

• prestarea unor servicii informative si de promovare cu privire la activitatea

beneficiarului, inclusiv anunțurile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzău in ședințe ordinare (extraordinare sau de îndată), anunțuri privind hotărârile consiliului local, mesaje de felicitare pentru evenimente si sărbători legale;

• înregistrarea și transmiterea pe internet a sedințelor consiliului local;

• publicarea unui portofoliu online de imagini relevante privind activitatea desfășurată.

Din simpla enumerare a obiectului contractelor încheiate se poate constata că acestea nu au legătură cu informațiile de interes public prevăzute de art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Aceasta prevede ca fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu numai informațiile de interes public, precum programele si strategiile prin afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicații proprii, precum si pe pagina de internet proprie. Astfel, instituția deține propriul site care funcționează la adresa https://primariabuzau.ro/ unde toate informațiile de interes public prevăzute de lege sunt publicate. De asemenea, pe site-ul propriu, instituția publică Monitorul Oficial Local la adresa https://primariabuzau.ro/monitoruloficial-local/ unde sunt publicate Statutul UATM Buzău, regulamentele privind procedurile administrative, proiectele și hotărârile autorității deliberative, procesele-verbale ale ședințelor consiliului local, documente și informații financiare și alte documente. Pe site-ul instituției se regăsesc publicate la data auditului și informații privind structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; sursele financiare, bugetul local şi bilanţul contabil; programele şi strategiile proprii; etc, informații care sunt de interes public. Obiectul contractelor încheiate nu are legătură nici cu Lista cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu (anexa la HCL al Municipiului Buzău nr.199/2005) publicată la adresa: https://primariabuzau.ro/wpcontent/uploads/2016/10/Lista-documentelor-de-interes-public.htm.

Din analizarea contractelor încheiate și a documentelor anexate la decontarea facturilor s-a constatat că informațiile publicate sau transmise la radio și TV nu sunt din categoria celor care sunt de interes public, potrivit art. 5 (1) din Legea nr 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public si a prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenta decizională în administraţia publică, în sensul că reprezintă anunțuri privind convocarea consiliului local, fotografii, diferite articole de presă, dezbateri radio și TV, mesaje de felicitare pentru sărbători, servicii care nu au legătură cu informațiile de interes public și transparența decizională, pentru care există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informații de interes public.

 • UATM Buzău a efectuat plăți în sumă totală de 8.000 lei, fără existența unui angajament legal către MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău, pentru transmiterea live a ședințelor consiliului local.

Prin referatul nr.73308/19.06.2019 întocmit de Tudorache Daniel-Mădălin, directorul executiv al Direcție Administrație Publică Locală, care invocă prevederile art.42 alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, potrivit căruia instituția are obligația de a posta pe pagina proprie de internet a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, se propune și ordonatorul de credite aprobă, încheierea unui contract de servicii de live streaming ce va consta în transmiterea live a ședințelor consiliului local pe pagina de facebook a instituției și pe site-ul instituției, estimându-se un cost de 1.000 lei pe ședință, pentru o perioada de 6 luni, până la 31.12.2019.

Precizăm că motivația înscrisă în referat nu se justifică, având în vedere transmiterea și înregistrarea video a ședințelor nu înlătură obligația ca secretarul UAT să afișeze la sediul instituției și să publice pe pagina de internet a instituției copii ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Pe de altă parte, transmiterea directă și înregistrarea video a ședințelor consiliului locale excede prevederilor Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public invocate în referat, iar acest serviciu nu este strict în scopul realizării obiectivelor instituției prevăzute de Legea nr.215/2001, respectiv Codul Administrativ.

Anterior referatului, MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău depusese o ofertă de servicii de live streaming și înregistrare a ședințelor consiliului local, înregistrată sub nr.72001/13.06.2019.

Compartimentul de contabilitate emite Propunerea de angajare a unei cheltuieli nr.1897/20.06.2019 și Angajamentul bugetar individual nr1892/20.06.2019, fără să existe un angajament legal, respectiv un contract. Fără să se încheie un contract, care se prevadă clauze și obligații ale ambelor parți, precum și condițiile în care urmau a fi prestate aceste servicii, cu adresa nr.82629/10.07.2019 instituția comunică către prestator comanda executării acestor servicii, însă doar pe pagina de facebook a instituției (nu și pe site-ul propriu, așa cum se solicita prin referat).

Potrivit comenzii date s-a solicitat și ca transmisiile să fie înregistrate și stocate pe hard discuri externe ce vor fi predate beneficiarului.

In perioada august – decembrie 2019 MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău prezintă spre decontare un număr de 8 facturi pentru suma de 8.000 lei și entitatea plătește suma fără să existe un angajament legal (contract).

Toate contractele derulate în anul 2019 având ca obiect servicii de publicitate sunt prezentate în analitic în anexă la procesul verbal de constatare.

Din auditul efectuat a mai rezultat și că achiziția de servicii de promovare și publicitate nu se regăsește în Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019, varianta finală înregistrată sub nr.157555 din 23.12.2019, lit. C Achiziția directă – Servicii. Plățile au fost efectuate fără să fie întocmite, de regulă, documente de recepție a serviciilor contractate. In lipsa unor documente de recepție și implicit a neefectuării activității de recepție, nu a fost efectuat controlul final care avea rolul de a identifica dacă serviciile facturate au fost efectiv prestate în termenii și condițiile contractuale și dacă acestea corespund sau nu din punct de vedere calitativ.

Există 3 cazuri în care au fost întocmite documente de recepție (BI Media SRL, Magnetic Zero Production SRL, TV Sat 2002 SRL), dar unele documente de recepție nu sunt semnate sau serviciile contractate nu sunt prestate în realitate așa cum am prezentat mai sus.

Auditând prin sondaj documentele anexate la facturile prestatorilor, respectiv îndeplinirea obligațiilor contractuale potrivit cărora prestatorii aveau obligația să prezinte anexat la factura un document sub forma unui print-screen al paginii de internet cu materialele promovate, ziarele cu materialele promovate publicate, DVD conținând materialul video în condiții tehnice corespunzătoare, s-a constatat că materialele difuzate nu sunt de interes public în sensul prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Atunci când materialele publicitare fac referire la proiecte de hotărâri, pentru vizualizarea conținutul acestor proiecte se face trimitere la site-ul autorității publice locale www.primariabuzau.ro unde acestea pot fi consultate.

In aceste sens, în plus față de cazurile prezentate detaliat mai sus, prezentăm câteva exemple, astfel:

 1. Asociația Jurnaliștilor din Buzău a anexat la factura nr.1271/14.06.2019, emisă pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2019, printscreen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Anunț privind organizarea Târgului de adopții a câinilor fără stăpân, publicat la data de 20 mai 2019;
 • Anunț privind Proiectul de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a consiliului local, potrivit anunțului proiectul de hotărâre putea fi accesat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, publicat la data de 16 mai 2019;
 • Anunț licitație publică cu strigare pentru un spațiu din proprietatea publică a municipiului Buzău, potrivit anunțului proiectul de hotărâre putea fi accesat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, publicat la data de 10 mai 2019;
 • Primaria schimbă prioritatile în intersectia strazilor Prutului si Constituției, publicat la data de 28 mai 2019;
 • Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, publicat la data de 29 mai 2019;
 • Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, publicat la data de 17 mai 2019;
 • Conferința națională pentru gestionarea resurselor din deșeuri, publicat la data de 16 mai 2019;
 • Anunț important al Primăriei Buzău privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, proiectul de hotărârea putea fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 23 mai 2019.
 1. Digital Mobile Innovation SRL a anexat la factura nr.81/14.02.2019, emisă pentru perioada ianuarie 2019, print-screen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Proiecte mari de infrastructură buzoiană în atenția Băncii Mondiale, articol publicat la data de 25.01.2019;
 • Anunt public Primaria Buzău privind HCL cu arondarea imobilelor, potrivit anunțului hotărârile puteau fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 28.01.2019;
 • Dispoziție de convocare a Consiliului Local Buzau, articol publicat la data de 11.01.2019;
 • Anunt public Primaria Buzău privind proiectul Regulamentului serviciului de iluminat public, potrivit anunțului proiectul putea fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 14.01.2019, etc.
 1. FAPBZ Media SRL a anexat la factura nr.366/22.02.2019, emisă pentru perioada ianuarie 2019, print-screen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Poliția locală face apel la toți locuitorii municipiului Buzău, articol publicat la data de 26.01.2019;
 • Anunt public Primăria Buzău privind HCL cu arondarea imobilelor, potrivit anunțului hotărârile puteau fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 26.01.2019;
 • Anunț public primarul municipiului Buzău privind inițierea unui proiect de hotărâre (nu mai e vizibil la ce proiect se face referire), articol publicat la data de 25.01.2019;
 • 1o proiecte mari de infrastructura propuse pentru județul Buzău de primarul Constantin Toma, articol publicat la data de 25.01.2019;
 • Primaria Buzau anunță construirea unei centuri ocolitoare, articol publicat la data de 22.01.2019, etc.
 1. Media Group Production SRL a anexat la factura nr.4105160/10.09.2019, emisă pentru perioada 10.08-12.09.2019, conținutul știrilor difuzate la radio Focus FM, …

Valoarea abaterii constatate

Valoarea plăților efectuate din bugetul propriu în anul 2019, pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, în contextul în care informațiile difuzate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr.544/2001 așa cum s-a solicitat prin referatul de necesitate și în condițiile în care informațiile publice de interes general sunt disponibile pe website-ul instituției, a fost de 333.880 lei.

Descrierea cauzelor și imprejurarilor care au condus la apariția deficiențelor Constatate

Abaterea s-a produs în condițiile funcționării necorespunzătoare a controlului intern și a nerespectării prevederilor legale în vigoare privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice, care stipulează în mod expres că, cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată, sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale, iar utilizarea creditelor bugetare se realizează pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției publice, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Totodată abaterea s-a produs și în condițiile nerespectării normelor legale în vigoare, privind finanțarea cheltuielilor din fonduri publice, conform principiilor stipulate de Legea 215/2001 a administrației publice locale, respectiv de Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, potrivit cărora:

 • autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege;
 • autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului;
 • resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege;
 • autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale municipiilor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Abaterea s-a produs pe fondul excederii prevederilor Legii nr 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, precum și a faptului că obiectul contractelor pe baza cărora s-au făcut aceste plăți, nu sunt în strictă concordanță cu conținutul referatelor compartimentelor de specialitate în baza cărura aceste contracte au fost încheiate, în care se prevede că aceste contracte vor fi încheiate în vederea îndeplinirii obligațiilor instituției auditate, ce sunt prevăzute în Legea 544/2001 și Legea nr.52/2003.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate Prin angajarea și efectuarea de plăți pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, în contextul în care informațiile difuzate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr.544/2001 și în condițiile în care informațiile publice de interes general sunt disponibile pe website-ul instituției; luând în considerare că în unele cazuri serviciile nici nu au fost prestate, iar în alte cazuri plățile au fost efectuate fără să existe documente de recepție care să ateste prestarea serviciilor; având în vedere că plățile nu au fost efectuate pentru cheltuieli strict legate de activitatea UATM Buzău şi cu respectarea dispozițiilor legale, a fost produs un prejudiciu bugetului local în sumă de 333.880 lei.

Concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea a efectuat plăți nelegale pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, plăți care nu au fost effectuate pentru cheltuieli strict legate de activitatea UATM Buzău şi cu respectarea dispozițiilor legale, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 333.880 lei.

Abaterea este prezentată în detaliu la punctul II.3 din Procesul verbal de constatare,

UATM Buzău a încheiat cu SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA contractul de prestări servicii nr.1017/22.05.2018 serviciul de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018, serviciul de încasare a taxei de intrare în târgul Drăgaică stabilită în conformitate cu prevederile HCLM Buzău și desfășurarea activităților de curățenie, permanență la grupurile sanitare, asigurarea utilităților (apă, energie electrică, etc.) și toate activitățile necesare pentru buna desfășurare a Târgului în perioada iunie.

Valoarea totală a serviciilor prestate stabilită prin contract a fost de 220.000 lei fără TVA, iar durata contractului a fost de 30 de zile, respectiv pentru perioada 01.06.2018-30.06.2018.

Deși au fost prevăzute două obiecte ale contractului de naturi diferite, respectiv promovarea evenimentului și încasări de taxe – curățenie, părțile contractante nu au stabilit un preț pentru fiecare prestație în parte.

Contractarea serviciului de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a fost făcută în scopul evitării aplicării dispozițiilor legale privind achizițiile publice și al restrângerii concurenței, deoarece societatea nu avea astfel de servicii în obiectul principal de activitate și nici în activitățile secundare prevăzute în Actul constitutiv al societății și nu avea nici personal cu pregătire de specialitate în domeniul promovării de evenimente. Obiectul principal de activitate al societății este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate iar activitățile secundare nu au nici ele legătură cu serviciile de promovare a evenimentelor contractate.

UATM Buzău a solicitat prin pct.6.1 din contract, ca acest serviciu să fie în întregime subcontractat, fapt care s-a și produs în aceeași zi 22.05.2018, SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA, contractând aceste servicii cu OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău prin încheierea contractului nr. OGP 165/22.05.2018, înregistrat la societate sub nr.1021/22.05.2018, modificat prin actul adițional înregistrat la societatea sub nr.1160/14.06.2018, valoare serviciilor fiind de 161.000 lei fără TVA.

OVAL GREEN PUBLISHING SRL a facturat serviciile contractate către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA în valoare de în valoare totală de 191.590 lei inclusiv TVA, ulterior SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a facturat serviciile către Municipiul Buzău cu factura nr.1142295/25.06.2018 în valoare totala de 261.800 lei (220.000 lei fără tva) și suma a fost achitată la data de 27.06.2018, cu ordinul de plată nr.2923. La factura nr.1142295/25.06.2018 în valoare totala de 261.800 lei prezentată la decontare de către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a fost anexat devizul de cheltuieli nr.1220/25.06.2018. Potrivit devizului cheltuielile de publicitate ocazionate de promovarea târgului Drăgaică 2018 subcontractate au fost în sumă de 161.000 lei fără TVA, peste plafonul legal de la care se putea face o achiziție directă. In aceste condiții, având în vedere că serviciile de promovare contractate de către UATM Buzău cu SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA, nu se regăseau în obiectul principal de activitate și nici în activitățile secundare prevăzute în Actul constitutiv al societății și aceasta nu mai derulase anterior astfel de servicii, nu avea personal de specialitate în domeniul contractat, Municipiul Buzău acceptând prin contract subcontractarea în întregime a acestor servicii, sursa de finanțare a serviciilor de publicitate fiind 100% de la bugetul local al municipiului, se constată că scopul încheierii acestui contract era de a se evita derularea și transparența unei achiziții publice la nivelul Municipiului Buzău.

Valoarea serviciilor subcontractate cu OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău a fost de de 161.000 lei fără TVA, valoare care depășește plafonul de 132.519 lei stabilit de art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, până la care Municipiului Buzău avea dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii.

Valoarea serviciilor contractate pentru promovarea evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 și a plăților efectuate din bugetul local al Municipiului Buzău, fără derularea unei proceduri de achiziție publică potrivit prevederilor legale, este de 191.590 lei.

Descrierea cauzelor și imprejurarilor care au condus la apariția deficiențelor constatate

Cauza acestei abateri o reprezintă ineficiența controlului intern managerial și a controlului financiar preventiv în cadrul UATM Buzău.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate Prin contractarea serviciului de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 cu un prestator care nu avea în obiectul de activitate astfel de servicii, care nu avea personal cu pregătire de specialitate în domeniul promovării de evenimente și obligarea acestuia să subcontracteze în întregime, în aceeași zi, aceste servicii către OVAL GREEN PUBLISHING SRL, având în vedere că valoarea serviciilor depășea plafonul de 132.519 lei stabilit de art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (plafon valabil la data achiziției) de la care se puteau achiziționa direct produse sau servicii, s-a derulat de fapt o achiziție publică fără respectarea legislației privind achizițiile publice și a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și asumarea răspunderii, prevăzute de art.2, alin. (2) din Legea nr.98/2016.

Concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea auditată a încălcat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv plafonul până la care se puteau achiziționa direct produse sau servicii și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și asumarea răspunderii.
GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA – Sectiunea Buzau

Va urma!

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

Grupul de Investigatii Media a semnalat de mult timp faptul ca gruparea infractionala din jurul primarului faliment Toma Constantin sifoneaza banul public intr-un mod nemaintalnit, dar iata ca si cel mai nou AUDIT extern facut la Primaria Buzau arata fara dubii cum se fura “la greu” din buzunarele buzoienilor. In aceasta prima parte a anchetei noastre ne ocupam de Oval Green, societatea capusa condusa de fostul militar Alfred Vasilescu, un apropiat al primarului puscariabil. Iata ce spune ultimul Audit extern, din domeniul financiar-contabil. Urmeaza in episcoadele urmatoare – presa si contractele/facturile fictive, licitatiile cu “dedicatie” si VENITURILE “UITATE” din Administratia Publica Locala. CONCLUZIILE LE TRAGETI VOI!

Calitatea gestiunii economico-financiare – Cheltuieli cu bunuri si servicii PE “DISTRACTIILE” LUI Toma si a acolitilor (AUDIT ianuarie – iunie 2020):

Potrivit auditorilor, au fost efectuate plăți pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018 în sumă de 154.284 lei, fără să existe documente din care să rezulte că acesterezulte că aceste servicii au fost în realitate prestate.

UATM Buzău a achitat servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018 în valoare de 154.284 lei în condițiile în care pentru aceeași perioadă, același tip de servicii au fost contractate și decontate și de către Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Documentele de recepție întocmite au fost formale, pentru că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării serviciilor.

La data de 06.02.2019, cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019 în sumă de 154.284 lei, entitatea a achitat factura nr.88/03.12.2018 emisă de S.C. OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău.

Potrivit mențiunilor făcute pe factură, prestatorul a facturat servicii organizare eveniment SIB 18 (Sărbători de iarnă Buzău 2018).

Facturarea serviciilor și plata acestora a fost justificată prin contractul nr. 35747/28.11.2018 ce avea ca obiect Organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău 2018 (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul copiilor), așa cum rezultă de la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct.

4.1. din contract. Entitatea a prezentat echipei de audit și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 înregistrat sub nr.9064/23.01.2019 din care rezultă că la data de 17.01.2019 a fost efectuată recepția serviciilor contractate, respectiv organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor). Echipa de audit a constatat că aceste servicii, respectiv organizarea târgului de Crăciun, organizarea revelionului și organizarea altor manifestări cultural-artistice cu ocazia Crăciunului și a anului nou au fost contractate și achitate și de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman pentru aceeași perioadă și cu același prestator, OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, așa cum rezultă din contractele enumerate mai jos:

Raport de audit financiar

• Contractul nr. 331/28.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 (scena, lumini, sunet, ecran led de exterior) în valoare de 180.800 lei;

• Contractul nr. 332/29.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 în valoare de 362.105 lei.

Organizarea Revelionului menționată la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct. 4.1. din contract, nu putea fi realizată de OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, deoarece acest serviciu a făcut obiectul unui contract de servicii înregistrat sub nr.38144/17.12.2018, încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, în valoare de 307.639 lei inclusiv TVA. Din documentele prezentate pentru a justifica prestarea serviciilor contractate, nu a rezultat că au fost prestate servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018. Astfel, deși pe factura prestatorului la denumirea produselor sau a serviciilor s-a înscris servicii organizare eveniment SIB 18 cf contract 35747/28.11.2018, din raportul de activitate încheiat de prestator la data de 08.01.2019 și prezentat autorității contractante, nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare evenimente, ci servicii de publicitate și promovare. Nici din titlul raportului

– Raport de activitate privind prestarea serviciilor de publicitate a evenimentului Sărbători de iarnă la Buzău 1-31.12.2018, și nici din conținut nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare de evenimente. Din acest document, care nu a fost semnat de autoritatea contractantă, ar rezulta că prestatorul nu a organizat acest eveniment, așa cum a fost prevăzut în contract, ci a prestat de fapt servicii de publicitate, care ar fi constat în:

a) Concepția campaniei de promovare cu 8 anexe

b) Identitatea vizuală a evenimentului (denumire, logo, slogan)

c) 8 machete grafice banner

d) 1 machetă window graphics

e) 1 machetă grafică pliant

f) 1 machetă grafică ecuson

g) 2 machete grafice Afiș A1

h) 1 pagina FACEBOOK

i) 1 pachet video GOLD (25 de reportaje și spoturi publicitare Full HD

j) 5 jingle audio

k) 8 bannere scenă (pentru 237 mp: 3x40mp + 2x36mp + 3x15mp, cu montaj inclus)

l) 500 afișe A1

m) Servicii de lipit afișe în zona urbană și rurală (500 buc pe o rază de 20 km)

n) 20.000 pliante A4 (color, față/verso, hârtie 130 g/m)

o) Servicii distribuire pliante în zona urbană și rurală (20.000 buc pe o rază de 20 km)

p) Ecusoane organizatori (10 buc x 8,4×5 cm pe card PVC + Lineyard)

q) Stegulețe tricolore (2.000 buc)

r) Autocolant perforat (100 mp) servicii colantare și decolantare incluse, pentru 90 geamuri

autobuze

s) Servicii machetare și kit ledscreen

t) Servicii videograf pentru stream video online

u) Servicii fotograf oficial

v) Servicii actor Mos Craciun

w) Website prezentare eveniment (domeniu, hosting și mentenanță incluse) la adresa http://sarbatoribuzau.ro

x) Pachet publicitate media (cel puțin trei trusturi locale – TV, presă scrisă, radio și site web și 6 operatori independenți de siteuri web)

Împreună cu acest raport au fost furnizate două bucăți DVD ce conțin documente PDF

(concepția campaniei de promovare, analiza Swot, etc), fotografii, machete de bannere, machete

Raport de audit financiar:

 • pentru steaguri, fișiere audio și video, etc. care nu au nicio legătură cu serviciile de organizare a evenimentelor contractate.

In justificarea plății efectuate, UATM Buzău a prezentat și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 din care rezultă că serviciile prestate au fost organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor), dar așa cum am precizat mai sus în aceeași perioadă organizarea acestor evenimente a fost contractată de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, iar organizarea revelionul a făcut obiectul unui alt contract încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, potrivit contractul de servicii nr.38144/17.12.2018.

Pentru a efectua recepția, comisia de recepție nu a numărat, cântărit sau verificat cantitățile și nici cum au fost prestate serviciile înscrise în raportul de activitate (care nu erau cele contractate și nici cele facturate) și a procedat doar la vizualizarea celor două DVD-uri, a unui exemplar de afiș, 14 exemplare pliante A6 și a unor exemplare din ziarele Șansa și Opinia care au inserate mesaje publicitare, documente care se regăsesc anexate la raportul de activitate înaintat de prestator.

Precizăm că împreună cu raportul de activitate a fost înaintată și o ofertă intitulată Campanie publicitară Sărbători de iarnă la Buzău 2018 care conține aceleași servicii de publicitare mai sus menționate, dar nici raportul și nici oferta nu au fost înregistrate la registratura instituției.

Din verificarea efectuată a rezultat că la data încheierii contractului, a fost întocmită Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentului bugetar individual nr.26147/28.11.2018, din care rezultă că suma ce urma a fi achitată din creditele bugetare a fost rezervată la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie – art.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și nu de la art.20.30.01 Reclamă și publicitate, cum era normal dacă serviciile contractate ar fi fost servicii de promovare a evenimentului (publicitate).

Pentru a stabili ce anume și-a propus instituția să achiziționeze, am verificat și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019, varianta finală înregistrată sub nr.157555 din 23.12.2019, din care a rezultat că se dorea achiziția de servicii de organizare evenimente. Astfel, la lit. C Achiziția directă – Servicii, la poziția nr.98 s-a prevăzut și aprobat achiziționarea serviciului Organizarea evenimentelor Sărbători de iarna la Buzău 2019 (Targul de Craciun, Revelion, Orășelul Copiilor), cu o valoare estimată de 130.000 fără TVA, cu finanțare de la bugetul local și data estimată pentru achiziție – 21.11.2019.

Pe de altă parte, analizând în ce măsură serviciile de publicitate ar fi putut fi prestate în ipoteza în care acestea ar fi fost contractate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție NU sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire. In acest sens precizăm că fotografiile acestor produse existente pe DVD nu pot atesta cantitatea, cum nici cele 6 bucăți pliantele anexate la raportul de activitate nu pot atesta cantitatea totală de pliante plătită.

De asemenea, pentru serviciile de publicitate media, cu excepția unor inserturi în ziarele Șansa și Opinia, nu există niciun document din care să rezulte că acestea au fost prestate la cel puțin 3 trusturi locale TV și radio. In acest sens precizăm că UATM Buzău avea în derulare, în perioada auditată, propriile contracte de publicitate media cu aceleași trusturi locale TV, radio și ziare pe hârtie.

Referitor la website-ul pentru prezentarea evenimentului http://sarbatoribuzau.ro, precizăm că acesta nu a fost de fapt înregistrat pe numele autorității contractante, care de fapt nici nu avea nevoie de un website, având propriul său website, dar nu aparține nici prestatorului.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate online de RoTLD, autoritatea oficială (registrul) pentru domeniile .ro, acest domeniu aparține SC MIKE ZARR ADS SRL, așa cum rezultă din captura de mai jos.

De asemenea, la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării unor servicii, pentru că perioada în care produsele trebuiau furnizate și serviciile prestate se încheiase la sfârșitul lunii decembrie 2018, ca urmare comisia de recepție era în imposibilitatea să facă recepția întrucât perioada de execuție a contractului se încheiase.

In acest sens precizăm și că procesul-verbal de recepție nu a fost semnat de toți membrii comisiei de recepție, din cei 5 membri nu au semnat 2, respectiv Neder Andrei, președintele comisie și Androne Florea, membru, care a motivat în scris refuzul de a semna. Astfel, potrivit refuzului scris de a semna recepția, înregistrat la registratura entității sub nr.10.009/28.01.2019, rezultă că la data de 23.01.2019 comisia de recepție a primit contractul, oferta nedatată și neînregistrată și un dosar cu mostre si CD-uri. Această mențiune confirmă că oferta a fost transmisă odată cu raportul de activitate și nu anterior încheierii contractului.

Androne Florea a considerat că încheierea contractului a încălcat prevederile art.35, alin (1) și alin (2) din Legea achizițiilor publice nr.98/2016, în sensul că deși contractul este calificat ca fiind de servicii, având în vedere ponderea de 70,28% reprezentând produse, ar fi un contract de furnizare. In consecință nu reprezintă o atribuție de serviciu, deoarece acesta face parte din comisia de recepție pentru servicii (vezi amanunte AICI!).

In continuare, Androne Florea invocă prevederile pct.2 Angajarea cheltuielilor din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin OMF nr.1792/2004 precizând că la data efectuării recepției, respectiv 23.01.2019, bunurile fiind consumate și serviciile prestate nu mai era posibilă verificarea lor din punct de vedere cantitativ și calitativ.

De asemenea, Androne Florea sesizează și faptul că organizarea de evenimente de Crăciun și anul nou face obiectul altor contracte de achiziție publică, precum și neconcordanța între obiectul contractului și referatul care a stat la baza întocmirii contractului.

Androne Florea furnizează și alte argumente ale refuzului său de a semna recepția, astfel:

 • oferta nu e înregistrată și nici datată;
 • oferta nu e redactată integral în limba română, conținând termeni ca jingle audio sau kit ledscreen;
 • existența contractului nr.38144/17.12.2018 pentru organizarea revelionului, cu care serviciile ce trebuiau recepționate se suprapun;
 • oferta nu are specificate un minim de caracteristici tehnice astfel încât să poată fi recepționate, de exemplu stegulețele tricolore nu au specificate dimensiunile, materialul din care sunt confecționate, dimensiunea bățului, etc.;
 • oferta prevedea crearea unei pagini facebook si a unui website, fără a preciza înainte de derularea contractului adresele astfel încât să poată fi efectuată recepția în timp real;
 • oferta prevede servicii al căror rezultat nu poate fi cuantificat, nu se poate verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta, de exemplu cum a fost prestat serviciul fotograf oficial și recepționat doar pe baza unei fotografii a unei persoane dotată cu aparat de fotografiat și un ecuson pe care scrie Fotograf oficial ?;
 • având în vedere prevederile Ordinului nr.1792/2001, pct.14.1 din contract ar fi trebuit să prevadă obligația nu dreptul beneficiarului de verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din ofertă;
 • pentru a se stabili conformitatea modului de prestare a serviciilor cu oferta și cu contractul, aceste documente trebuie predate comisiei de recepție, cel mai târziu la începerea prestării serviciilor și nu după ce acestea sunt prestate.

Toate argumentele invocate de Androne Florea sunt corecte și îndreptățite și se întemeiază pe prevederi legale care nu au fost respectate.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepția a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii, iar recepția ar fi trebuit făcută în timpul derulării contractului.

Pe baza celor expuse mai sus, având în vedere că nu au fost furnizate documente care să ateste că serviciile de organizare evenimente contractate au fost prestate, precum și faptul ca astfel de servicii nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, nu se justifică plata sumei de 154.284 lei efectuată de către UATM Buzău în anul 2019, către OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, drept contravaloare a facturii nr.88/03.12.2018, achitată cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019.

b) Valoarea abaterii constatate

Valoarea plăților efectuate pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost prestate, precum și care nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, este de 154.284 lei.

c) Descrierea cauzelor și împrejurarilor care au condus la apariția deficiențelor constatate

Cauza acestei abateri o reprezintă ineficiența controlului financiar preventiv și a controlului intern managerial, determinată de inexistența unor proceduri operaționale privind recepția serviciilor contractate de entitate.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate.

Ca urmare a efectuării de plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost

prestate, servicii care nici nu puteau fi prestate în realitate, deoarece existau alte contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău cu același obiect, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 154.284 lei.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nu există documente care să certifice prestarea acestor servicii, deoarece nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepție a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii.

Ca urmare nici prestarea serviciilor de publicitate nu este justificată cu documente.

e) concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea a efectuat plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 154.284 lei. Abaterea este prezentată în detaliu la punctul II.2 din Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar.
Grupul de Investigatii Media – Sectiunea Buzau

VA URMA!

VIDEO – ANCHETA: Scandalul de la Asociatia de proprietari PT 28/3, continua! Ingrediente: pile, interese de grup (flausatii din Primaria Buzau), minciuni si abuz de putere!

VIDEO – ANCHETA: Scandalul de la Asociatia de proprietari PT 28/3, continua! Ingrediente: pile, interese de grup (flausatii din Primaria Buzau), minciuni si abuz de putere!

Gruparile de tip mafiot din Buzau nu mai sunt de mult o noutate…fie ele compuse din “jurnalisti”, oameni ai legii, functionari sau interlopi! In cei aproape 10 de la infiintare, News Buzau (si de peste 2 ani – G.I.M. Buzau) au adus in fata publicului mai multe tipuri de “flausati”, care la vremea lor se credeau invincibili, dar in timp s-au dovedit a nu fi decat niste “condesatori ai vidului mundan”. Daca nu stiati, gruparile de tip mafiot sunt categorisite in mai multe feluri, de la “creierele” afacerilor – nedezlipiti de politicienii de carton, la simplii trepadusi executanti sau gainari, care aduna firimiturile ramase de la masa “Boss-ilor”. De cand a venit la putere noua gasca a penalului Toma faliment, au inceput sa viermuiasca mafiotii “second-hand”, plini de frustrari si lacomie si sa treaca la praduiala ca niste bisnitari de rand. Unul din cazurile “cu taxa de protectie” la nivel de primarie si politie este cel de la Asociatia de Proprietari PT 28/3 din Dorobanti 2, Buzau. De-a lungul timpului sute de miliarde de lei vechi “au disparut” prin aceste capuse – Asociatiile de proprietari si au alimentat un tentacul al mafiei localr. Asa s-a intamplat si aici. Ceea ce este mai interesant este faptul ca la orice Asociatie de proprietari te uiti, retelele de furt din bani publici sunt interconectate si daca sapi mai adanc dai de aceeasi oameni: primarul, secretarul si alti sefi si “sefutze” de prin birourile intunecate ale Administratiei Publice Locale. Mai grav este cand sunt implicati si oameni ai legii: politisti, avocati si altii.

 De curand, redactia News Buzau si jurnalistii de investigatie de la G.I.M. Buzau (nu asa zisii jurnalisti de investigatie aparuti ca ciupercile dupa ploaie!) au descoperit o serie de nereguli la PT 28/3: abuz de putere, furt de bani (peste 5,5 miliarde de lei vechi), ilegalitati cu duiumul si…mult tupeu. Toate firele duc la…Primarie! Cazul este incalcit si nimeni nu-l poate reaseza pe fagasul normal…nici chiar cei implicati, de aceea va lasam, in acest prim episod sa auziti depozitiile martorilor, asa zisul “Drept la replica” al ofiterului cirminalist G.P., implicat activ in jaful din bani publici si parerea mai multor locatari din Asociatia de proprietari respectiva.

 Promitem sa revenim!

In urma emisiunii de la TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si Constantin Ionescu – “Sa ne recuperam orasul din mana grupurilor de interese” din 24 iunie 2020 (https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/43127-video-tv-news-buzau-raport-special-cu-iulian-gavriluta-sa-ne-recuperam-orasul-din-mana-grupurilor-de-interese-c-tin-ionescu-pro-romania-buzau), am primit dreptul la replica a sus numitului ofiter de politie G.P., pe care-l prezentam mai jos. La fel si parerea membrilor din Asociatie.

Drept la replica a ofiterului de politie – G.P.:

“Sunt fostul presedinte de la asociatia de proprietari PT 28/3. Intreb si eu cum puteti sa ma denigrati intr-o emisiune tv fara sa mi se ceara un punct de vedere in prealabil.

Va explic pe scurt si as vrea un drept la replica.

In Iunie, anul trecut, am fost ales presedinte al celei mai paguboase si una din cele mai mari asociatii de proprietari din municipiu.

Acest lucru l-am facut numai dupa ce am obtinut APROBAREA Conducerii inspectoratului, in baza unui raport scris. Mi-am desfasurat activitatile numai in conformitate cu prevederile Legii 196/2018, de organizare si functionare a asociatiilor de proprietari.

Am reusit achitarea datoriei de 3 miliarde lei vechi la ANAF, la acest moment asociatia fiind pe ZERO. Mai avem de achitat datoria catre RER si Compania de Apa, iar de anul trecut respectam cu strictete intelegerile cu cei doi furnizori.

Anul acesta, in cursul lunii Februarie a fost adoptata OG 20/2020, iar la art 4 alin 2 se specifica faptul ca cei ce au calitatea de organ al politiei juficiare nu au voie SA MAI detina functii in mediul public sau privat cu exceptia de profesor universitar, URMAND CA ACEST ARTICOL SA INTRE IN VIGOARE IN DATA DE 11.05.2020. Avand in vedere acest aspect am cerut un punct de vedere la ANI, care mi-au comunicat faptul ca din punctul lor de vedere nu mai am posibilitatea sa detin functia de presedinte al asociatiei de proprietari, din momentul in care o sa intre articolul susmentionat in vigoare. Astfel, avand in vedere prevederile legale si punctul de vedere al ANI, CA SA NU DEVIN INCOMPATIBIL CU FUNCTIA DE ORGAN AL POLITIEI JUDICIARE mi-am dat demisia din functia de presedinte incepand cu datata de 10.05.2020.

Rog sa trageti dumneavoastra concluziile.

Repet, corect era sa fiu contactat inainte conform deontologiei profesiei dumneavoastra.

L-am informat si pe dl Ionescu, care mi-a spus ca va lua legatura cu dvs”.

IATA CUM IL CONTRAZIC MEMBRII ASOCIATIEI:

“Hai sa-l ajutam pe d-ul ex presedinte sa-i improspatam memoria. In primul rand a incakcat art. 22 din legea 196 prin neadoptarea in A.G.P. a Regulamentului condominiului. Apoi a incalcat art. 28, pct. 1,2,3,4, art. 57 lit. k,n,r,s pentru neafisarea la avizier a statutului si regulamentului asociatie si toate celelalte amunturi. A incalcat art.29 pct. 1, 2,3. Din 09.2019 i-am solicitat in scris verificare instalatiilor sanitare si a partilor comune din H11 si a refuzat. In sedinta din 06.09.2019 a luat decizia de a exclude din sedinta a 40 de proprietari pe motiv ca nu-s membrii. A incalcat art. 57 lit. i, j. Adica la A.G.P trebuia sa aiba actualizate cărțile de imobil, tabelele cu proprietari, a cartii tehnice a constructiilor. A incalcat Constitutia prin emiterea unei adrese unui proprietar care are hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila a proprietatii dar pentru el nu e opozabila, adresa 270/22.09.2019.  A incalcat   Ordonantele militare prin emiterea somatiilor de plată catre 110 proprietari obligandu-i sa se adune la asociatie mai mult de 3 persoane. A incalcat Hotararea nr. 6/06.04.2020 a Comitetului Local De Situatii de Urgenta. Privind datoria asociatiei prin adresa nr. 332/20.10.2019 era de peste 500.000. Debitul catre ANAF fiind de 160.000. Acest lucru fiind  intarita prin adresa 140/06.04.2020. De unde zice de 300.000? Pein adresa 284/ 22.04.2020 datoria se ridica acum la 949.007 lei. Cum daca el spune ca a achitat debitul la ANAF? Atunci daca a achitat datoriile de ce nu a achitat chiria la sediul asociatiei din mai 2019, de ce contul asociatiei este inca blocat?”

IN LOC DE CONCLUZIE: secretarul primariei – fostul ofiter de politie Ed. Pistol (de care ne vom ocupa mai tarziu) nu este strain de situatie, dar, din pacate nu da voie nimanui din Administratie sa explice situatia de la PT 28/3 si sa clarifice lucrurile… Ne intrebam: de ce numai fosti sau actuali ofiteri de politie si armata se ocupa de niste “treburi civile”, facand zid in jurul primarului penal, Toma faliment? In episoadele viitoare veti descoperi de ce!

Grupul de Investigatii Media Buzau

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK