RSS HotNews.RO RSS

RSS Mediafax

Autor: admin

RAPORT DEVASTATOR al Curtii de Conturi Buzau, la Primaria lui Toma faliment! – cum actioneaza „suveica” grupului infractional organizat de la Buzau!

RAPORT DEVASTATOR al Curtii de Conturi Buzau, la Primaria lui Toma faliment! – cum actioneaza „suveica” grupului infractional organizat de la Buzau!

 “CAMERA DE CONTURI BUZAU Nr. de inregistrare: 78929/17.06.2021

PROCES VERBAL DE CONSTATARE, Buzau, 17.06.2021

Subsemnatii Nicolae Viorica si Cretu Cristina, avand functia de auditori publici externi in

cadrul Camera de Conturi a judetului Buzau, in temeiul prevederilor Legii nr.94/1992 privind

~ organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, al delegatiilor nr. 682 si nr. 683 din data de 16.04.2021 si a legitimatiilor de serviciu nr. 500 din data de 06.09.2010 si nr.3106 din data de 22.11.2016, am efectuat tn perioada 20.04.2021 – 17.06.2021 actiunea Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului la U.A.T.M. BUZAU, cod unic de identificare 4233874 avand sediul in B-UL UNIRII, nr. 163, Municipiul Buzau pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

Conducerea compartimentelor economice, financiare $i contabile, dupa caz, ale entitatii verificate au fost asigurate de:

Personalul de conducere al entitatii in perioada supusa verificarii a fost:

Toma Constantin — primar;

Apostu Ionut Sorin— viceprimar;

lon Viorel, viceprimar, de la 01.05.2020-27.10.2020;

Matache Oana— viceprimar, 28.10.2020-in prezent;

Pistol Eduard— secretar al municipiului, de la 01.02.2020- in prezent;

Toma Camelia —secretar al municipiului, de la 04.10.2019-31.01.2020;

Vasile Laurentiu— director executiv, perioada 04.10.2019-05.04.2020;

Ceausel Cristian Stefan, director executiv, perioada 06.04.2020- in prezent;

Gogea Mariana Daniela, director executiv adj.

Din verificarile efectuate in cadrul misiunii de audit financiar asupra categoriilor de operatiuni selectate au fost retinute abateri de la legalitate si regularitate si/sau cazuri de nerespectare a principiilor…

NU S-AU TRECUT IN INVENTARE SI NU S-AU LUAT CHIRII SI IMPOZITE PE BUNURILE CE APARTIN DE UAT BUZAU! S-AU SCRIS INTENTIONAT GRESIT MULTE DIN FACTURI LA..CHELTUIELI!

….. Sinteza – Pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educaţiei şi învățământului, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, și care se află în folosința unităților școlare, nu s-a stabilit până în prezent modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, conform Codului administrativ respectiv: darea în administrare, concesionarea, închirierea ori darea în folosinţă gratuită, pentru terenurile și clădirile folosite de unităţile școlare.

…….

Printre bunurile aparținând domeniului public al municipiului Buzău exemplificăm terenurile și clădirile în cure îşi desfasoară activitatea unităţile şcolare care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educaţiei și învățământului, prin Protocol de predare-primire, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995. In acest context, s-a constatat că, autoritatile deliberative ale administrației publice locale — consiliul local municipal — nu a stabilit până în prezent modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: darea în administrare, concesionarea, închirierea ori darea în folosință gratuită, pentru terenurile şi clădirile folosite de unităţile şcolare…. Din verificările efectuate pe parcursul prezentului audit la trei unităţi şcolare (Liceul cu program sportiv Buzău. Şcoala gimnazială Sf.A postol Andrei, Liceul tehnologic, meserii Şi servicii) s-a constatat că:

– una dintre acestea – Școala gimnazială Sf.Apostol Andrei, a înregistrat în evidenţa contabilă terenurile și clădirile în care se desfășoară activităţile școlare, în valoare totală de 93.632,75 lei ŞI respectiv 2.752.139,12 lei, pentru care nu s-a prezentat nici o hotărâre a consiliului local privind acordarea dreptului de proprietate publică şcolii.

Din evidenţa inventarului domeniului public al municipiului Buzău la 31.12.2020, reiese că terenurile şi clădirile Scolii gimnaziale Sf.Apostol Andrei totalizează 4.780.542,60 lei (conform reevaluarii din anul 2021).

-de asemenea, s-a constatat că toate trei unităţile şcolare, din bugetele locale aprobate, au

angajat și plătit cheltuieli de natura investiţiilor efectuate — reparaţii, modernizări, construcţii, lucrări de amenajare a terenurilor, iar valorile acestora nu au fost comunicate Municipiului Buzău, în calitate de proprietar al bunurilor și pe cale de consecință, nu au fost reflectate în valoarea de intrare a acestora.

Mai mult, acestea au fost înregistrate în mod eronat în contabilitatea școlilor, ca fiind cheltuieli de întreținere şi reparaţii deşi prin natura lor şi prin scopul realizării acestora, reprezintă cheltuieli de natura investițiiior. Reţinem, de asemenea, că aceste lucrări nu sunt de natura reparațiilor deoarece, prin lucrările executate au fost aduse îmbunătăţiri ale parametrilor tehnici iniţiali respectiv, amenajare tribună spectatori și terenuri de sport la baza sportivă Constructorul, executare rețele termice interioare în vederea instalării unei centrale termice noi ori conectării la centrala termică de cartier Care majorează astfel valoarea imobilelor, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, privind

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

Concluzionăm că prin nereglementarea de către Consiliul local municipal a modalităţilor de utilizare a bunurilor, nu au fost stabilite în mod implicit drepturile și obligaţiile entităților care administrază ori au în folosință gratuită bunuri proprietate publică, respectiv înregistrarea în contabilitate a bunurilor, angajarea, efectuarea şi înregistrarea lucrărilor de investiţii asupra bunurilor şi implicit asigurarea majorării valorii de intrare a bunurilor în cauză…”

……………………………………………………………………………………………

NU A FOST EFECTUAT NICIUN AUDIT INTERN…TOMA A NGAJAT TEMPORAR UN AUDITORIU SI A MARGINALIZAT PE CEL CARE OCUPA POSTUL!

În anul 2020 nu au fost efectuate misiuni de audit asupra activităţilor desfăşurate de

entitatea publică, și de entităţile aflate în subordinea ori sub acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și ale planului multianual de audit public intern aprobat pentru perioada 2018-2020.

Descriere:

Potrivit organigramei şi statului de funcții aprobate prin HCLM nr.77/28.04.2016, la nivelul unității administrativ teritoriale este prevăzut un compartiment de audit cu două posturi din care în anul 2020 a fost ocupat un singur post, cel de-al doilea fiind ocupat din ianuarie 2021…

Referitor la modul de realizare a planului de audit multianual aprobat pentru perioada 2018- 2020, s-a constatat că:

– auditul public intern nu s-a exercitat asupra tuturor activitatilor desfasurate în entitate publică, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entitati publice,

-compartimentul de audit public intern nu a auditat activităţile planificate, obligatorii cel putin o data la 3 ani, respectiv: activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până ia utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; …

…concluzionăm că activitatea de audit public intern desfăşurată în anul auditat a fost limitativă şi nu a condus la îmbunătăţirea activităţii entității.Mai mult, având în vedere abaterile constatate cu ocazia prezentului audit la 3 entități publice aflate în coordonarea/sub autoritatea UATM Buzău se accentuează necesitatea exercitării activităţii de audit public intern asupra operaţiunilor care vizează formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile…

…- Consecințele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate și regularitate:

Ca urmare a neefectuării de misiuni de audit public intern in anul 2020 Și în perioada planului multianual, auditul intern nu a contribuit la adăugarea de valoare şi nu a îmbunătățit activitatea entității publice, nu a ajutat entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, nu a contribuit în nici un fel la evaluarea și îmbunătățirea eficienţei şi eficacităţii managementului riscului, a controlului şi proceselor de guvernanță așa cum se prevede la art.2 lit.a din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern.

Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele:

-Toma Constantin, primar care are în subordine directa compartimentul de audit intern, analizează şi avizează rapoartele de audit, nu a evaluat activitatea de audit a entității sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice aplicabile acesteia și nici al îmbunătăţirii activităţii acesteia…

EXPLICATIILE CELOR IMPLICATI IN NEEFECTUAREA AUDITULUI….TINETI-VA BINE!

– Cristea Georgeta, auditor public intern, persoană care organizează şi coordonează activitatea de audit intern, realizează misiuni de audit public inter, conform fişei postului.

Note de relaţii:

-Toma Constantin, primar

Cum explicați neefectuarea misiunilor de audit asupra activităților desfăşurate de entitatea publică, şi de entităţile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și ale planului multianual de audit public intern

aprobat pentru perioada 2018-2020?

– Cristea Georgeta, auditor public intern,

Cum explicaţi neefectuarea misiunilor de audit asupra activităţilor desfăşurate de entitatea publică, și de entităţile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi ale planului multianual de audit public intern

aprobat pentru perioada 2018-2020?

Răspunsuri la notele de relaţii:

Toma Constantin, primar

În perioada 2019-2020 a Fost organizat concurs pentru ocuparea celui de-al doilea post de auditor intern. În anul 2019 a fost scos la concurs un post de auditor Superior, dar în urma acestuia toţi cei trei candidaţi au fost respinși la proba scrisă. În februarie 2020 a fost demarată procedura de organizare

— a concursului, aceasta fiind suspendată în data de 23.03.2021 din motive de pandemia. Procedura de recrutare a fost reluată în octombrie 2020 şi s-a finalizat. Acest post vacant a fost ocupat în ianuarie 2021. Urmează acest auditor sa efectueze auditul tuturor sectoarelor de activitate A fost un singur auditor care spune că are interdicție să fie implicat în sectoarele de activitate în care a deținul funcții de conducere pe o perioadă de trei ani.

Cristea Georgeta, auditor public intern,

– în perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018 în cadrul Biroului Audit Public Intern a fost detaşat domnul Vintilescu Belciug Adrian; În exercitarea sarcinilor de serviciu domnul Vintilescu Belciug Adrian a întocmit în anul 2017 planul strategic nr. 7/05.12.2017 pentru perioada 2018-2020, considerând toate activitățile şi riscurile din instituție şi instituțiile/entitățile subordonate sau sub autoritate. Deşi ocupam o altă funcţie am discutat la acel moment asupra aspectului că şi dânsul e detaşat doar pentru 6 luni şi probabilitatea de angajare a altor auditori în perioada imediat următoare şi chiar pe termen mediu este nulă, deoarece organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2016 care prevedea şi modificarea structurii de audit intern de la compartiment cu 2 posturi la birou cu 6 posturi era suspendată şi ar fi

bine să întocmească un plan mai realist raportat la situația de fapt, acesta l-a supus aprobării fără a îi mai aduce vreo modificare faţă de forma analizată impreună şi care este cea aprobată şi de ordonatorul principal de credite, primarul municipiuui Buzău.

-în perioada 01.07.2016 – 03.01.2018 eu am ocupat funcţii de conducere la Serviciul RUPOCI până în 10.2017- şef serviciu şi la Direcţia Finanţe Publice Locale perioada rămasă până la 03.01.2018 – director executiv.

Având în vedere că pe data de 03.01.2018 am revenit la funcţia de auditor şi implicit în cadrul Biroului Audit Public Intern, cât şi faptul că domnul Vintilescu Belciug Adrian nu şi-a prelungit detaşarea, plecând chiar mai devreme de 6 luni, deci rămânând singurul auditor, am efectuat misiuni fără legătură cu activităţile in care am fost implicată(activități care au fost în legătură cu formarea şi utilizarea

fondurilor publice precum şi cu administrarea Patrimoniului public), pentru a putea respecta — prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, art.20, alin. (5), citez: „(5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicție se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. ”, prevedere înscrisă de altfel şi în Declaraţia de independenţă la punctul 3.

De asemeni menţionez că deşi am avut sprijinul conducerii unităţii în sensul că deşi suspendată organigrama şi considerată în vigoare HCL 77/2016 putea fi angajat încă un auditor a fost organizat concurs postul a fost ocupat abia în anul curent în luna ianuarie.

Explicaţiile date nu reprezintă o justificare a nerespectării prevederilor legale, deoarece la

nivelul unităţii administrativ teritoriale este angajat un salariat cu aceste atribuţii care trebuia să desfăşoare activități de audit cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi a prevederilor planului multianual pentru anii 2018-2020.

…Pentru clădirile şi terenurile proprietate proprietate publică ale UATM Buzău și UATJ

Buzău, închiriate unor persoane fizice și juridice, nu s-au stabilit, calculat şi înregistrat în

evidenţa fiscală venituri reprezentând taxa pe clădiri și teren în sarcina fiscală a

chiriașilor pentru perioada anilor 2016-2020, în sumă totală de 30.266 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213,24 lei…

… Valoarea abaterii constatate:

— Valoarea taxei pe clădiri şi teren datorată de cei 6 chiriaşi, necalculată şi neînregistrată în evidența contabilă şi fiscală a entității şi neîncasată în perioada 2016-2020 este de 30.266 lei. În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015, art.183 au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213, 24 lei (anexa nr. 1).

Consecințele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate și regularitate:

Nu au fost încasate la bugetul local venituri din taxa pe clădiri şi terenuri, diminuandu-se astfel resursele de finantare a activitatii entitatii.

Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele:

-Toma Constantin, primar, care în calitate de conducător al instituţiei publice, respectiv ordonator de credite, avea atribuţii şi responsabilităţi privind modul de urmărire a realizării veniturilor bugetului local potrivit art.20 alin.(1) litera b) şi art.23 alin.(2) litera b) din Legea nr.273/2006,

– Ceaușel Cristian Ștefan, director executiv, care, conform atributiilor stabilite prin fisa postului îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere si urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la — persoane fizice si juridice…

CAMERA DE CONTURI BUZA

Cum explicați neidentificarea, nestabilirea si neîncasare taxelor locale de către personalul de execuţie

ŞI specialitate din coordonarea dumneavoastră, datorate de la cei 6 chiriaşi pentru clădirile şi terenurile

proprietate publică ale unităţilor administrative teritoriale, municipal și judeţean?

Răspunsuri la notele de relaţii:

În răspunsul la nota de relatii solicitata de auditorii publici externi, Toma Constantin, primar, afirma că:” În timpul auditului s-au identificat persoanele cărora nu li se stabilise taxe pentru clădiri şi teren închiriate şi s-au emis decizii de impunere aferente ” .

In răspunsul la nota de relatii solicitată de auditorii publici externi, Ceauşel Cristian Ştefan, director executiv, afirmă că: ” În perioada 2018-2019 nu am deținut funcţia de director executiv. În timpul auditului s-au identificat persoanele cărora nu li se stabilise taxe pentru clădiri şi teren închiriate şi s-au emis decizii de impunere aferente. ”.

Explicaţiile date nu sunt de natura sa justifice producerea abaterii, identificarea contribuabililor care datorează bugetului local taxe pe clădiri şi teren putea fi realizată și după deținerea atribuţiilor de îndrumare a activității de constatare, stabilire, impunere si urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la persoane fizice si juridice, în perioada 2020 până în prezent…

Fapte care constituie contravenţie, a căror constatare intră în competența Curţii de

Conturi: – Măsurile luate de entitatea verificată în timpul controlului:

În timpul misiunii de audit entitatea a întocmit și trimis decizii de impunere către cei 6

Contribuabili Punctul de vedere al conducerii entității:

— În urma concilierii efectuate la data de 16.06.2021, conducerea entitatii auditate nu a formulat puncte de vedere in divergenta cu constatarile înscrise in prezentul proces-verbal de constatare. Punctul de vedere al auditorului: – Concluzie:

Nu au fost încasate la bugetul local venituri din taxa pe clădiri şi terenuri, diminuandu-se astfel resursele de finantare a activitatii entitatii.

Recomandări:

In vederea inlaturarii abaterii constatate, se recomanda ordonatorului de credite al entitatii

auditate sa dispuna masurile legale pentru rexuperarea prejudiciului cu dobanxile aferente…

Fapte care constituie contravenţie, a căror constatare intră în competenţa Curţii de

Conturi … Activitatea de audit public intern desfăşurată în anul auditat nu s-a exercitat conform prevederilor legale în materie şi nu a condus la îmbunătăţirea activităţii entității…”

…………………………………………………………………………………………

NOTA REDACTIEI: Primarul faliment – C-tin Toma, a cerut Curtii de Conturi Centrale o amanare a platilor datorate si a recuperarii rpejudiciului si…a primit aceasta “favoare” (o prezentam in episodul urmator si expliam si de ce a primit aceasta “derogare”!)!!!

Vom continua!

Grupul de Investigatii Media – Buzau

VIDEO EXCLUSIV! 31 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990| Cronologia unei pagini negre din Istoria României. La Buzau au foist “imbracati” in salopete de miner in jur de 1000 de muncitori (bonurile de cumparare sunt in posesia unui colaborator NB)

VIDEO EXCLUSIV! 31 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990| Cronologia unei pagini negre din Istoria României. La Buzau au foist “imbracati” in salopete de miner in jur de 1000 de muncitori (bonurile de cumparare sunt in posesia unui colaborator NB)

Mineriada din 13-15 iunie 1990 a rămas în istoria României ca o pagină neagră, în care demonstrațiile pașnice de la București împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naţionale şi împotriva preşedintelui Ion Iliescu au fost reprimate cu brutalitate de forțele de ordine, cu ajutorul minerilor veniți din Valea Jiului. Patru persoane au murit în acele zile prin împușcare, iar alte 1.388 au fost rănite.

Europa Liberă face o scurtă cronologie a „Fenomenul Piaţa Universităţii” și vă propune o fotogalerie cu momentele dramatice ale acelor zile și cu ce s-a întâmplat cu dosarul Mineriadei 13-15 iunie 1990:


Manifestaţiile din Piaţa Universității au început pe 22 aprilie 1990, când au participat intelectuali, studenţi, elevi, funcţionari, dar şi personalităţi culturale şi publice.

La 26 aprilie 1990, demonstranții de la București au citit o declarația care cuprindea revendicările lor, una dintre acestea fiind Punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara prin care se cerea ca foştilor activişti comunişti şi foştilor ofiţeri de Securitate să li se interzică dreptul la candidatură pentru trei legislaturi consecutive.

Manifestațiile din Piața Universității au loc până pe 13 iunie, iar oamenii veniți zilnic din toată țara au strigat lozinci precum: „Libertate”, „Timişoara”, „Jos Iliescu”, „Jos comunismul”, „Iliescu nu dezbina ţara”, „Proclamaţia de la Timişoara, lege pentru toată ţara”, „Apel din Timişoara, trezeşte, Doamne, ţara”, „16-22, cine-a tras în noi”, „Iliescu nu uita, tineretul nu te vrea”, „Treziţi-vă, români, aveţi din nou stăpâni”, „Iliescu pentru noi este Ceauşescu II”, „Cine-a tras în noi, 16-22″, „Cine-a tras în noi, după 22″ etc.

La 27 mai 1990, o parte dintre organizaţiile care au coordonat protestele (Grupul Independent pentru Democraţie, Liga Studenţilor) s-au retras din Piaţă, în timp ce altele au rămas, alăturându-li-se celor aflaţi în greva foamei (Consiliul Naţional pentru Alianţa Poporului, Mişcarea Independentă, Asociaţia „16-21″ Decembrie), conform volumului „Istoria României în date”.

11 iunie 1990 – Fostul președinte Ion Iliescu se întâlnește la Palatul Victoria cu primul-ministru Petre Roman, vicepremierul Gelu Voican Voiculescu, ministrul de interne, Mihai Chițac, directorul Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, șeful Marelui Stat Major, Vasile Ionel și procurorul general, Gheorghe Robu pentru a discuta despre îndepărtarea tuturor demonstranților din Piața Universității.

13 iunie 1990 – Ziua în care poliţia intervine în forţă în Piaţa Universităţii:

În jurul orei 5 dimineața, forțele de ordine distrug corturile manifestanților aflate în Piața Universității și fac arestări printre manifestanți. Stârnesc mânia manifestanților care rup cordoanele polițiștilor.

La ora 9, muncitorii de la IMGB se alătură polițiștilor. Sunt scandate lozinci de tipul „IMGB face ordine!”, „Moarte intelectualilor!” sau „Noi muncim, nu gadim!”.

La ora 16 – câteva autobuze ale forțelor de ordine sunt incendiate. Printre manifestanți sunt mulți provocatori.

La ora 18, mai mulți oameni se îndreaptă spre Calea Dorobanților și spre Televiziunea Română

La ora 20 – TVR își întrerupe emisia – iar crainica anunță că din motive ce țin de manifestanții turbulenți.

La ora 21 fostul președinte Ion Iliescu – îi cheamă pe români să ajute forțele de ordine să restabilească ordinea și spune că manifestările au loc din cauza unor elemente extremist de tip legionar.

În zilele de 14 şi 15 iunie – Minerii din Valea Jiului au venit la Bucureşti, unde fostul preşedinte Ion Iliescu i-a îndemnat să ocupe şi să cureţe Piaţa Univesităţii.

Manifestanţii au fost bătuţi de către mineri, fiind devastate Universitatea, Institutul de Arhitectură, sediile unor ziare şi reviste independente: „România Liberă”, „Dreptatea”, „Baricada”, Sediile partidelor istorice PNL și PNŢCD au fost și el eluate cu asalt de mineri.

Represiunea manifestanților de la București a ajuns în presa internațională. Liderii din întreaga lume și opinia publică internaţională au cerut conducerii de la Bucureşti să pună capăt represiunii din Piaţă.

Ion Iliescu le-a mulţumit minerilor pentru restabilirea ordinii în Capitală: „Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în aceste zile, în general pentru toată atitudinea dumneavoastră de înalta conștiintă civică. Deci, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile: că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Și de astă dată ați demonstrat cât de importantă este solidaritatea muncitorească. Cu un sentiment deosebit de conștiință civică, patriotică ați simțit momentul dificil și cu o dăruire exemplară v-ați arătat gata să fiți solidari cu puterea nouă. Exemplul dumneavoastraă a fost plin de îmbărbătare pentru toți cei de bine, care doresc progresul societății românești. Vreau să vă mulțumesc deci pentru acest act de înaltă solidaritate pe care l-ați demonstrat în aceste zile”.

15 iunie 1990 – Comitetul Militar Superior al Ministerului Apărării Naţionale a cerut desfiinţarea Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA), invocând faptul că a făcut jocul unor forţe politice care urmăresc destabilizarea vieţii social-politice, mai scrie sursa citată.

16 iunie 1990 – Are loc o ședință de guvern în care a fost examinată derularea evenimentelor violente din 13-15 iunie. La finalul ședinței, Guvernul a dat un comunicat de presă în care se vorbeşte despre „scenariul destabilizării de stat”, o situaţie limită în care preşedintele ales şi guvernul au cerut intervenţia armată şi sprijinul populaţiei.

18 iunie 1990 – Se înființează Comisia parlamentară de anchetă instituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990. Lucrările Comisiei s-au finalizat în ianuarie 1991 şi s-au concretizat în documentul intitulat „Raportul Opoziţiei anticomuniste din comisia parlamentară de anchetă a evenimentelor din 13-15 iunie 1990 (raport finalizat la 15 ianuarie 1991). Opinie separată”, potrivit site-ul http://mineriade.iiccmer.ro/.

În septembrie 2010, Asociaţia „21 Decembrie 1989″, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (ICCMER), au publicat „Raportul-Rechizitoriu despre Fratricidul din 13-15 iunie 1990”, în baza documentelor din Dosarul Mineriadei, scrie site-ul http://mineriade.iiccmer.ro/.

13 iunie 2017 – Procurorii militari ai Secţiei Parchetelor Militare din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările în dosarul „Mineriadei din 13-15 iunie 1990″ şi au dispus trimiterea în instanţă a cauzei. Procurorii militari susţin, în rechizitoriu, că, „în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, autorităţile statului au hotărât să declanşeze un atac violent împotriva manifestanţilor aflaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi îşi exprimau, în mod paşnic, opiniile politice, în contradicţie cu cele ale majorităţii care forma puterea politică la acel moment. În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, precum şi peste zece mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării”, se mai arată în Rechizitoriu, conform https://www.mpublic.ro/.

La 13 iunie 2017, au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni contra umanităţii Ion Iliescu, la data faptelor preşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) şi preşedinte al României; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Măgureanu, fost director al Serviciului Român de Informaţii; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare; Emil „Cico” Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN şi şef al Direcţiei Generale de Cultură, Presă şi Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazemir Ionescu, vicepreşedinte al CPUN; Adrian Sârbu, şef de cabinet şi consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, preşedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni; Plăieş Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Peter, comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele aparţinând Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB, conform site-ului Ministerului Public, https://www.mpublic.ro/.

În mai 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că ancheta în Dosarul Mineriadei din 1990 trebuie refăcută, identificând nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari şi a dispus restituirea dosarului la Parchet.

În 10 decembrie 2020 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus ca dosarul Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 – să fie întors la Parchet pentru refacerea anchetei. Decizia este definitivă.

SURSA: https://romania.europalibera.org/

FOTO:Agerpres

P.S. EXCLUSIV – Potrivit unor informatii verificate, de la Buzau au fost trimisi in Capitala, la Mineriada din 1990 in jur de 1000 de muncitori de la inteprinderile buzoiene, carora li s-au cumparat salopete (bonurile in urma cumpararii se afla in posesia unui colaborator News Buzau) si au fost echipati de unii din FSN (fostul senator PSDR, PSD – Ion Vasile, acum decedat nu a fost strain de aceste evenimente…la fel si colaboratorii sai apropiati, aflati acum in diferite posturi importante!!!). VIDEO marturie despre acestea si multe altele in LINKul de mai jos (LECTIA nr 3 – :”Curs de criminalitate statala” – de la minutul 13:10 – la 19:00 …). „In primele ore ale datei de 14 iunie 1990, pana sa vina minerii, au intervenit muncitorii buzoieni…era echipati din salopete noi cumparate…am gasit bonurile…va pot prezenta de la cine le-au cumparat….” – Ion Rosca, cercetator. Aceeasi situatie a fost si in alte orase ale Romaniei, de aici intrebarea: cine a organizat si a regizat totul? Vom afla vreodata?

SURSA: https://www.newsbuzau.ro/eveniment/45054-video-tv-news-buzau-raport-special-final-de-sezon-al-cursului-de-criminalitate-statala-cu-ion-rosca-cercetator-ultima-lectia-nr-8-amagirea-fragilitatea-criza-de-fond-a-conditiei-umane-si-efectul-ei-asupra-degenerarii-civilizationale-linkuri

OP CIA (Operatiunea Central Intelligence Agency) sau cazul asa zisului ziarist Roman Protasevich cu avionul deturnat din Belarus (asemanari cu cazul Navalnîi, opozantul lui Putin din Rusia)

OP CIA (Operatiunea Central Intelligence Agency) sau cazul asa zisului ziarist Roman Protasevich cu avionul deturnat din Belarus (asemanari cu cazul Navalnîi, opozantul lui Putin din Rusia)

Nu ne-am propus sa facem o analiza complexa a Operatiunilor Speciale ale CIA (si alte servicii secrete) in lume, atunci cand generalii si-au pus in gand sa schimbe regimurile, dupa bunul plac si afacerile mai marilor americani, ci pur si simplu sa ne spunem parerea, alaturi de alti oameni care nu au “fluturi” in ochi si nici ceata pe ploape sau circumvolutiuni. Care-i treaba cu opozantul lui Putin – Navalnîi si mai nou cu asa zisul ziarist cu cosuri – Roman Protasevich, arestat dupa ce a fost deturnat avionul in Belarus? Toate actiunile si manipularea media internationala sunt cusute cu ata alba si se pare ca fac parte dintr-o mai ampla actiune a CIA pentru a arata cat de ticalosi sunt cei din Est si cat de “civilizati” sunt ei si restul Europei. Nimic mai fals…mai jos aveti un exemplu elocvent de deturnare a unor bune intentii si a unor zboruri oficiale de catre “tarile democratice” – cazul presedintelui Boliviei.

Se stie ca America, prin Serviciile Secrete a jucat un rol important prin astfel de „OP”, atunci cand, oriunde in lume (inclusiv Romania) au vrut sa se schimbe anumite Guverne care nu au mai raspuns “la butoanele” afacerilor si intereselor lor geostrategice, Dupa parerea noastra si in aceste doua cazuri, analizate pe scurt este vorba de aceeasi “OP CIA” (Operatiunea Central Intelligence Agency). Reteta este patentata in Orient si experimentata acum in Rusia („amprenta” serviciilor secrete este evidenta!). Nu tinem partea vecinilor nostri estici, nici pe departe, dar nu putem sa fim orbi, cand totul este pe fata, in ochii celor avizati. Cei doi opozanti ai vechiului spatiu sovietic vor deveni martiri, fara indoiala, dar trebuie sa se stie ca, in ochii papusarilor CIA, nu conteaza daca acestia mor sau o sa supravietuiasca…ei s-au umplut oricum de bani (sau rudele lor) si si-au indeplinit „partial sau nu” misiunea – atentie si la cucoana casnica care e milionara in dolari si face opozitie din occident si tipa pentru “nedreptatile” de spionaj ale co-nationalilor sai! Si in Romania, si bineinteles si la scara mai mica – in Buzau, ne confruntam cu asa zisii jurnalisti, sustinuti de Servicii sau simplii “tablagii” care-I folosesc pentru informatii si razboaie social-media, in atingerea scopurilor marsave, din umbra. Deci, sa nu ne mai miram de aceste fenomene, tot mai dese care vor sa rastoarne paradigmele nationale si statale. Sa incepem analiza concreta, citand pe unii si pe altii:

„Acesta este „ziaristul” Roman Protasevich, care se teme că „va fi executat”. A scris ceva? Nu, pentru că nu e ziarist. Are un canal pe Telegram de unde îi mobiliza pe unii să iasă în stradă, după cum l-au învățat tocmai în Ukraina prietenii lui specialiști în revoluții colorate. Cînd te uiți la copiii ăștia acneici, nu are cum să nu îți pară rău că sînt folosiți la modul acesta. Și ăștia vor o țară „ca afară”. Din aia, cu „libertăți”! Cu chifle gratis, Aici nu încap comparații cu Assange sau mai știu eu… Assange făcea conștient ceea ce făcea, denunța crime de război pe bune, nu chema zece puțoi ca să dea cu sticle de plastic după polițai, în stradă. Că acești copii au fost finanțați la modul dement și stimulați să devină dizidenți, e cît se poate de clar și se vede și din reacțiile disproporționate ale presei mainstream sau ale politicienilor UE, bunăoară. Svetlana Tikhanovskaya, marea dizidentă, este casnică, are o șatră de copii și fără să muncească, e milionară în dolari! Doar așa, în treacăt! Profesoara de engleză care nu predă engleza. Se trăiește bine în țara „dictatorului”! Și eu mi-aș dori să fiu milionar fără să fac nimic. Iar soțul ei? Blogger. Știți vreun blogger milionar în dolari și proprietar de mai multe imobile? Cred că nu. Majoritatea se bucură dacă-și plătesc o chirie, își iau cafea și o mahoarcă din banii pe care-i fac din scris. Oricît de geniali ar fi. Nu e cazul lui Protasevich, care e mai curînd un soi de Mălin Bot, de Ceaușescu sau Angi Șaorma. El a dat fonfleurile cu intervențiile trupelor speciale rusești la Minsk. Sigur că a făcut-o ca să-i întărîte pe demonstranți, să-i scoată în stradă. Nu el și-a riscat pielea. Iar ulterior a zis: Ups, am greșit, nu erau trupe speciale rusești. Altminteri, mare erou! Cu Lukasenko rămîne cum s-a stabilit: atentat la viața lui au încercat, dictator l-au făcut, sancțiuni i-au aplicat. Dacă treaba se împute, se mută mai încolo cu o gaură, la Volodea. Iar copilul, e la mila lui. Poate să zică că s-a infectat cu Covid prin UE, în loc să stea acasă, în siguranță. Ghinion! S-a dus. N-a avut zile… Atîta îi interesează pe progresiști viața unui tefelist.”- Ambrus Bela

Eu, președintele Boliviei, răpit în Europa

La data de 2 iulie s-a produs unul dintre cele mai neobișnuite evenimente din istoria dreptului internațional: interzicerea survolului avionului prezidențial al statului Bolivia, pe deasupra teritoriului francez, spaniol, italian și portughez, culminând cu blocarea lui pe aeroportul din Viena timp de paisprezece ore.

Câteva săptămâni mai târziu, acest atac asupra vieții membrilor unei delegații oficiale, comis de state considerate a fi democrate, care respectă legea, continuă să trezească indignare in rândul cetățenilor, a organizațiilor sociale și din partea multor persoane din toată lumea.

Ce s-a întâmplat de fapt? Eram la Moscova și, cu câteva momente înainte de începerea întâlnirii cu dl. Vladimir Putin, un asistent m-a alertat cu privire la unele dificultăți tehnice: mai exact, imi era imposibil să merg în Portugalia (de la Moscova), așa cum fusese planificat inițial. Cu toate acestea, când s-a încheiat întâlnirea cu președintele rus, imi era deja clar că problema nu era de natură tehnică.

Din La Paz, ministrul nostru pentru afaceri externe, domnul David Choquehuanca, reușește să organizeze o escală în Las Palmas de Gran Canaria, Spania și să valideze un nou plan de zbor. Totul părea să fie în ordine.

Cu toate acestea, în timp ce eram în aer, colonelul de aviație Celiar Arispe, care conducea și grupul aerian prezidențial și care pilota în acea zi avionul, vine să mă vadă: «Parisul ne retrage autorizația de survol! Nu mai putem intra în spațiul aerian francez» Surpriza lui era legată de preocuparea faptului că tocmai eram pe punctul de a trece pe desupra Hexagonului.

Desigur, am putea încerca să ne întoarcem în Rusia, dar riscăm să rămânem fără kerosen. Prin urmare, colonelul Arispe a contactat turnul de control al aeroportului din Viena pentru a solicita autorizația de a efectua o aterizare de urgență. Dorim să mulțumim autorităților austriece pentru „unda verde” primită.

Instalat într-un mic birou care mi-a fost pus la dispoziție la aeroport, aflat în mijlocul unei discuții cu vicepreședintele meu, dl Alvaro García Linera, și cu dl Choquehuanca, pentru a decide in privința următorilor pași, dar mai ales pentru a înțelege motivele deciziei francezilor, moment in care pilotul m-a informat că și Italia ne refuză intrarea în spațiul său aerian.

În acel moment am primit o vizită a ambasadorului spaniol în Austria, dl Alberto Carnero, care imi spune că tocmai ce a fost aprobat un nou plan de zbor pentru Spania. Doar că, explică el, va trebui mai întâi să inspecteze avionul prezidențial. Este chiar o condiție sine qua non pentru plecarea noastră către Las Palmas din Gran Canaria.

Când l-am întrebat care sunt motivele acestei cerințe, domnul Carnero menționează numele domnului Edward Snowden, angajat al unei companii americane, căreia Washingtonul îi subcontractase unele dintre activitățile sale de spionaj. I-am răspuns că îl cunosc pe dl. Snowden doar din ce am citit in presă. De asemenea, i-am amintit diplomatului spaniol, că țara mea respectă convențiile internaționale și în niciun caz nu căutam să extrădez pe cineva în Bolivia.

Domnul Carnero era în contact permanent cu subsecretarul spaniol pentru afaceri externe, dl Rafael Mendívil Peydro, care îi cerea în mod evident să insiste.

«Nu vei inspecta acest avion – a trebuit să mă impun . Dacă nu credeți ce vă spun, inseamnă că îl faceți mincinos pe președintele statului suveran Bolivia.»

Diplomatul iese să ia instrucțiuni de la superiorii săi înainte de a reveni. Apoi mă roagă să-l invit să «bea o cafea» în avion.

«Dar mă iei drept delincvent? îl intreb eu. Dacă vrei să urci în acest avion, va trebui să o faci cu forța. Și nu voi opune rezistență unei operațiuni militare sau polițienești, pentru că nu-mi pot permite.»

Cu siguranță că ambasadorul s-a speriat și a exclus opțiunea forței, nu fără să-mi spună că, în aceste condiții, nu va putea autoriza planul nostru de zbor.

«La ora 9 dimineața vă vom spune dacă puteți sau nu să plecați. Până atunci vom discuta cu prietenii noștri», îmi explică el. «Prieteni»? «Dar cine sunt acești „prieteni” din Spania, la care vă referiți? Franța și Italia, fără îndoială» Refuză să-mi răspundă și se retrage…

Profit de acest moment pentru a discuta cu președinta Argentinei, Cristina Fernández, un excelent avocat, care mă îndrumă în probleme juridice, precum și cu președinții Venezueleni și Ecuadorului, Nicolás Maduro și Rafael Correa, ambii foarte preocupați de soarta noastră. Președintele Correa mă sună înapoi de mai multe ori pe parcursul zilei pentru a verifica situația. Această solidaritate îmi dă putere. «Evo, nu au dreptul să-ți inspecteze avionul!» îmi repeta. Știam că un avion prezidențial se bucură de același statut ca și ambasada.

Acest sfat și sosirea ambasadorilor din Alianța Bolivariană pentru Popoarele Americii Noastre (ALBA) imi intăresc hotărârea de a rămâne ferm. Nu, nu vom oferi Spaniei sau oricărei alte țări – Statelor Unite cu atât mai puțin decât altora – satisfacția inspecției aeronavelor noastre. Ne vom apăra demnitatea, suveranitatea și onoarea țării noastre, măreața noastră patrie. Nu vom accepta niciodată acest șantaj.

Ambasadorul Spaniei reapare. Îngrijorat și nervos, îmi spune că în sfârșit am toate autorizațiile și pot pleca. În cele din urmă, decolăm…

Această interdicție de zbor decretată simultan de patru țări și coordonată de Agenția Centrală de Informații (CIA) împotriva unei țări suverane, cu singurul pretext că, probabil, îl transportam pe domnul Snowden, scoate la lumină greutatea politică a principalei puteri imperiale, Statele Unite..

Până pe 2 iulie (data sechestrării noastre), toată lumea ințelegea că statele au agenții de securitate pentru a-și proteja propriul teritoriu și populația. Dar Washingtonul a depășit limitele imaginabilului. Încălcând toate principiile bunei-credințe și convențiile internaționale, au transformat o parte a continentului european în teritoriu colonizat. O insultă adusă drepturilor omului, una dintre realizările Revoluției Franceze.

Spiritul colonial care a condus la subjugarea mai multor țări în acest mod, demonstrează încă o dată că Imperiul nu tolerează limite – juridice, morale sau teritoriale. Acum este clar în ochii întregii lumi că, pentru o astfel de putere, orice lege poate fi încălcată, orice suveranitate violată, orice drept uman ignorat.

Puterea Statelor Unite stă desigur, in forțele sale armate implicate în diferite războaie de invazie și susținute de un complex militar-industrial extraordinar. Etapele intervențiilor lor sunt bine cunoscute: după cuceririle militare, impunerea comerțului liber, o concepție singulară a democrației și, în cele din urmă, supunerea populației la voracitatea multinaționalelor.

Mărcile de neșters ale imperialismului – fie el militar sau economic – au desfigurat Irakul, Afganistanul, Libia, Siria. Țări printre care unele au fost invadate sub suspiciunea că dețin arme de distrugere în masă sau adăpostesc organizații teroriste. Țări în care mii de oameni au fost uciși, fără ca Tribunalul Penal Internațional să fi luat vreo măsură.

Dar puterea americană provine și din acțiuni subterane destinate răspândirii fricii, șantajului și intimidării. Printre rețetele pe care Washington le folosește cu ușurință pentru a-și menține statutul este și «pedeapsa exemplară», în cel mai pur stil colonial, care a dus la reprimarea indienilor din Abya Yala. Acum se îndreaptă impotriva popoarelor care au decis să se elibereze, dar și asupra liderilor politici care au ales să guverneze pentru cei slabi. Memoria acestei politici de pedeapsă exemplară este încă vie în America Latină: gândiți-vă la loviturile de stat împotriva lui Hugo Chávez în Venezuela în 2002, împotriva președintelui Honduras, Manuel Zelaya, în 2009, împotriva dlui Correa în 2010, împotriva președintelui paraguayean Fernando Lugo în 2012 și, desigur, împotriva guvernului nostru în 2008, sub conducerea ambasadorului american în Bolivia, domnul Philip Goldberg. «Exemplul» este dat astfel încât nativii, muncitorii, țăranii, mișcările sociale să nu îndrăznească să ridice capul împotriva claselor dominante. «Exemplul» este dat pentru a-i îndoi pe cei care rezistă și a-i terorizează pe ceilalți. Dar un «exemplu» care îi face acum pe cei umili de pe acest continent și din lumea întregă să își dubleze efortul pentru unitate și a-și întări luptele.

Atentatul căruia i-am fost victime dezvăluie cele două fațete ale aceleiași opresiuni, împotriva cărora popoarele au decis să se revolte: imperialismul și geamănul său politic și ideologic, colonialismul. Răpirea unui avion prezidențial și a echipajului său – pe care trebuia să le considerăm de neconceput în secolul XXI – ilustrează supraviețuirea unei forme de rasism în unele guverne europene. Pentru ei, indienii și procesele democratice sau revoluționare în care sunt angajați reprezintă obstacole în calea civilizației. Acest rasism se refugiază acum în aroganță și în cele mai ridicole explicații „tehnice” pentru a masca o decizie politică născută într-un birou de la Washington. Iată deci guverne care și-au pierdut chiar și capacitatea de a se recunoaște colonizate și care încearcă să protejeze reputația stăpânului lor.

Cine spune imperiu spune colonii. După ce au ales să respecte ordinele primite, unele țări europene și-au confirmat statutul de țări supuse. Natura colonială a relației dintre Statele Unite și Europa a devenit mai puternică de la atacurile din 11 septembrie 2001 și a fost dezvăluită tuturor în 2004, când a devenit cunoscută existența zborurilor ilegale de avioane cu militari americani care transportau presupuși prizonieri de război la Guantánamo sau la închisorile europene. Acum știm că acești presupuși «teroriști» au fost supuși torturii; o realitate pe care chiar organizațiile pentru drepturile omului o ignoră adesea.

«Războiul împotriva terorismului» a redus vechea Europă la rangul de colonie; un act neprietenos, dacă nu ostil, care poate fi interpretat ca o formă de terorism de stat, prin faptul că pune viața privată a milioane de cetățeni la voia capriciilor imperiului. Dar afrontul la adresa dreptului internațional reprezentat de sechestrarea noastră va constitui probabil un punct de ruptură. Europa a dat naștere celor mai nobile idei: Libertate, Egalitate, Fraternitate. A avut o contribuție semnificativă la progresul științific, la apariția democrației. Acum nu mai este decât o palidă figură a ei: un neo-obscurantism amenință popoarele unui continent care, cu câteva secole în urmă, a luminat lumea cu ideile sale revoluționare și a stârnit speranța.

Sechestrarea noastră ar putea oferi tuturor popoarelor și guvernelor din America Latină, Caraibe, Europa, Asia, Africa și America de Nord oportunitatea unică de a construi un bloc unit care să condamne atitudinea nedemnă a statelor implicate în această încălcare a dreptului internațional. Este, de asemenea, o oportunitate ideală de a intări mobilizarea mișcărilor sociale în vederea construirii unei alte lumi, a frăției și complementarității. Depinde de oameni să o construiască.

Suntem siguri că popoarele lumii, în special cele din Europa, simt că agresiunea la care am fost supuși îi afectează și pe ei și pe ai lor. Și interpretăm indignarea lor ca pe un mod indirect de a ne oferi scuzele pe care ni le refuză încă unele dintre guvernele responsabile.

Evo Morales

Președintele statului plurinațional al Boliviei

sursa: https://www.monde-diplomatique.fr/2013/08/MORALES/49552

SURSA: Alexandru Petria

Grupul de Investigatii Media

CITITI SI VA CRUCITI! UN DREPT LA REPLICA ULUITOR DE INUMAN DE LA DGASPC BUZAU, la Cazul “detentiilor” de la CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP STALPU!!!

CITITI SI VA CRUCITI! UN DREPT LA REPLICA ULUITOR DE INUMAN DE LA DGASPC BUZAU, la Cazul “detentiilor” de la CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP STALPU!!!

CITITI SI VA CRUCITI! UN DREPT LA REPLICA ULUITOR DE INUMAN DE LA DGASPC BUZAU, la Cazul “detentiilor” de la CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP STALPU!!!

In urma articolului din data de: miercuri 15 decembrie 2020 – “VIDEO SOCANT! NEWS BUZAU – ATENTIE IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EMOTIONAL! Contentionari inumane in “lagarele” din Institutiile DGASPC  si CJ Buzau”, au inceput sa curga telefoanele… si drepturile la replica. Continuam astazi cu porecizari necesare, urmand ca pe parcursul derularii anchetei jurnalistice sa aducem noi dovezi (marturii sub acoperire, imagini si relatari FOTO?VIDEO) despre abominabilele fapte cu puternic impact emotional ce se petrec in acest adevarate “Centre de detentie” numite pompos “de ingrijire” ale persoanelor cu dizabilitati din Buzau, patronate si acum 6 ani si azi si poate si mane de aceleasi personaje inodore, insipide, incolore si…penale! Far nicio deosebire!

 Inainte de a publica DREPTUL LA REPLICA al DGASPC Buzau venit mai rapid ca niciodata, legat de cele relatate trebuie sa va preizam urmatoarele:

IN ARTICOLUL INITIAL NU AM MENTIONAT NICIO DATA tocmai pentru ca scopul acestui demers nu este DATA si neaparat NUMELE personalului din conducere, vinovat de tacere si neprofesionalism cras (care fie vorba intre noi – cu mici, foarte mici exceptii…este ACELASI!) ci de FAPTE, iar dupa cum stiti si nu cred ca poate sa spuna cineva, altceva –ACESTE FAPTE NU SE PRESCRIU si nici nu se arunca IN SPATE, in neasumarea unor anumite vinovatii care TREBUIE sa fie stabilite chiar si peste 100 de ani, de cei in drept!

 ESTE VORBA DE FAPTE, STARE ACTUALA (cu dovezi si anchete independente si temeinice) SI NU DE ALTE INTERPRETARI SI RAZBOIAE POLITICE LOCALE, DE CARE SINCER NU NE PASA!

FAPTELE VORBESC ATUNCI, ACUM SI IN VIITOR, prea putin conteaza CINE le aplica, CI DE CE NU LE-AU APLICAT? De ce nu au prezentat dovezi, atunci cand le-am cerut? De ce au tergiversat si acum incearca o musamalizare, dupa obiceiurile locului?

 ASTA CONTEAZA SI PENTRU ASTA NE LUPTAM!

Este inuman sa vii cu o explicatie – “DREPT LA REPLICA” din partea uni institutii MAMUT – DGASPC Buzau si sa lasi sa se inteleaga TENDENTIOS ca imaginile sunt “DE ACUM ANI si..punct!

Adica IMGINILE NU VORBESC DE LA SINE? Nu exista NORME de CONTENTIONARE, ECHIPAMENTE, PERSONAL DE INGRIJIRE SI EVALUARI CARE SA ARATE STAREA DE FAPT DIN ACESTE “lagare”, numite pompos CENTRE de INGRIJIRE?

ASTA TREBUIE SA ANCHETATI DOMNILOR…NU DATA DE PE IMAGINI! Ne-am inteles? SI SA PLATEASCA ACUM, MACAR ACUM, CEI VINOVATI!

                       “Direcția Generală de Asistență Socială

                      și Protecția Copilului Buzău

DREPT LA REPLICĂ

       15.12.2020

          Cu privire la imaginile publicate de dumneavoastră, cu un puternic impact emoțional, care fac referire la persoane adulte cu handicap sever din cadrul unei unități de asistență socială din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău precizăm că, din informațiile care ne-au fost furnizate de către unitatea respectivă, imaginile datează de aproximativ 6 ani, perioada în care, contenționarea se realiza pentru câțiva dintre beneficiari, la recomandarea și sub supravegherea medicului psihiatru, în funcție de problemele de sănătate ale beneficiarilor.

          Precizăm că, în prezent, în concordanță cu legislația actuală în vigoare, contenționarea în unitățile de asistență socială nu se mai realizează.

          În ultimii ani, serviciile furnizate în cadrul unității respective, atât din perspectiva respectării dreptului la viață, demnitate, integritate a persoanelor adulte cu handicap, cât și a personalului au făcut obiectul multor verificări, evaluări și controale interne, dar și controale inopinate din partea unor instituții naționale, autorități, organisme private, cu atribuții în acest sens.

          În prezent, în cadrul unității sunt găzduite 50 de persoane cu handicap grav care necesită  atenție și îngrijire specială, gradul de vulnerabilitate al acestora determină ca eforturile personalului de specialitate care lucrează în regim de permanență să se concentreze pe menținerea integrității și demnității persoanelor cu handicap și a stării de sănătate în contextul actual.

ECHIPA  D.G.A.S.P.C. Buzău “

INCERCAM SA NU NE ENERVAM SI SA SUBLINIEM GRAVELE DISCREPANTE ALE RAPORTULUI SI REALITATEA DIN TEREN FILMATA DE NOI! NU EXISTA MAI MARE NESIMTIRE, IMPOSTURA, MANIPULARE CA IN ACESTE DOUA RASPUNSURI…OFICIALE DGASPC BUZAU SI RAPORTUL SECRETARULUI DE STAT DE MAI JOS!

NU POTI SPUNE CA CEI INTERNATI AU AUTONOMIE, SPATII ADECVATE SUNT INGRIJITI “UNU LA UNU” SI CA AU TOT CE TREBUIE!!!

NU SE POATE ASA CEVA. SPICUIM SI REVENIM!

Pentru a continua demersul nostru va prezentm in atasament si un RAPORT OFICIAL al Secretarului de stat Florinel Butnaru , in ceea  e priveste starea si inspectiile din Centru de la Stalpu Buzau. Spicuim din minunatele ”rezultate din pix” scrise, pe la CJ ul lui Bigiu, DGASPC ul PSD sau sefii de prin CJ-ul mai “unsului cu altifie” – Petre Emanoil Neagu – actual sef de la CJ Buzau (documentul atasat integral mai jos):

“….Centrul are o capacitate maxima de 50 de locuri si face parte din structura furnizorului de :

servicii sociale Directia Generala de Asistenfa Social& si Protectia Copilului Buzau. |

Acesta isi desfasoara activitatea in baza licentei de functionare 135/ 08.06.2016. .:

La data efectuarii vizitei se aflau tn centru 53 beneficiari cu varste cuprinse intre 18 si :

peste 50 de ani, dintre care 48 fneadrati in grad de handicap grav, 5 beneficiart mcadrati in grad –

de handicap accentuat, toti cei 53 de benefictari avand nevoie de asistent personal. Majoritatea beneficiarilor care se aflé in centru sufera de deficiente mintale; 45 beneficiari din totalul aflat in

centru la data vizitei, sunt pusi sub interdictie.

La intrarea in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap,

inspectorul de monitorizare si cei doi experfi independenti au fost intémpinati de

fochistul/portarul centrului, care la vederea echipei de monitorizare s-a dus sa anunte conducerea :

centrului. La scurt timp dupa, kinetoterapeutul si seful centrului au intampinat si au primit echipa

de monitorizare in curtea centrului si dup& prezentari, au invitat inspectorul si cei doi experti fn :

biroul sefului de centru, unde au purtat discutii si a rdspuns la intrebarile puse de inspector.

Toate documentele solicitate de caitre echipa de monitorizare, au fost puse la dispozitia 4

membrilor acesteia. In urma verificdrilor nu s-au constatat nereguli care sa ridice probleme. De i

asemenea, s-a constatat ci sunt respectate toate planurile individuale de protectie ale | s

beneficiarilor. |

Pe toata perioada vizitei angajatii au interactionat constant cu beneficiaril parand a avea o relatie apropiat&, lucru confirmat si de atitudinea acestora fata de angajati si fata de echipa de

monitorizare.

f 2. Structura centrului — cazarea

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Stalpu permite

un acces facil pentru beneficiari si vizitatorii acestora. Centrul este amplasat spre marginea

satului Stalpu. Centrul functioneaza intr-o cladire cu un etaj si o cladire fara etaje. Camerele de

locuit sunt curate, igienizate, sigure, confortabile si adaptate pentru a permite si a incuraja

mobilitatea si autonomia beneficiarilor.

Spatiile comune detin mijloace de iluminat natural gi artificial, ventilatie naturala, echipamente de inc&lzire pentru confort termic, mobilier adecvat. Toate spatiile comune din :

centru sunt accesibile tuturor beneficiarilor cu dizabilitati. :

7 Centrul desfasoara activitatile cu scop recreativ in salile de mese, in afara programulut

‘. de servire a mesei. Pentru perioada de vara, se foloseste si curtea centrului ce este frumos

amenajata, plina de verdeata, pentru activitati zilnice de recreere si socialzare. :

Centrul dispune si de o sala de masaj si kinetoterapie echipata cu aparatura specifica, |sala, utilata in folosul beneficiarilor.

Beneficiarii din cadrul centrului primesc suport si asistenta adecvata nevoilor proprii, in vederea asigurarii unui stil de viata de calitate si a unui stil cat mai activ si posibil.

In centru exista un program zilnic de curatenie care asigura igiena centrului. Doi dintrebeneficiarii, ce se afla intr-o stare mai putin grava de handicap se implica in activitatile de :curatenie si a altor treburi gospodaresti ale centrului atunci cand vor si isi doresc acest lucru. :

….”

UNDE SUNT REZULTATELE SI IMBUNATATIRILE MENTIONATE IN DREPTUL LA REPLICA AL DGASPC? NU VA E RUSINE?AU FOST EVALUATE ACELE PERSOANE MEDICAL SI PSIHIC CONTINUU SI ASISTATE PERSONAL, CONTENTIONATE DE LA CAZ la caz cum cere legea (http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/04/Mecanisme-de-protectie-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-mintale-din-institutiile-medicale-si-sociale.pdf    http://cdom.rau.ro/download/Concurs/Pregatire%20online/Standarde-Protectia%20persoanelor%20cu%20dizabilitati%20mintale.pdf    https://sigurantapacientului.wordpress.com/category/contentia-mecanica/)

CONCLUZII SIMILARE, IN ALTE CAUZE:

“Avocatul Poporului a constatat ca metoda reprezinta o forma tratament inuman si degradant

Avocatuul Poporului (CRRPH – Sighetu Marmatiei):

„Cu privire la acest caz angajatii centrului au declarat ca modalitatea de imobilizare este una veche de cativa ani, ca este sub observatia medicului specialist care a prescris tratament. De precizat ca practica de imobilizare a membrelor inferioare si superioare prin multiple legaturi (camasa, fese) nepermitand nicio forma de miscare, pe perioade indelungate de timp, pe timpul zilei si timpul noptii reprezinta o forma tratarnent inuman si degradant”, conform institutiei…” – sursa: https://www.orange.ro/info/sport/sport/2909507

DE NEVOI, DUPA LEGE CU CE CERE LEGEA? EXISTA VREUN RPAORT MEDICAL IFICIAL IN CARE SA SE ARATAE VANATAILE, ENTORSELE SI PLAGILE SUFERITE DE CEI INTERNATI? NU? DE CE? RAPSUNDETI LA ASTEA! CU DOVEZI!

ADEVARATE “LAGARE” DE DETENTIE SAU VIITOARE CENTRE ORWELL referitor la filmul “1984”!!!)

Iata cum descrie mai jos cinic, scribIl RAPORTULUI official, sigur intocmit in laboratoarele PSNL_PSD de atunci, cu sleahta de angajati care au fost, sunt si vor ramane in functie acolo, ducand pe constiint “crimele” si chinurile celor internati, pe car enu ii apara nimeni, niciodata!

“…fn cadrul centrului cazarea beneficiarilor se realizeaz4 in dormitoare/ garsoniere, cu I, 2,

3 sau in cateva cazuri izolate 5,6 beneficiari in camera (lucru ce va fi remediat cat mai curand),

dar comfortul fiind asigurat (la momentul vizitei).

Dormitoarele din cadrul centrului permit accesul facil al personalului, dupa caz si sunt

amenajate de asa maniera incAt sA creeze un ambient interior cét mai prietenos si comfortabil

dupa posibilitati. —

fn cadrul centrului spatiile destinate depozitarii hainelor, lenjeriet, inealtamintet, precum

si a obiectelor de uz propriu sunt dulapuri personale suficient de spatioase. Obiectele de uz

e propriu si bunuri personale (tacamurti, truse de unghii, perie de par, lame de ras, etc) sunt pastrate

° de catre infirmiere si folosite la nevoie, pentru a se evita accidentarea si ranirea beneficiarilor.

Centrul are loc de depozitare pentru echipamentul de cazarmament si imbracaminte noi, cat si

articole de imbracaminte pentru iarna .

Baile au pavimentul din gresie, iar peretii sunt placati cu faianta, usor de curafat $1 de |

igienizat, sunt dotate cu chiuvete, instalatii de dus si we-uri, toate functionale. Spatiile igienico-

sanitare sunt suficient de spatioase pentru a evita riscul de lovire sau cadere, utilizandu-se

H

materiale care permit o igienizare adecvata si sunt asigurate cu apa calda Si FECe.

Grupurile sanitare pentru personal sunt separate si deservesc exclusiv personalul. |

Numarul grupurilor sanitare este suficient pentru personalul care activeaza in fiecare tura de zi si

– de noapte. Personalul centrului beneficiaza de vestiar.

Spalarea, curatarea, igienizarea si cdlcatul rufairiei, precum $1 articolelor de tmbracamuinte |

ale beneficiarilor se realizeaza la nivelul Centrulut.

Spalatoria este amplasata pe o suprafata generoasa in exteriorul pavilionului de locuit si :

este dotata cu masini de spalat si de uscat profesionale, mese de calcat si echipament de croitorie

pentru reparatii. Spalatoria — uscatoria este amenajat’ conform normelor igienico — sanitare in |

vigoare. Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmarment, hainele si lenjeria personala a

beneficiarilor sunt spalate periodic sau ori de cate ori este cazul.

In cadrul centrului fiecare beneficiar detine obiecte de igiena personala (periuta de dinti,

pasta de dinti, sapun, sampon, prosop, etc.) …”

ATI AMI CITIT ASA CEVA? Comparati iamginile…..si..RAPOARTUL! Dreptul la replica si relaitatea! Puteti sa dormiti linistiti? Unii da! Altii nu….! Avem amrturii ale personalului c anus e rspecta nimic, abosolut si ca se inchidea gura politic sua altcumva, in caz ca…”res[ppira” ceva. FAPTEL:E DOMNILOR, astea analizati, nu altceva. Nu pueti batista pe tambal, indifferent cine sunteti, pe cine platiti si cu faceti! Rupeti tacerea odata! Noi am facut-o si o vom continua!

REALITATEA, CUNOSCUTA DE NOI:

CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP STALPU –  UNITATE de asistență socială din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău (presedinte CJ Buzau – Petre Emanoil Neagu, Director General – Loredana Dorobantu, Mircea Vlasceanu – sef centru)

Mircea Vlasceanu – sef centru

– anul cca 2015

– beneficiarii contentionati 24 din 24 7 zile din 7 nu o saptamana sau 2 ci luni de zile si chiar ani de zile (articulatia mainii si a piciorului – glezna, erau deformate in urma contentionarii

– contentionarea nu se facea cu echipament special (camasi speciale) ci cu cordoane improvizate

– deficit grav de personal , 1 angajata avea in grija un etaj intreg desi toti beneficiarii erau incadrati in grupa de handicap GRAV , RETARD MENTAL SEVER, GRADUL 1 ce necesitau permanenta observatie

– in lipsa contentionarii beneficiarii se agresau

– acelasi sef de centru era si atunci, acelasi sef de centru este si acum

– centrul s-a infiintat pe timpul lui V. Mocanu presedinte la CJ Buzau si Claudia Rosioru la DGASPC

– Luni de zile controalele in acest pavilion nu se faceau, spuneau doar angajatii ca la etaj sunt cei cu handicap sever si sefii de la DGASPC nu urcau sa-i vada

Angajatii au luptat ani de zile sa le dea sporul cuvenit pentru munca cu beneficiari cu handicap sever si nu li s-a dat nimic

La un moment dat – 2015-2016 era director Adrian Belciug Vintilescu

Dar a prins acest centru in aceste conditii si Cecilia Claudia Rosioru

2014-2015-2016 Vintilescu director general. La CJ –  Bigiu, fost liberal, trecut la PSD (de aici si nenumaratele lupte de acolo numiri, demisii si altele….la care ne vom referii separate!). Intre timp apare “unsul cu toate alifiile –Petre Emanoil Neagu – PSD…era si el in antecamera CJ-ul ca VICE – care musamalizeaza si ingroapa defitivi, fara scrupule totul acolo si al DGASPC Buzau (I se zice si “Iordanul” – ca este ca fluvial….fosneitor, mincinos si nu zice NU si are o fata mai “umana” – zice el!!!)

NE OPRIM DEOCAMDATA AICI, URMEAZA RESTUL!

Grupul de Investigatii Media Buzau si News Buzau

https://www.newsbuzau.ro/eveniment/45040-video-socant-news-buzau-atentie-imagini-cu-un-puternic-impact-emotional-contentionari-inumane-in-lagarele-din-institutiile-dgaspc-si-cj-buzau

APE TULBURI INUNDĂ INSTANȚELE și PARCHETUL D.N.A. DE LA Bacău – EPISODUL 2

APE TULBURI INUNDĂ INSTANȚELE și PARCHETUL D.N.A. DE LA Bacău – EPISODUL 2

Facem o scurtă și spectaculoasă revenire la articolul de presă recent publicat, când vorbeam despre Apele (Române) Tulburi care au inundat până la buzunare birourile instanțelor judecătorești și ale D.N.A. din orașul Bacău.

Spuneam atunci că există multe îndoieli în ce privește modul cum D.N.A. – Structura Teritorială Bacău și instanțele Tribunalului și ale Curții de Apel din Bacău au administrat un dosar de corupție ce-l avea în centrul activităților infracționale pe fostul Director general al Administrației Naționale “Apele Române”, Victor Sandu – cel care avusese un mandat lung și liniștit la cârma apelor și care era acuzat de o presupusă luare de mită în valoare de aprox. 5 mil. lei, fapta fiind săvârșită undeva pe lângă Oradea, în timpul lucrărilor din 2017.

Mai arătam cu prilejul primului material de presă că între fondul și recursul cererii de arestare preventivă, soția lui Victor Sandu fusese căutată de un personaj care se recomanda „Anghelescu” și care susținea că are informații valoroase despre cauză și că ar putea să aranjeze niște lucruri cu judecătorii de la Bacău, ca soțul său să nu fie arestat preventiv și să obțină într-un final rapid o condamnare de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

Doamna Sandu decide să nu cumpere influența, soțul îi este arestat, însă „Anghelescu” revine pe la mijlocul lunii August cu detalii despre dosare. Suntem acum în posesia unor copii ale mesajelor primite de soția inculpatului Sandu pe WhatsApp și care arată cât de acurate sunt informațiile traficantului de influență: „sunt 4 (n.n.: dosare), unul se va clasa, dar mai rămân 3”. Surprinzător, exact așa urma să fie! Unul din dosare este clasat de către D.N.A. – S.T. Oradea, unde o luare de mită de care era Victor Sandu de către Laura Nistreanu (fiica lui Mircea Nistreanu, patronul REPCON S.A. Oradea, antreprenorul general al A.B.A. Crișuri) nu se confirmă. Mesajele continuă: „În cel care e arestat va fi trimis în judecată la începutul lunii septembrie”. N-a fost începutul lui septembrie, dar a fost sfârșitul aceleiași luni.

În mod cert, „Anghelescu” avea ancore și la Parchetul D.N.A. – S.T. Bacău, dar și la Oradea, că prea știa multe, inclusiv câte dosare sunt, câte se clasează și, mai ales, când urmează să fie trimis Sandu în judecată. Pentru ajutorul său, acesta cere sume de ordinul zecilor de mii de Euro, pe care le tot crește până la 180.000 Euro, în două tranșe egale, una în avans și a doua când totul va fi gata, garanția reușitei fiind implicarea S.R.I. – „care și ei trebuie plătiți”!… „Sperăm să fie gata în luna noenbrie să fie acasă. Trebuie finalizate procedurile. Bine că a oprit SRI” (adevărat, omul nostru cu influența la autorități este certat cu limba română, mai ales cu gramatica – aflăm mai târziu că el chiar fusese salariat al S.R.I., dar undeva pe la garajele instituției – „săgeata” perfectă).

În 16 septembrie, „Anghelescu” cere obstinent bani, insistând pe un avans de cel puțin 60.000 Euro, pentru că, arată mesajele: „Ei acolo sânt 3. Unul la trib și 2 la Curte. Inportant să accepte invitația la pescuit pe CLISURĂ” (cu referire la Clisura Dunării, în zona Mehedinți, locul său predilect de negociere). Omul nostru avea, deci, legături atât cu judecătorii Tribunalului, cât și cei ai Curții de Apel Bacău.

Pe 23 septembrie, însă, are loc flagrantul D.G.A. București și „aranjorul de culise” este reținut, după care (peste 7 zile) inculpații din dosar sunt trimiși în judecată la Tribunalul Bacău, se pare prin ignorarea normelor care dispun asupra competenței teritoriale – rezultă din apărările de la Camera Preliminară.

(partea senzațională, însă, abia acum începe!) Aflăm în împrejurări norocoase – genul ăla de fază când te afli la locul, în momentul și cu anturajul potrivit și pică unu’ (habar n-ai ce căuta pe-acolo) supărat pe un anume Nistreanu de la Oradea, care-i datorează mulți bani. Și omu’, debitoru’, în loc să-și plătească datoriile, sparge sute de mii de euro pe niște super-relații la D.N.A. Bacău, direct la procurorul-șef (n.n.: și de caz) Cornelia Hrincescu și la comisarul-șef Ababei, preferatul doamnei Hrincescu în anchetele pe care le conduce. Astfel, investigația jurnalistică se dezvoltă nesperat și aflăm că nici S.R.I. n-ar fi străină de legătura Hrincescu/Ababei – Nistreanu și că ar conserva niște Note de informații în acest sens, cine știe când va fi nevoie de ele!? Cine știe când ascensiunea doamnei procuror-șef Hrincescu va trebui curmată cu un dosar de corupție sau abuz (cum s-a întâmplat și cu procurorul-șef Onea de la Prahova dar, în mod cert, situațiile nu sunt congruente)!

Din materialul de investigație rezultă, fără îndoială, că Nistreanu Mircea încerca disperat să-și ajute fiica, Laura Nistreanu, și ea fiind parte procesuală în mai multe dosare penale instrumentate la Bacău, cautând cu disperare și „cu orice preț” să găsească o ancoră în interiorul S.R.I., care să șteargă urmele relației sale extra-procedurale cu procurorul-șef Hrincescu, ce puteau detona D.N.A. Bacău, cum s-a întâmplat cu D.N.A. Prahova (însă, evident, situațiile nu sunt congruente!).

nu știm încă, dar putem presupune rezonabil, că exact această legătură valoroasă, între Nistreanu și procurorul-șef Hrincescu, a condus la aplicarea unei lecții (mai degrabă corecții) lui Ciufudean Sorin, care a fost executat de exact structura la care a ales să facă denunțurile, iar Sandu Victor a picat în context!?

Întrebarea care se pune acum este:

Unde va ajunge investigația și câte vom mai afla despre implicarea Parchetului D.N.A. Bacău și magistraților judecători ai Tribunalului și Curții de Apel Bacău, cu buna-știință și chiar binecuvântare a S.R.I., în în acțiuni care nicidecum nu vizează aflarea adevărului în cauzele penale ci, mai degrabă, niște câștiguri materiale obținute de la actorii de pe scena infracțională, înfruptați din banii publici și dispuși să plătească „oricât este nevoie” pentru a șterge urmele fraudelor financiare și corupției?!

Clar, niște autorități trebuie să se sesizeze și să ducă ancheta judiciară mai departe decât am reușit s-o aducem noi pe cea jurnalistică, lipsiți fiind de mijloacele specifice luptei cu cei care și-au făcut un scop din a înfrânge legea pentru a-și atrage beneficii materiale și profesionale!

Dacă în cauza Sandu, Ciufudean & Co, vor plana suspiciuni asupra corectei administrări a actului de justiție, respectiv existența unui interes a procurorului-șef al D.N.A. – S.T. Bacău pentru condamnarea inculpaților doar pentru că nu s-au lăsat jumuliți financiar, în măsura în care unul dintre principalii cumpărători de influență de pe meleaguri Orădene, Mircea Nistreanu, scapă anchetelor, împreună cu fiica sa LAura, găsind canalul de racordare directă la conducerea D.N.A. Bacău,

în măsura în care și judecătorii de la Tribunalul și de la Curtea de Apel Bacău aveau formule clare de racordare la buzunarele inculpaților ce le picau în plasa judecății corupte,

dacă se va dovedi că până și-n curtea S.R.I. sunt persoane care află lucruri, dar pe care le dosesc până reușesc să le „valorifice”,

Avem un tablou funebru al unui sistem de justiție care-și face de cap, scăpat total de sub control și supraveghere, care trebuie ras de pe suprafața pământului și reconstruit pe baza principiului răspunderii magistratului pentru exercitarea funcției sub imperiul legii, al bunei-credințe și bunelor-practici profesionale.

Cumva, cândva, călcând peste victime și pe propriul sentiment de compasiune, vom vrea să ne facem bine, zdrobindu-ne, pentru a avea de unde renaște mai buni, mai curați, mai virtuoși, mai înălțători!

Genideus dixit!

G.I.M.

VIDEO – EXCLUSIV! Primele imagini cu “Cuibusorul de nebunii” al CJ Buzau! “Petreceri private”, pe bani publici?

VIDEO – EXCLUSIV! Primele imagini cu “Cuibusorul de nebunii” al CJ Buzau! “Petreceri private”, pe bani publici?

GIM va prezinta in EXCLUSIVITATE o prima Casa de protocol a CJ Buzau, dupa unii “Adevarat Cuibusor de nebunii”, unde se pare ca se petrec atat “intalniri de taina” cat si petreceri deocheate private, pe bani publici! Putini stiu ca buzoienii platesc niste case de protocol si deconteaza cheltuieli enorme pe unele locatii tinute “la discret” de privirea marelui public. Da, ati ghicit – este vorba despre Casele de protocol ale unor institutii publice, in care se dedau la dezmat functionarii publici, amantele si apropiatii lor!


De curand am primit „UN DOSAR PE SUB USA” cu o lista a adreselelor si cu cheltuielile decontate in ultima perioada pe aceste domenii si dorim sa le prezentam buzoienilor! Incepem cu Casa de protocol a CJ Buzau din Gura Dimienii (nr. 271), judetul Buzau. Aici se pare ca se petrec unele intalniri de taina dar si petreceri private, platite din bani publici in parte sau integral, pentru unii “protejati” de partid si afaceri ai CJ Buzau si nu numai. Ramane sa detaliem data viitoare…chiar avem ce si cum!

TINETI APROAPE!

l CJ Buzau! “Petreceri private”, pe bani publici?

EXCLUSIV! “POVESTI” DESPRE COVID 19 la Buzau, sau alte interese? “La Săpoca a înnebunit Covidul”

EXCLUSIV! “POVESTI” DESPRE COVID 19 la Buzau, sau alte interese? “La Săpoca a înnebunit Covidul”

In aceste zile cand totul ar trebui sa se aseze, doar vin sarbatorile, nu-I asa?…incep insa sa se iteasca diferite “povesti”, care mai care mai interesante, cu conotatii politice, de neprofesionalism si cu iz inacrit de musamalizare. Iata cu “DOSARUL DE SUB USA” reapare la Grupul de Investigatii Media – Buzau si la redactia News Buzau. Redam intocmai ceea ce am primit, raspunderea revenind autorilor! Evident, daca se verifica, asa cum cere condul deontologic al jurnalistilor, totul este…ok! Oare? Ramane sa investigam si…urmarile!

Sa purcedem…

“…In data de 03 decembrie 2020, la camera de garda a spitalului Sapoca,  sotul doctoritei Rotaru Alina a efectuat un test rapid pentru depistarea COVID19..Doctoritai Rotarru Alina este medic sef sectie la Psihiatrie I din cadrul spitalului. Rezulatatul testului rapid a iesit pozitiv, astfel ca in data de 04 decembrie, dna dr, Rotaru face si dumneaeii un test rapid la camera de garda, al carui rezultat este tot pozitiv. Rezultatul ambelor teste este trecut in registrul de evidenta de la camera de garda a spitalului.

Numai ca in data de 04 decembrie, dna dr. Rotaru face cerere de concediu de odihna pentru 5 zile si pleaca la munte cu familia,i dar se pare ca impreuna si cu familia managerului spitalului, dr. Piriu Gabriela.

Revoltator este faptul ca dna Rotaru. MEDIC de profesie, in loc sa mearga impreuna cu sotul sa efectueze si cate un test PCR pentru confirmarea sau infirmarea rezultatului testului rapid facut la camera de garda, dumneaei alege o plimbare la munte, iar din data de 07 decembrie isi continua activitatea medicala si acorda consultatii la cabinetul de la clinica New Medical din str. Stadionului, Nr.102.

Mai mult, in data de 12 decembrie se prezinta la serviciu pentru a efectua garda de 24 ore  in intervalul orar 08(12 dec) – 08(13 dec), constienta fiind de faptul ca este un purtator de virus asimptomatic. Se pare ca nu ii prea pasa daca expune riscului pacientii si personalul angajat al spitalului. Sa fi uitat oare de juramantul lui Hipocrate?!?

De precizat ca au existat totusi persoane din randul asistentelor medicale care, intr-un mod cuviincios, i-ar fi sugerat ca trebuia sa stea 14 zile in izolare, acasa. Doamna doctor insa, vizibil deranjata, a raspuns ca este prezenta la garda intrucat are aprobarea sefilor, adica a managerului si a directorului medical.

Mai am o nedumerire, oare o fi facut si vizita medicala in garda sau o fi  uitat?

Asteptam ca organele abilitate sa se autosesizeze in acest caz si vor demara o ancheta privind incalcarea Art.352, alin.(2) si (3) din OUG nr.28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privin Codul Penal.

Asteptam si rezultatele anchetei epidemiologice a DSP Buzau, (daca va fi facuta?!?) pentru identificarea si testarea tuturor cintactilor directi ai dnei dr. Rotaru Alina…”

Semnat: “UNUL”

REVENIM!

G.I.M. si N.B.

Info background:

Ca o completare la cele de dinainte in ce o priveste pe dr Rotaru Alina , medic psihiatru in cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca dar si increngatura din cadrul spitalului si legaturile cu alte personaje din judet, vin cu urmatoarele informatii

Sotul managerei de la Sapoca, Piriu Sebastian este medic in cadrul UM din Crang dar incadrat civil din sursele noastre pentru ca nu a vrut sa renunte la afacerile de familie. Acesta are in atributii printre altele, cantina din cadrul UM Operatiuni Speciale din Crang,

Ca o coincidenta, majoritatea angajatilor din cantina UM Operatiuni Speciale, au certificate de handicap acordate ghiciti pe seama carei filiere? Desigur pe filiera doctor Piriu Sebastian, sotia acestuia managerul spitalului Sapoca si prietena acesteia, medicul Rotaru Alina, cea care semneaza documentele medicale in acest sens. Poate se sesizeaza totusi cineva.

Tot ca o coincidenta, la bucataria ROArmy din Crang, bucatareasa este si doamna Lucica, matusa doctoritei Rotaru Alina. Cate coincidente intr-un spatiu atat de mic!

Tot in bucataria RoArmy lucreaza o doamna, ruda cu Sebastian Ghita si care se ocupa prin membrii familiei de cabana lui Sebi Ghita, Cuibul cu Dor, unde se organizau mesele si intalnirile de taina cu diversi angajati ai SRI dar si cu politicieni si diverse alte personalitati.

Intamplator sau nu, sotia medicului Piriu Sebastian care se lauda adeseori ca a fost curtat de SRI dar nu erau aia de el, doamna Piriu Gabriela, medic de laborator, are in ultimii ani nenumarate contracte ca medic de laborator, de unde isi ridica banutii doar prin stampilarea unor documnete sau nici macar atat pentru ca stampila o incredinta anumitor laboratoare si credeti-ma ca se scot enorm de multi bani din asa ceva. Mai exact o loveste norocul fix pe dumneaei! Mai sa fie! Daca se uita careva atent o sa observe ca a fost numita manager la Sapoca si tot a mai semnat documente de laborator la firmele in care figura ca medic de laborator. Ilegal!

Ca o incheiere de coincidente, secretara managerei de la Sapoca, este sora unei sefe de la Resurse umane din cadrul Ministerului Sanatatii dar si sora secretarei din cadrul DSP. Desigur amandoua secretarele angajate in subordinea Ministerului Sanatatii, coincidenta, unde era deja angajata pe functie de conducere chiar Iuliana Costin, sora celor doua secretare!

A, sa nu uitam, ca la DSP in aceste momente doamna doctor Rotaru Alina sta la vorbe cu medicul epidemiolog Barbulis Valentin din cadrul DSP Buzau dar care a lucrat ani buni ca medic epidemiolog in cadrul Spitalului Sapoca, pana in primavara acestui an cand a plecat la DSP. Atentie mare domnule doctor! Nu va jucati cu focul ca suntem cu ochii pe dumneavoastra de ceva vreme!
Asadar, pentru atatea coincidente, sa zicem ca nu s-ar mai sesiza nimeni intr-o astfel de tara, dar sa fii atat de inconstient si sa raspandesti in cunostinta de cauza Covid si sa mai fii si medic si sa mai ai si acordul conducerii spitalului in acest sens, credem ca este crima cu premeditare si speram sa mai existe careva sa faca dreptate!

DEZVALUIRI! APE TULBURI INUNDĂ INSTANȚELE și PARCHETUL D.N.A. DE LA BACAU

DEZVALUIRI! APE TULBURI INUNDĂ INSTANȚELE și PARCHETUL D.N.A. DE LA BACAU

Încurcate sunt căile dreptății, cui i-ar profita să le descurce?!

Trăim vremuri ciudate, de capitalism imoral și democrație oarbă… de stat (de) drept și (de) alergat în zig-zag, să nu ne atingă vreun gloț rătăcit, de prostie, incompetență sau interes!

Astăzi, vorbim despre Apele (Române) Tulburi care au inundat până la buzunare birourile instanțelor judecătorești și ale D.N.A. din orașul Bacău – un loc în care se spune că orice cauză (mai ales penală) generează legislației aplicabile noi și nebănuite valențe!

Prin comparație, dacă la Iași și Galați avocații rup în instanțe codurile penale și Constituția țării, pentru că acolo se judecă oamenii după alte cărți doar de magistrați știute, la Bacău se pare că e o adevărată horă a prieteniei penale între avocați, procurori, polițiști judiciari și judecători, toți știind din capul locului câte luni și ani de caznă vor primi inculpații, în funcție de valoarea contractelor de asistență juridică! (rea lume, clevetitoare, noi nu putem crede că așa ceva poate fi adevărat și se întâmplă în România!)

Cu niște timp în urmă – prin vară (a.c., 2020), o știre ne pângărea auzul: abia demis din funcția de Director general al Administrației Naționale “Apele Române” de către noul guvern liberal instalat la finele anului 2019, Victor Sandu – cel care avusese un mandat lung și liniștit la cârma apelor, era acuzat de D.N.A. (și nu orice D.N.A., ci Structura Teritorială Bacău, condusă de neobositul procuror-șef Maria Cornelia Hrincescu – corect, știm, și procurorul-șef Onea de la Prahova era la fel de tenace, dar nu sunt congruente situațiile!) de o presupusă luare de mită în valoare de aprox. 5 mil. lei, fapta fiind săvârșită undeva pe lângă Oradea, în timpul lucrărilor din 2017, sub forma „pretinderii pentru altul” (rezultă și din rechizitoriu).

Nimic special până aici, liberalii îi schimbă (de obicei) pe PSD-iștii de la butoane (e valabil și invers) și imediat începe dosariada penală a „ciumei roșii” (invers n-am prea văzut). Am mai avut bilete la un film cu scenariu la fel de prost, prin 2010 – 2011, nu rețin exact.

Procurorul Hrincescu nu stă prea mult pe cauză, dispune rapid punerea în mișcare a acțiunii penale, bazat pe mai multe probe adunate din alte dosare instrumentate (în special) de D.N.A. – S.T. Oradea, iar în baza acestora forțează o reținere și cere arestarea preventivă a inculpatului Sandu Victor (alături de Ciufudean Sorin, presupusul mituitor). Cererea este respinsă, inițial, dar Parchetul formulează recurs.

Între cele două momente – fondul și recursul cererii de arestare preventivă, soția lui Victor Sandu este căutată de un personaj care se recomandă „Anghelescu” și care susține că are informații valoroase despre cauză și ar poatea să ajute. Soția lui Victor Sandu face acest prim efort de-a se întâlni cu „Anghelescu” (undeva prin Mehedinți), de la care înțelege că „la Bacău se pot aranja lucrurile cu judecătorii, dar trebuie să se miște rapid cu niște bani, până la data recursului, altfel Curtea de Apel va modifica decizia Tribunalului și va emite mandatul de arestare preventivă”.

Sandu decide să meargă la recurs cu mâinile curate, cu convingerea că soluția Curții va menține prima decizie și va rămâne sub control judiciar. Greșită miza, „Anghelescu” nu este plătit, iar judecătorii emit mandatul de arestare. De prisos să povestim aici că, din acel moment, toate cererile de înlocuire a arestului preventiv sunt pe rând respinse.

„Anghelescu” revine pe la mijlocul lunii August după ce Sandu este arestat, crescând presiunea asupra doamnei Sandu, dar și prețul pentru o soluție bună la prima cerere de înlocuire a arestării preventive. Pe fir, însă, intră Direcția Generală Anticorupție București și celebrul procuror Marius Iacob – nu știm exact cum dar urmează să aflăm, cel mai probabil că personajul era deja urmărit de ceva vreme pentru fraude de acest gen în care cad victime, cel mai adesea, doamnele din viața inculpaților. Cumva, se pare că doamna Sandu a trecut testul onestității și a formulat un denunț în urma căruia lui „Anghelescu” i se organizează, în 23 septembrie, un flagrant și este arestat.

Interesant însă este faptul că în comunicatul D.N.A. privind arestarea traficantului de influență, se specifică faptul că acesta „[…] ar fi cerut 180.000 de euro în schimbul intervențiilor la judecători din Tribunalul Bacău și Curtea de Apel Bacău, pentru a-i determina să dispună punerea în libertate a unei persoane (n.n.: Victor Sandu) cercetate într-un dosar al D.N.A., iar ulterior, în faza de judecată, aplicarea unei pedepse la închisoare cu suspendarea executării”.

Pe 30 septembrie, cu aranjorul de culise arestat cu o săptămână în urmă, D.N.A. Bacău emite Rechizitoriul (pe repede înainte) și cere judecătorului de Cameră preliminară să mențină măsura arestului preventiv în ce-i privește pe presupusul-mituit (Sandu Victor) și presupusul-mituitor (Ciufudean Sorin), fapt care se și petrece. Avocații lui Sandu pun toate armele (a se citi „argumentele”) poziției procesuale a clientului lor pe masa judecătorilor din recurs și obțin înlocuirea stării de arest cu controlul judiciar. Incredibil, se întâmplă prima victorie după ce toate cererile anterioare, inclusiv cea de probe în favoarea inculpatului (adresată D.N.A.), fuseseră respinse cu motivații ce au sfidat principiile de bază ale procesului penal – rezultă din apărările inculpaților!

După eliberarea lui Sandu, acesta caută să adune probe care să-i dovedească nevinovăția, iar o parte din sursele care dețin informații devin și obiectul investigațiilor de presă din care a rezultat și prezentul material. Și, ce să vezi, apar surprize incredibile, de-a dreptul halucinante, ca să nu spunem explozibile, direct în curțile justiției de la Bacău și ale D.N.A. din aceeași localitate, condusă de procurorul-șef Maria Cornelia Hrincescu, nimeni alta decât procurorul de caz în dosarele lui Sandu, Ciufudean & Co! Iată, deci, ce aflăm din descifrarea ciripitului criptat de pe creangă:

că tot scandalul a pornit de la faptul că Ministrul P.S.D. de resort, originar de prin Bistrița, ar fi impus în lucrările de la A.B.A. Crișuri și A.B.A. Someș-Tisa (dar și la alte lucrări din țară) un constructor „de casă”, în persoana lui Ciufudean Sorin Emanoil, tot bistrițean la origini;

că Ciufudean ar fi încercat preluarea (puțin) forțată a REPCON S.A. Oradea, firma familiei Nistreanu (Mircea și fiica sa, Laura), abonată la peste 90% din lucrările A.B.A.-urilor de vest;

că Nistreanu Mircea s-ar fi folosit de statutul REPCON S.A. de antreprenor general, a reținut banii achitați de A.B.A. și nu l-a plătit (suficient) pe Ciufudean, care s-a hotărât să facă primul niște denunțuri, până să le facă Nistreanu;

zis și făcut, Ciufudean a ales un denunțător căruia i-a furnizat informațiile și care avea relații la D.N.A. Bacău, cât mai departe de Oradea unde Nistreanu și-ar fi putut folosi influența locală – acesta ar fi și motivul pentru care procesul penal, în toate fazele lui, se administrează la Bacău și nu acolo unde s-au săvârșit presupusele infracțiuni, cum cere însuși Codul de procedură penală (rămâne de văzut dacă, în final, desfășurarea judecării cauzei, în primă instanță și în apel, va avea loc la Bacău, sau la instanțele competente teritorial);

Aflăm că Nistreanu Mircea, interesat să-l înfunde pe Ciufudean Sorin, subantreprenorul său, atât pentru a nu-l mai plăti din banii încasați de la A.B.A., dar mai ales pentru evita ca el sau fiica sa să fie, la rândul lor, urmăriți penal în aceleași cauze, caută un culoar de acces către doamna procuror-șef Hrincescu și din câte se pare, îl găsește și-l exploatează. Cum? Evident, în afara procedurii și cu dezvoltarea unor interese despre care, mai devreme sau mai târziu, se vor afla toate detaliile. Deh, nu există crimă perfectă, există doar procurori care nu găsesc arma crimei, iar uneori nici cadavrul!

Faptul că Sandu e căzut din lună în cauza respectivă, se deduce și din Rechizitoriu, unde doamna procuror-șef/de caz Hrincescu nu a reușit să-l asocieze pe acesta nici cu împrejurările în care s-a săvârșit presupusa infracțiune de pretindere a unei mite pentru altul (nu s-a dovedit că vreun ban din cei la care face referire parchetul a ajuns la fostul director general al A.N.A.R.), nici de locul și data exactă când respectiva pretindere s-a produs, Sandu făcând cunoștință cu Ciufudean mult după intervalul de timp propus/sugerat de Parchet ca fiind cel în care s-au săvârșit faptele.

Însă Sandu nu este deloc căzut din lună în acest dosar! (acum vine partea halucinantă!) Aflăm că denunțătorul lui Ciufudean (o anume „săgeată”, Misăilă Dan) se cunoaște foarte bine cu fostul Director A.B.A. Siret, Vamanu Emil – un personaj pitoresc și foarte influent al locului (Bacău); găsim că sediul A.B.A. Siret este perete-n-perete cu clădirea Tribunalului și Curții de Apel Bacău; aflăm că (stupoare!) Vamanu este singurul director de A.B.A. pe care Sandu l-a convins, cu o comisie de disciplină, să demisioneze (situație nerepetată în întregul mandat de aproape 5 ani la cârma A.N.A.R., a directorului general), moment în care l-a amenințat suficient de public pe Sandu că-l va urmări până-l va băga la pușcărie (faptul este confirmat de martori). Evident, investigația jurnalistică este în plin avânt și cu siguranță va descoperi exact legăturile lui Vamanu Emil cu judecători și procurori/polițiști judiciari – târgul este mic, lumea vorbește, crima perfectă nu s-a inventat încă!

Însă, ne este foarte clar acum de ce Sandu Victor, pentru care nu s-au putut dezvolta probe directe de luare de mită în toată procedura de urmărire penală, este trimis în judecată direct din starea de arest preventiv, printr-un Rechizitoriu întocmit „ca la comandă” de însuși procurorul-șef al Structurii Teritoriale Bacău a D.N.A., Maria Cornelia Hrincescu – care, by the way, trece peste cutumele procesuale și se prezintă la Camera preliminară ca și procuror de ședință?! Interesantă această obstinență, egală cu garanțiile pe care se pare că doamna procuror le-a dat cuiva – privind victoria D.N.A. în procesul penal și nu-și permite să lase pe mâna altuia soarta lui Sandu Victor!… sau pe a lui Ciufudean Sorin?!… sau pe a amândurora?!

Ce concluzii tragem din cele anterior povestite:

că Sandu Victor, un tip numit de „stânga” la timona Apelor Române, în realitate având susținere politică și din partea „dreaptă” a eșichierului, este nevoit să-și găsească dreptatea și, cel mai probabil, să susțină și să solicite achitarea sa în cauză, unor judecători de la Tribunalul și Curtea de Apel Bacău care par foarte supărați pe el că a denunțat un fost lucrător S.R.I., cu certe relații în mediul judiciar și de informații, cel care a fost întrerupt printr-un flagrant la care a participat tocmai soția lui Sandu, de la obținerea de bani pentru sau în numele respectivilor magistrați! Incredibil, viața bate filmul! Întrebarea care se pune este: cum putem afla care anume erau judecătorii butonați de „Anghelescu”, cu nume și prenume, pentru a ști dacă nu cumva exact aceștia „îl vor corecta” pe Sandu în cadrul procesual?!

că procurorul-șef Hrincescu și-a dezvoltat o obsesie pentru „aranjarea” judiciară a lui Sandu Victor – peștele cel mare al cauzei, din diverse motive (presupus rezonabile): a primit un ordin, sau a primit un stimulent (de carieră, nu ne gândim la altceva!), sau și-a creat singură un obiectiv profesional (cum își crease și procurorul-șef Onea, la Prahova, însă situațiile nu sunt congruente!) pe care crede că-l va atinge obținând condamnarea lui Sandu Victor – fost director general și președinte C.A. al Administrației Naționale „Apele Române”.

că Sandu Victor, dacă nu reușește să-și mute judecata oriunde în altă parte decât la Bacău, din fieful lui Vamanu & Co (unde „Co” pare să reprezinte, cam toți judecătorii din peretele A.B.A. Siret și din vecinătatea domiciliului său, dar și procurorii și polițiștii din Bacău, cu prietenia cărora se laudă) are mari șanse să primească la fond o condamnare cu executare (la naiba cu probele care nu confirmă faptele! Și Cioacă a fost condamnat fără cadavrul Elodiei… și Sandu poate fi condamnat fără existența mitei!). Nici apelul nu-l salvează, că dă peste judecătorii de la Curtea de Apel Bacău, care pe măsurile preventive l-au condamnat în avans!

Cum spuneam, pare că Apele Române sunt din nou calamitate și au inundat sediile instanțelor și ale Parchetului D.N.A. din Bacău, până sus, pe la buzunare, sau și mai sus, până la norii promovărilor profesionale. Deh, trăim vremuri tulburi!

Îmi amintesc de anii 2009 – 2012, când pe câte-un dosar penal de PSD-ist celebru, cu nenumărate și groase volume, se cățărau judecători și procurori până la cele mai înalte structuri, pentru unii inventându-se examinări orale, după ce le picau pe cele scrise (vezi celebrul caz al judecătoarei Simona Encean de la Curtea de Apel București, ajunsă la Î.C.C.J. printr-o suspectă „ușă din dos”, după câteva condamnări cu iz de inserție malignă, teleghidate din spectre obscure – știe dumneaei exact de unde)!

Lumea de azi, oameni buni, este împărțită. Dacă ai puțin noroc și „orientare”, te califici la călăi! Dacă nu, te zdrobești odată cu celelalte victime, iar asta pare să fie starea contemporană de normalitate!

Iustum est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est. Genideus dixit!

Ușor re-interpretat: „Războiul este drept pentru aceia care au nevoie de el, iar armele sunt legitime dacă ele pot garanta succesul”. Nici romanii nu mai sunt azi, ce erau odată!

GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA

SERIAL – GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA: Dosarele “NOILOR POLITICIENI”: CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND si DAN BARNA (radacinile neomarxismului)

SERIAL – GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA: Dosarele “NOILOR POLITICIENI”: CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND si DAN BARNA (radacinile neomarxismului)

PREAMBUL: Grupul de Investigatii Media impreuna cu colaboratorii de la News Buzau ofera publicului interesat cateva recenzii si considerente legate de noile figuri din politica nationala si nu numai. Primite cu oarecare rezerva, informatiile pe care vi le prezentam fac parte dintr-un serial initat de noi, ca urmare a diferitelor intrebari venite de-a lungul campaniei electorale de la cititori. Nu subscriem in totalitate acestor informatii, dar le consideram utile in demersul de intelegere al noii politici ce se prefigureaza atat in plan national cat si local!

Primul episod – CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND si DAN BARNA (radacinile neomarxismului – “stangistii”)

CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND – N, 28 IUNIE 1973, Pointe a Pitre, Franta — departamentul francez de peste mari Guadalupa, casatorita cu cetateanul roman Sergiu Moroianu Armand, impreuna cu care are patru copil. In legatura cu Clotilde Armand se apreciza ca este agent al Serviciului de Informatii Externe al Frantei – DGSE, fiind in legatura lui Adam Martial — consilier I in cadrul Ambasadei Republicii Franceze la Bucuresti, precum $i al col. Herve Dages — atasatul de securitate interna la aceiasi misiune diplomatica.

Este extrem de curios faptul cA si sotul acesteia se afla in slujba Serviciului de Informatii Externe al Romaniei (SIE), astfel incat este dubios de stabilit “care pe care se expoateaza” din punct de vedere informativ… Una dintre problemele cu care se confrunta Clotilde Armand este sa ascunda sau sa mascheze sumele de bani primite de la statul francez pentru a-si exercita influenta asupra institutiilor statulul roman de asa maniera inat sa se adopte decizii favorabile Frantei in domenii economice importante, mai putin strategii si afaceri militare. De asemenea, cea in cauza nu a declarat niciodata sumele de bani incasate din pozitia de consultant EGIS, firma implicataé in acordarea serviciilor de consultanta pentru firma BECHTEL, de la care incasa aproximativ 200 — 300 mii de euro lunar, timp de aproape doi ani. Astfel, casa familiei sale din strada Roma nr. 11, nu apare in declaratia sa de avere, desi banii din consultanta i-a incasat in Roménia, fiind apoi externalizati in banci franceze.

Pentru a-si ascunde si a masca orice aprtenenta sau legatura cu DGSE, Clotilde Armand este instruita si directionata cu sarcini, cu ocazia deplasarilor sale in strainatate, Franta sau Austria. Cel care cunoaste foarte bine apartenenta si statutul lui Clotilde Armand este Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, unul dintre promotorii si sustinatorii initiali ai constituirii USR ca partid politic, desi ulterior s-a detasat de aceasta formatiune politica, avand in vedere faptul ca foarte multi dintre membri acestui partid sunt considerati a fi ’aga&tati’” de serviciile de informatii ale statelor in care S-au stabilit, sau ai cdror cetateni sunt. Clotilde Armand s-a stabilit in Romania in anul 1999, lucrand pentru companii mondiale puternice cum ar fi AIRBUS — in anul 2002, in Franta si Germania, din anul 2005 a condus compania GDF Suez Romania, iar din anul 2013 a condus divizia din Romania a companiei de inginerie EGIS (consultantul BECHTEL).

Mai prezinta interes ca, initial, Clotilde Armand — in calitate de fondatoare a USR alaturi de Nicusor Dan si Sergiu Moroianu, au cunoscut faptul ca actualul candidat la Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan a primit sume consistente de bani de la Moscova — aproximativ 20 milioane de euro, pentru constituirea SI sustinerea USR. Desi cea in cauza s-a delimitat apoi de Nicusor Dan din cauza acestui fapt, fiindu-i teama de un scandal mediatic cu efecte dramatice negative asupra USR, ulterior a achiesat la aceasta stare de fapt, continuand s4 ramana membra a acestei formatiuni politice, asa cum a primit sarcini de la serviciile franceze. Intr-o altd ordine de idei este cunoscut in mediul serviciilor de informatii romanesti faptul ca sus-numita este dirijata de catre statul francez, prin intermediul cadrelor DGSE, sa sustina interesele economice ale acestei {ari in fara noastra, in detrimentul intereselor Romaniei, asa cum a transat Francois Mitterrand – presedinte al Frantei in perioada 1981-1995, cu omologul sau american George W. Bush, in scopul pastrarii statului roman ca obedient si colonie al statului francez.

DAN BARNA (radacinile neomarxismului – “stangistii”)

In 4 mai 1981 se forma ELSA, o organizatie infiintata de cinci studenti la drept din Ungaria, Polonia, Germania de est, Austria si Germania de vest cu scop de cooperare impotriva regulilor Cortinei de Fier ce separa occidentul capitalist de partea est-europeana, comunista. ELSA isi propune ca intre studentii ambelor parti sa existe forme de cooperare, schimburi educationale si culturale, programe de lucru comune.

Organizatia („The European Law Students Association”) se dezvolta si ajunge rapid la 17 membri, apoi 50 etc. Apar primele semne ca ar fi fost infiintata sub obladuirea servicilor secrete din est si vest in mediul studentesc. Cativa agenti sub acoperire ai structurilor de informatii din Marea Britanie si Franta penetreaza reteaua si ofera date secrete catre puterile occidentale. La o prima vedere pare ca e vorba de o societate studenteasca de care se intereseaza la maxim serviciile AVH (Ungaria), SB (Służba Bezpieczeństwa – Polonia), HNaA (Austria), BND (Germania Federala), dar si in faza incipienta KGB (URSS), viitorul FSB (Rusia). Ideea de bază a celor patru servicii secrete initiatoare a fost aceea de a obține informații din zone greu de stăpânit și de valorificat în favoarea guvernelor lor sau doar pentru știința lor (vezi cazul Austriei care prin HNaA își spiona proprii miniștrii pentru a-i șantaja!) – pătura studențească devenea foarte expresivă în Vest și avangardistă în Est.

De altfel, conform informatiilor britanicilor, cei cinci studenti care au fondat organizartia erau toti racolati de serviciile din tarile lor, presupunerea fiind ca ELSA este de fapt o constructie a serviciilor secrete care doresc formarea unor studenti la drept, intr-un mediu paneuropean, viitoare cadre pozitionate in companii, magistratura, politicieni, pioni principali in parghii de putere. E-adevarat, daca ar fi sa alegi un domeniu studentesc care sa fie sub supraveghgerea stricta si racolarea serviciilor secrete acesta ar fi dreptul, avand cel mai mare potential. Asa ca ELSA se dezvolta ca o societate la vedere, dar cu regulament ocult, avand deseori statut de societate secreta europeana, asemanatoare Skuls & Bones din SUA, sau Aspen Institute, la alt nivel.

In 1985, ELSA se muta intr-o locatie stabila in Austria, la Viena, in centrul spionajului mondial recunoscut (acolo unde toti agentii tarilor europene fac schimb de informatii, acel intelligence trading), iar numarul total al membrilor trece de cateva sute, apar filiale mari in Germania, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Franta, Italia, Anglia si la scara mai mica in Spania, Portugalia si Tarile de Jos. In 1986 si 1987 apar date despre ELSA in rapoartele MI6, despre care se spune concluziv: „Sunt centre de recrutare”.

Dupa 1989 se face filiala ELSA Romania. In 1990 se depun cererile de aderare, iar in 1993 Romania devine membru cu statut deplin al organizatiei. ELSA Romania („Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept”) se afla sub atenta supraveghere a SRI cu Virgil Magureanu. In raportul SRI din 1993 apare pentru prima oara o succinta informare despre mediul studentesc intern si international si pericolul ca acesta sa fie penetrat de „forte oculte, cu interese opuse celor ale Romaniei, care doresc sa racoleze studentii, oferindu-le oportunitati de munca in tarile occidentale, cu salarii tentante.” In 1994 se dezvoltat tema, vorbindu-se despre studentii facultatilor de drept, dar concluzionandu-se: „Serviciul Roman de Informatii a luat toate masurile ca mediul studentesc, in special cel al universitatilor de drept, sa fie protejat de interferentele ostile sigurantei nationale a Romaniei.”

Ne mutam la finalul anului 1995 si inceputul anului 1996. Dan Barna, actualul presedinte al USR devine vicepresedinte ELSA Romania. Cel putin asa isi anunta in propiul CV. Tot aici mai mentioneaza ca devine presedinte al organizatiei in 1998. Cu toate ca a terminat facultatea in 1998 mai ramane presedinte inca doi ani pana in 2000. Desi nu mai era student, se ocupa de managementul societatii inca un an. Despre asta in CV Dan Barna: „Implicat direct din 1996 în procesul de creare şi în planul de dezvoltare pentru asociaţie. În 4 ani, ELSA s-a extins de la 2 filiale locale lipsite de activităţi la 8 filiale active”. ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 1.000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Foarte interesant este ca la conducerea societatii studentesti ii urmeaza Cristian Seidler, iar asta n-o aflam de la Barna sau din CV-ul lui Seidler (care a ascuns total apartenenta la ELSA, organizatie a carei sef a fost dupa Dan Barna), acelasi Cristian Seidler care acum este vicepresedinte la USR. Impreuna cei doi au construit pepiniera USR, in cele opt filiale din tara, care au ajuns astazi la douăsprezece filiale mai sus mentionate. Un USR fabricat pe structura ELSA Romania, care isi trage radacinile dintr-o constructie supervizata de SRI-ul condus de Virgil Magureanu, dar si sub obladuirea SIE, o buna parte din timp condus de Ioan Talpes, care a activat in occident „conserve” si „cartite” din mediul studentesc, penetrand marile companii de afara, din Europa, SUA, Canada. Sub o explozie de migratie a studentilor romani in occident (fie ca studenti cu burse, fie ca absolventi care gasesc de munca la marile companii multinationale) serviciile secrete romanesti SRI si SIE infesteaza in perioada 1991- 2001 piata occidentala. Cele opt (apoi, dousprezece) filiale ale ELSA din tara, trimit din anul 2000 in strainatate la training viitoarele cadre ale USR, racolate de servicii.

Este explicatia unui fapt care a surprins multa lume. S-au intrebat mai multi cum de „la un moment dat”, „ca la un semnal”, o mare parte din romanii care aveau joburi importante peste hotare si care castigau sute de mii de euro si-au lasat banii, familiile, locurile de munca la firme importante, avocati, doctori, specialisti IT, magistratura etc., si se intorc masiv in tara, mai intai pentru „a salva Bucurestiul” sub aripa lui Nicusor Dan, mai apoi pentru „a salva Romania”, sub directivele lui Dan Barna. Este fix principiul de lucru al „cartitelor” (infiltrate in companii etc. si care ofera informatii) si al „conservelor” (care se activeaza la un moment dat, la un semnal, pana atunci actionand ca oameni „normali” in mediul in care au fost „depozitati”).

Exact asa s-a intamplat cu USR si cu venirea masiva in tara a membrilor acestei structuri de tip neo-marxist. Caci neo-marxismul este noua teorie care se propaga in ELSA, iar in ELSA Romania sunt mai bine de 1.000 de studenti membri, înregimentați în Societatea Elitistă cu rădăcini securiste. Cazul Roxana Wring, care s-a dovedit (de catre CNSAS) a fi o colaboratoare a Securitatii este elocvent. Precum si un alt caz mentionat de presa romaneasca, in mai multe cotidiane, dar inca neconfirmat de CNSAS. Vor mai urma si altele. Despre USR s-a scris in presa ca este o inventie a securistilor si ca alaturi de PLUS, formatiunea lui Dacian Ciolos (nepotul „Vulpii” Virgil Ardelean, fostul sef de la „Doi s’un sfert”) a vechilor securisti, se doreste confiscarea mediului politic si a jocurilor pentru puterea politica din Romania.

De ce a mintit, totusi, Dan Barna. Conform CV oficial afișat de Barna pe portalul Parlamentului rezultă că: a devenit Vicepreședinte al ELSA România în 1996, în timp ce era student în Anul III la Facultatea de Drept din București (1994-1998); Barna a deținut funcția până în 1999 deși a absolvit Dreptul în 1998. Intresant este că apoi, deși nu mai era student, Dan Barna a fost Președinte ELSA România din 1999 până în 2001. Dar Conform portalului ELSA, Dan Barna NU a fost niciodată presedintele ELSA România. A fost: Vicepreședinte Seminarii în 1997-1998; a fost Director financiar între anii 1998-2000. În schimb, cum spuneam, îl găsim pe același portal ELSA ca presedinte pe Cristian Seidler, care acum este vicepreședintele USR, omul care-l taloneaza pe Dan Barna. Seidler a mai fost: Vicepreședinte Seminarii în 2000 – 2001; Președinte în perioada 2001-2003. De ce a mințit Barna în CV-ul oficial? De ce Seidler NU își afișează niciunde CV oficial? Acestuia din urma ii este rusine cu ELSA? In vreme ce Barna se supraevalueaza.

G.I.M.

DOCUMENT! Toma anchetat penal pentru “delapidare si spalare de bani” (Fonduri UE)! Vezi aici ce zice Inspectia Judiciara legat de tergiversarea anchetei!

DOCUMENT! Toma anchetat penal pentru “delapidare si spalare de bani” (Fonduri UE)! Vezi aici ce zice Inspectia Judiciara legat de tergiversarea anchetei!

Potrivit unei informari venite “pe surse”, primarul Toma Constantin este anchetat penal pentru “delapidare si spalare de bani” in dosarul 670/p/2015. Iata faptele si traseul dosarului penal de care Toma ar fi vrut ca buzoienii sa nu afle. Reamintim ca am fot primul organ de presa care a scris despre acest lucru (cu numarul dosarului cu tot) si despre cum se incearca musamalizarea sau tergiversarea lui pentru ca Toma sa mai apuce 4 ani de mandat la primarie. Il anuntam pe aceasta cale ca nu ii va termina…asta in caz ca ii castiga! Spicuim din materialul de la Inspectia Judiciara si din dosar:

“La data de 25.09.2019, la Inspectia Judiciara a fost inregistrata, sub

numarul de mai sus, sesizarea formulata de…….

2. Aspectele sesizate.

in cuprinsul sesizarii, petentul invedereazd tergiversarea cercetarilor

penale in dosarul nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, stramutat la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita.

3. Data finalizérii verificarilor prealabile si conginutul acestora.

La solutionarea lucrarii au fost avute in vedere sesizarea formulata de

petent, precum relatiile comunicate de catre Parchetul de pe langa Curtea de

Apel Ploiesti, ca urmare a solicitarii inaintate de inspectorul judiciar.

Verificarile prealabile, efectuate in conditiile art. 45 alin. 3 din Legea nr.

317/2004, republicata si modificata, au fost finalizate la data de 06.11.2019.

4. Situatia de fapt.

in urma verificdrilor prealabile au rezultat urmatoarele: La data de 26.10.2015, avand in vedere aspectele semnalate de catre

ONPCSB in adresa nr.C/Xill/2038/09.10.2015, Parchetul de pe langa Tribunalul . Buzau s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de catre reprezentantii legali ai SC AGROGLOBAL SA, SC AGRA SA, SC AGRIROMEST SRL, SC AGROEST SA, SC AGROSUD SA, SC TERRA VERDE SRL a infractiunitor de evaziune fiscala $i spalare

de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 din Legea nr.656/2002, prin derularea, in cursul anului 2013, a unor “fluxuri financiare care nu au avut fa bazd operatiuni reale”.

Astfel a fost inregistrat dosarul penal cu nr.670/P/2015, iar prin ordonanta

din data de 02.11.2015 s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunilor evaziune fiscala si spdlare de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 din Legea nr.656/2002.

Au fost intocmite note de dispozitie de cdtre procurorul de caz pe data de

06.05.2016 $i 11.07.2017.

La data de 03.03.2017 a fost audiat martorul Nazare Luminita.

Prin incheierea nr.116 din data de 13.07.2017, pronuntata in dosarul

nr.2517/114/2017 al Tribunalului Buzau a fost incuviintata obtinerea de catre procuror de la toate unitatile bancare si oricare alte institutii care efectueaza tranzactii financiare a datelor privind tranzactiile financiare efectuate de la deschiderea conturilor la zi sau pana la inchiderea acestora, pentru un numar de 14 persoane fizice si 52 de persoane juridice.

Au fost obtinute date financiare cu privire la mai multe societati

comerciale.

Prin ordonanta din data de 27.10.2017, confirmata de procuror, s-a dispus

efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Toma Constantin pentru savarsirea infractiunilor evaziune fiscald si spalare de bani, prev. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 si art.29 lit.a) din Legea nr.656/2002.

Suspectului Toma Constantin i-a fost adus la cunostinté invinuirea la data

de 08.11.2017, precum si drepturile si obligatiile acestei situatil judiciare, fiind intocmit procesului verbal in care se mentioneaza ca suspectul a precizat ca nu va da declaratii in cauza decat dupa consultarea dosarului si obtinerea de fotocopii.

Prin ordonanta din deta de 95.12.2017 au fost aprobate cererile

aparatorului ales al suspectului de a i se elibera fotocopia ordonantei din data

de 27.10.2017, de efectuare in continuare e urmaririi penale, precum si de

participare la efectuarea actelor de procedura in cauzd gi a fost respinsa

cererea acestuia de studiere 4 dosarului cauzei.

Prin cererea inregistrata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si

Justitie la data de 24.11.2017, suspectul Toma Constantin a solicitat trimiterea dosarului nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzdu la un parchet egal in grad, invocand in esenta faptul ca: “in municipiul Buzau exist un conflict major in care sunt implicati oameni politici, persoane care ocupa importante functii publice, organe de presa, procurori si judecatori”.

Prin ordonanta nr.3107/C/2017 din data de 15.12.2017, procurorul

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul art.326 Cod proc. penala, a admis cererea formulat’ de Toma Constantin si a dispus trimiterea dosarului nr.670/P/2015 al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita.

Prin adresa din data de 23.01.2018, Parchetul de pe langa Tribunalul

Buzau a inaintat dosarul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita.

A fost inregistrat dosarul nr. 34/P/2018, care a fost trimis |.P.J. Dambovita

-SICE in vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor

pro. de ant.9 a.(i) da n RS podea Mc) din Legea nr.261/2008 și ant 29 îa) din

Au fost întocmite adrese la 03.03.2018, 15.98 17.98.2038,

23.05.2018 catre Direcţia Generală Antiiraudă Fiscală, dintru județeană

a Finențelor Publice Buzau și Administrația Județeană a Finanțelor Publice

Galaţi prin care au fost solicitate copu ale actelor de control întocmite cu Ocazia controalelor efectuate la mai multe societăți comerciale

Totodată. au fost solicitate relatii în legătură cu eventuale fonduri

europene de cate au beneficiat societățile comerciale implicate

La data de 08 10 2019 a fost audiat un martor.

Ofițerul de poliție desemnat să efectueze urmărirea penală în caută 3

invocate motive de natură obiectivă constând în volumul mare de dosare aflate în lucru și compienitatea acestora, precum și delegarea să efectueze sciți într-un dosar al DIICOT . Structura Centrală

VA URMA!

Grupul de Investigatii Media Buzau

decembrie 2021
L Ma Mi J V S D
« aug.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK