ARHIVA

Etichetă: aUDIT cURTEA DE cONTURI bUZAU

“A FURAT, DAR A MAI SI FACUT CEVA…” – deviza celor care il apara pe primarul faliment TOMA – daramata de AUDITUL Curtii de Conturi Buzau. De ce au intarziat lucrarile la Colegiul Eminescu (lucrarile NU au ASIGURARE!)? Bani si comisioane pentru “imaginea” Smart City! Asfaltari fara masuratori si caiete de sarcina!

“A FURAT, DAR A MAI SI FACUT CEVA…” – deviza celor care il apara pe primarul faliment TOMA – daramata de AUDITUL Curtii de Conturi Buzau. De ce au intarziat lucrarile la Colegiul Eminescu (lucrarile NU au ASIGURARE!)? Bani si comisioane pentru “imaginea” Smart City! Asfaltari fara masuratori si caiete de sarcina!

News Buzau si Grupul de Investigatii Media Buzau au reusit sa “smulga” o alta parte din RAPORTUL – AUDIT al Camerei de Conturi Buzau, ce se voia uitat si nepublicat!

Daca la prima incercare s-a incercat inducerea usoara in eroare a jurnalistilor de investigatii, la o adoua incercare – prin metode specifice, am reusit sa intram in posesia RAPORTULUI DEZASTRU  ce arata doar o parte din abrambureala financiar-contabil de la Primaria lui Toma faliment. Comisioane – anexe la contract (ce explica in parte intarzierile la reabilitarea unor obiective – ex. Colegiul Eminescu), carti functiare intocmite nelegal (asfaltari de strazi fara caiete de sarcina, etc. – n.r.), asigurari ale lucrarilor inexistente, mutari nelegale ale unor fonduri de la o rubrica la alta, cheltuieli nejustificate pe “imagine” de la contractele cu presa pana la asociatii de tip “Smart City” care in practica nu au ajutat cu nimic municipiul ci doar “iamginea” nababului de la Palatul Comunal si multe altele… Pentru ca aceasta parte a Raportului de audit are zeci de pagini, am incercat o mica sinteza a principalelor deficiente constatate de auditori.

Reamintim ca acest RAPORT nu a fost publicat niciodata pana cum si s-a vrut tinut “la sertar” de toate partile implicate!

SINTEZA AUDITULUI CAMEREI DE CONTURI (Curtea de Conturi Buzau)

“…In anul 2021, UATM Buzau a inregistrat in mod eronat, direct pe cheltuieli cu

bunuri si servicit, contravaloarea unor avize si taxe adiacente unor lucrari de Investifil, in suma totala de 76.253,62 let, care in fapt trebuiau sa fie incluse in valoarea de inventar a obiectivelor pentru care s-au realizat. UATM Buziu a achitat nelegal suma de 172.027 lei catre asocierea .XXX (numele societatii este anonimizat – conform GDPR – n.r.)…, in cadrul contractului. ,,Reabilitare integrala (rezistenja, arhitecturd, instalajii) interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 „la Colegiul NationalMihai Eminescu, municipiul Buzdu, din care (detalieri mai jos, in articol – n.r.!!!):

– 66.560 lei cheltuicli cu organizarea de santier peste valoarea din oferta financiara

care a stat la baza incheierit contractului de lucrari, si

– 105.467 lei diferenta dintre profitul actualizat in mod nejustificat pe scama cresterii

costurilor directe si indirecte generate de majorarea salariulut minim in constructit

$i profitul inscris in oferta financiara.

UATM Buzau nu a urmarit valabilitatea si completarea garantiei de buna executie

cu suma totala de 4.171.228 lei, in cazul suplimentarii valorii a doud contracte de achizitie publica in corelatie cu noile valori ale acestora.

– a facturat in mod nejustificat contravaloarea a cinet carfi funciare nerealizate totalizind 11.900 lei (10.000 lei la care se adaugé TVA de1.900 let) – in mod implicit, UATM Buzau a platit in mod nelegal aceasta suma, prestatorului,

– Descriere:

In anul 2018 UATM Buzau a incheiat contractul de lucrari nr. 24743/30.08.2018 cu

valoare totala de 23.521.760 lei (cu TVA), avand ca obiect ,,Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalajti) interior st exterior corp 3, C5,C6,C7 ” la Colegiul National Mihai Eminescu. Municipiul Buzdu”, contract care cuprinde atat serviciile de proiectare cat si  executarea lucrarilor, estimarea valorii contractului precum si devizul oferta fiind intoemite in baza documentatiet de avizare a lucrarilor de interventie.

Contractul a fost atribuit in urma derularii unei proceduri de achizifie simplificata,

potrivit art.7 alin.1 coroborat cu art.113 din Legea nr.98/2016, organizataé prin intermediul SEAP, intr-o singura etapa, asa cum rezulta din Raportul procedurit nr. 1003645/3 11.08.2018.

Durata de execufie a ucrarilor a fost stabilita la 20 luni calendaristice de la data emiteril

ordinului de incepere a lucrarilor.

Dupa intocmirea proiectului tehnic si obfinerea autorizafier de construire, in data de

16.04.2019, a fost predat constructorului amplasamentul lucrarilor si s-a dispus inceperea

lucrarilor cu data de 09.05.2019, potrivit. Ordinului de Incepere a lucrarilor nr.

47992/14.04.2019. Finantarea lucrarilor a fost asigurata pentru suma de 24.967.543 lei prin contractul de finantare PNDL nr. 2367/02.11.2017/30631/14.11.2017

La data prezentului audit (2021 – 2022 – n.r.) lucrarile sunt in curs de executie valoarea contractului de lucrart s1 durata de executie a lucrarilor s-au modificat, prin incheicrea a 6 acte aditionale , dupa cum urmeaza:

act aditional nr.1 inregistrat sub nr. 34363/21.03.2019 prin care valoarea

contractului a crescut la 28.127.617 lei. Cresterea a fost motivati de modificarile aduse de OUG 114/2018, referitoare la cresterea salariului minim pe economie pentru  domeniul constructulor la 3000 lei;

act adifional nr.2 inregistrat: sub nr. 77529/28.06.2019 prin care valoarea

contractului a crescut la 28.369.067 lei. Cresterea a fost motivata de incadrarea in tariful orar al salariului minim pe economie a cotei de contributie asiguratorie de munca in procent de 2,25%.

S-a retinut ca pana la data incheierii actelor aditionale nr. 1 si nr.2, nu au fost executate lucrari de constructii, astfel ca devizul general prezentat refacut dupa aplicarea majorarii salariului minim in constructii a cuprins toate categoriile de lucrari din devizul general al lucrarii

act adifional nr.3 inregistrat sub nr. 538/04.01.2021 prin care s-a prelungit

termenul de executie pana la data de 15.09.2021;

act adifional nr.4 inregistrat sub nr. 137625/21.09.2021 prin care valoarea

contractului a crescut la 29.876.911 lei si s-a prelungit termenul de executie pana la 25.05.2022.

Majorarea cu 1.507.844 lei a fost motivata de lucrari a céror necesitate a fost constatata pe parcursul executiei, respectiv degradarea pardoselilor din parchet si turnarea unui strat termoizolant cu termobeton, degradarea asterealei la sala de sport, reparatit la tencuielli exterioare, aga cum rezulta din Nota de constatare nr. 1/06.09.2020, semnata de diriginte de santier, proiectant si constructor.

A fost prezentat un deviz de lucrari suplimentare in valoare totala de 2.217.894 lei SI

unul pentru lucrari la care se renunté in valoare de 710.050 lei.

Serviciul investitii, achizitii publice din cadrul UATM Buziu a intocmit Referatul

privind modificarea  pretului contractului de lucrari in cauza, inregistrat sub

nr. 132535/13.09.2021, in care a prezentat necesitatea lucrarilor suplimentare si a celor de

renuntare, valoarea acestora si cea totala a modificdrii contractului. Referatul de modificare a valorii contractuale a fost intocmit initial fara a se argumnenta legalitatea acestora prin prisma Legii privind achizifiile publice.

Prin Nota prezentaté in fimpul  prezentului audit si inregistrataé sub

nr. 132535/20.06.2022, sefiul serviciu investitii. si achizifir publice, a aratat cd modificarea contractulu de achizitie publica s-a facut in baza prevederilor art.211 alin.1 lit £ din Legea t.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: ”….Contractele de achizifie publica pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire. in urmdtoarele situatii:

(i) valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute

la art. 7 alin. (1);

(ii) valoarea modificarii …este mai mica decaat 15% din pretul contractului de achizitie

publica initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari” – act aditional nr. 5 inregistrat sub_ nr. 140686/27.09.2021 prin care valoarea

contractului a crescut la 32.305.738 lei, majorarea cu 2.428.827 lei fiind motivata de aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 — privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prefurilor contractelor de achizitie publica…

– act aditional nr.6 inregistrat sub ny. 14068697290/18.05.2022 pentru prelungirea

termenului de finalizare a lucrarilor pana la 15.12.2021, dar si de modificare a valorilor lucrarilor, (fara a fi stabiliti o valoare certa generata de aplicarea prevederilor OG 47/2022 — privind ajustarea prefurilor contractelor de achizifie publica contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru…

In perioada martie 2019 — iunie 2022. executantul lucrarilor  a intoemit 21 centralizatoare de situatii de plata in valoare totala de 12.868.774 lei in baza

carora a emis 22 facturi pentru aceeasi valoare, pentru care UATM Buzau a efectuat plati in valoare de 12.311.552 let.

La data prezentului audit lucrarile contractate sunt in curs de executie, termenul final

fiind 15.12.2022.

In urma verificdrilor efectuate s-au constatat urmatoarele:

> majorarea nejustificatad a contractulu lucrari nr. 24743/30.08.2018 cu suma de

55.933 lei fara TVA si respectiv 66.560 lei cu TVA si plata nelegala a acestet sume

reprezentand ajustarea pretulai pentru cheltuieli cu organizarea de santier contrar

prevederilor OUG 114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarca si completarea unor

acte normative si prorogarea unor termene care a fost imvocata in actul aditional nr. |

Potrivit ofertei financiare cu care asocierea….XXX…a castigat atribuirea contractului de lucrari nr. 24743/30.08.2018 avand ca obiect Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalati) interior si exterior corp C3, C5, C6, C7 „la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buziu, valoarea cheltuiclilor cu organizarea de santier este de 365.866 lei, fara TVA.

Aceasta valoare nu are la bazit nici un deviz oferta, fiind inscrisa in centralizatorul

de lucrari si este divizata in: lucrari de constructii de 275.866 lei, fara TVA si cheltuichi

conexe organizarii de santier, 90.000 lei fara TVA.

Prin actul aditional nr.1 inregistrat sub nr. 34363/21.03.2019, valoarea contractului

de lucrari a crescut la 28.127.617 lei, respectiv cu 4.605.857 lei iar majorarea contravalorii lucrarilor a fost argumentata de entitate, aga cum s-a aratat mai sus, prin modificari legislative generate de OUG 114/28.12.2018 privind instufiurea unor masuri in domeniul investitilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea yi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

– in contextul acestui act aditional, valoarea cheltuielilor cu organizarea de santier

inscrisa la capitolul 5.1 din Devizul general este de 429.079 lei, fara T VA mai mult cu 63.213 lei fird TVA, fat de valoarea inifialé de 365.866 lei fara TVA si cuprinde: lucrari de constructii de 310.314 lei, fara TVA si cheltuicl conexe organizarii de santier de 118.765 lei fara TVA. Pentru aceste lucrari cu organizarea de santier din actul aditional, constructorul a prezentat deviz de cheltuieli numai pentru o parte de lucrari in valoare de 47.106,94 lei fiimd TVA.

Cheltuielile majorate cu organizarea de santier in valoare totalé de 429.079 lei fara tva,

sunt inscrise in …] situatii de lucrari din perioada iulie 2019 — iunie 2021, nr.2-5, 7-13, anexate la facturile prezentate la decontare de asa cum rezulta din anexa

nr… $i cuprind:

– 47.107 lei, lucrari de organizare de santier, conforme cu devizul anexat la actul

adifional de majorare nr.1, care cuprinde gsi costuri cu manopera pentru 980,5 ore la pretul ajustat de 17,928 lei/ora, pe fondul modificarii legislative din perioada execufiei contractului respectiv OUG nr.114/2018.

Cele 980,5 ore se regasese in Lista cuprinziénd consumurile cu mana de lucru – formular C7 anexat la facturarea situatiei de plata nr.2;

381.972 lei sunt cheltuieli cu utilitati, prestari servicii sau materiale, pentru buna

desfasurare a activitatii proprii in cadrul santierului, pentru care, constructorul anexeaza la cele 11 situatin de plata aferente si facturile de achizifionare.

De refinut este faptul cd preful acestora nu putea fi ajustat, deoarece nu includ manopera unor muncitori calificati in constructii care a beneficiat de ajustari de pret pe fondul unor modificari legislative din perioada execufiei contractului.

Potrivit art.23.2 din Contractul de lucrari nr. 24743/30.08.2018:; °Preful contractului

poate fi ajustat in cazul in care au loc modificdri legislative sau au fost emise de catre

autoritafile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau

renunfarea la anumite taxe/impozite locale ale caror efect se reflecté in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdérora s-au fundamentat prefurile ofertate. In orice situafie, pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe haza cdrora s-a fundamentat pretul contractului”.

Prin art. 7] din OUG 114/2018 s-a reglementat majorarea salariului de baza

minim brut in plata in domeniul constructiilor, astfel ci valoarea contractului de lucrari nr. 24743/30.08.2018 nu putea fi influenata decit de majorarea manoperei pentru lucrarile

realizate de muncitorii cu calificare in constructii.

……………………

Mentionam ca majorarea nelegala a organizarii de santicr in suma de 66.560 lei inscrisa in situatule de plata nr.2-5, 7-13, a fost facturaté nelegal de constructorul XXX

. in perioada tulie 2019 — tume 2021 si a fost achitataé integral, in mod

nejustificat de UATM Buzau.

> Majorarea nejustificata a contractului de lucrdri, cu suma de 227.228 lei

reprezentand = profitul aferent cresterii costurilor directe si indirecte generate de

mayorarea salariulu: minim in constructit si plata sumei de 105.467 lei, reprezentand

diferenta nelegala de profit aferenta situatilor de lucrari nr. 1-21 decontate pana in

present Pentru contractul de lucrart nr. 24743/30.08.2018 au fost incheiate primele 2 acte

aditionale, prin care preful contactului a fost majorat cu suma de 4.684.262 lei motivat de

cresterea salarului minim in construct si introducerea cotei de contributie asiguratorie de

munca in procent de 2,25%, modificari prevazute de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investif{iilor publice si a unor masuri fiscal-bugetar.

In urma analizirii elementelor de cost care au stat la baza actualizarii pretului

contractului, s-a constatat ca valoarea manoperei directe a fost majorata prin cresterea tarifului de la 11,5 lei/ora conform ofertei initiale la 17,928 lei/ora in oferta actualizata.

Potrivit art.164, alin.(1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,,Preful poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piafa au aparut anumite condifii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al cdror effect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a_ fundamentat pretul contractilui”.

Potrivit Instructiunti ANAP nr. 1 din & ianuarie 2021 privind modificarea contractului

de achizitie publica, cresterea salariului minim in constructii putea influenta atat costurile

directe cu personalul din cadrul contractului, cat st costurile indirecte ale contractantului,

generate exclusiv de executarca contractului, in raport cu componenta salarialé din aceste

costurt dar aceasta crestere nu influente aza_profitul.

Prin aceeasi Norma lepala, la art.8 alin.(2) se constata introducerea unor preveder|

referitoare la posibilitatea acoperirii cresterilor generate de majorarea salariului minim brut pe economie, inclusiv in ceea ce priveste manopera incidentd pentru personalul implicat — atat in cheltutelile directe, cat si indirecte. Astfel, elementul de pret reprezentat de profit nu trebuia sa faca obiectul actualizarii , acesta nefacand parte din costuri asa cum sunt definite de Ordinul nr. 1826/2003 pentru aprobarea  Precizarilor privind unele méasuri referitoare [a organizarea si conducerea contabilitaji de gestiune.

Prin urmare, prin actul aditional pretul contractului a fost majorat nelegal prin cresterea nejustificata a profitului, cu suma totala de 227.228 lei; calculul este prezentat in anexa nr. 3.

Din aceasta suma, pana la data prezentei verificari, UATM Buzau a platit suma de

105.467 lei, corespunzator celor 21 situatit de lucrari emise si achitate in perioada aprilie 2019 – mat 2022; calculul este prezentat 7 anexa nr. 7.

Cauzele si Iimprejurarile care au condus la aparitia abaterii:

Cauza care a generat aceasta deficienté o constituie acceptarea majorarii valorilor de contract fara a verifica exactitatea si realitatea sumelor inscrise in actele aditionale la contract. Valoarea abaterii constatate:

172.027 let.

Consecintele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate si regularitate:

– incheierea unor angajamente care nu indeplinesc conditiile legale in valoare de

227.228 lei.

-prejudicierea in anul 2021 a bugetului de stat cu suma de 172.027 lei.

UATM Buzau nu a urmarit valabilitatea si completarea garantiei de buna executic

cusuma totala de 4.171.228 lei, in cazul suplimentarii valorii a doua contracte de achizitic publica in corelatie cu noile valori ale acestora, astfel:

Descriere:

> Referitor la contractual de lucrari nr. 24743/30.08.2018 incheiat pentru realizarea

obiectivului de investitii “Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalatit)

interior si exterior corp C3, C5,C6,C7 “ la Colegiul National Mihai Eminescu”

Pentru. constituirea’ garantier de bund executie aferenté obiectivul de investitii

Reabilitare integrala (rezisten{a, arhitectura, instalafi) interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 „la Colegiul National Mihar Eminescu, constructorul asa cum s-a angajat prin contractul de lucrari nr. 24743/30.08.2018, a incheiat polita de asigurare a lucrarilor Seria M nr. 00034078 din 04.09.2018, pentru suma de 1.976.618,50 lei pentru o perioada de asigurare de 1826 zile, reprezentind 10% din valoarea contractului de 19.766.185 lei.

Desi in perioada martie 2019 – iunie 2022 contractul de lucrari a fost modificat prin 6 acte adifionale, atat pentru prelungirea termenului de executie cat si pentru majorarea valorit lucrarilor la 27.147.679 lei fara TVA, polifa de asigurare a fost modificata doar de trei ori, fara a mai fi acoperita toata perioada de garantie si nici nivelul de 10% din valoarea lucriarilor, respectiv 2.714.768 lei, dupa cum urmeaza:

– polita de asigurare Seria M nr. 00034078 din 04.09.2018 a fost modificata prin actul

aditional nr.1 din data de 17.04.2019 prin care s-a majorat suma asigurata la 2.363.665,30 lei, reprezentand 10% din valoarea lucrarilor cuprinsa in actul aditional nr.] la contractul de lucrari de 23.636.653 lei fara TVA;

– prin actul adifional nr. 2 din 09.07.2019 s-a majorat suma asigurata la 2.383.955,20

lei, reprezentand 10% din valoarea lucrarilor cuprinsé in actul aditional nr.2 la contractul de lucrari de 23.839.552 lei fara TVA: – prin actul aditional nr. 3 din 26.04.2021 se prelungeste perioada de valabilitate a politei

de asigurare panda la 29.09.2024 ca urmare a modificdrit termenului de finalizare a lucrarilor pana la 15.09.2021 potrivit actului aditional nr.3 la contractul de lucrari.

-prin actul adifional nr. 4 din 20.09.2021 la contractul de lucrari, valoarea lucrarilor a

crescut la 27.147.679 lei fara TVA, termenul de executie s-a prelungit pana la 25.05.2022 dar constructorul nu a actualizat garantia de buna executie in corelatie cu aceste modificari.

In consecinta, valoarea actualizati a garantie: trebuia sa fie majoraté cu suma de

330.813 lei, pentru a alinge nivelul de 10% din noua valoare a contactului de achizifie publica, respectiv de 2.714.768 lei,

-ulterior, contractul de lucrari a mai fost modificat de doua ori in sensul prelungirii

termenului de finalizare a lucrarilor pana la 15.12.2022 cat si pentru modificarea valorii lucrarilor prin introducerea formulei de ajustare a pretului contractului la valoarea.lucrarilor ramase de executat, potrivit prevederilor legislative cuprinse in OG 47/2022 — privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publicd/contractelor sectoriale/. contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Nici dupa aceste modificar1, nu a juat masuri de completare a garantie: de bund executie.

Fata de obligatule prevazute de art. 39 alin (3,4) din HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizifie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

public, preluate si la art. 13 din contractul de lucrari nr. 24743/30.08.2018, concluzionam ci:

– nu s-a asigurat valabilitatea politei de asigurare concomitent cu suplimentarea

valorii contractului sia garantiei de buna executie;

– nu s-a completat garantia de buna executie de pana la 10% din pretul

contractului fara TVA, conform art. 13 din contractul de lucrari, de 10% din valoarea

lucrarilor de 27.147.679 lei respectiv in total de 2.714.768 lei.

S-a retinut, de asemenea ca, polita de asigurare lucrarilor Seria M nr. 00034078 din

04.09.2018, este emisa de firma de asigurari impotriva careia s-a hotarat

deschiderea procedurii de faliment prin Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 507/09.02.2022.

Potrivit art.1 alin 2 din OUG 62/09.05.2022, polita de asigurare in cauza emisa de firma de asigurari — ist pierde valabilitatea in totalitate in data de 08.07.2022,

avand in vedere ci la aceasta data se implinesc 150 de zile de la data pronun{arii hotararii de deschidere a procedurii de faliment de mai sus.

………………………………………………………………………….

INFRACTIUNI DE PATRIMONIU (cheltuieli neinventariale, acordate nelegal, lipsa caiete de sarcina, etc.)!

La inventarierea patrimomului efectuata la finele anului 2021, nu au fost cuprinse pe

liste de inventariere distincte studiile de fezabilitate sau documentatii tehnice intocmite in perioada 2012-2018, in valoare de 2.111.320 lei, care nu au fost utilizate de la intocmirea lor in vederea analizarit si consemnarit in Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii, a propunerilor comisiei de inventariere cu privire la masurile ce se impun.

In anul 2021, UATM Buzau a Inregistrat In mod eronat, direct pe cheltuieli cu

bunuri si servicii, contravaloarea unor avize si taxe adiacente unor lucrari de Investitii, in suma totala de 76.253,62 lei, care in fapt trebuiau sa fie incluse in valoarea de inventar a obiectivelor pentru care s-au realizat.

Din verificarile efectuate prin sondaj asupra cheltuielilor cu bunuri si servicii efectuate

de entitate in anul 2021, s-a constatat ca au fost inregistrate eronat, ca si cheltuicli ale perioadei “alte” cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor in valoare de 76.253,62 lei care indeplinese criteriile pentru a fi incluse in valoarea de intrare a activelor fixe corporale.

Astfel au fost identificate urmatoarele situatii:

a) Pentru obtectivul de investitii reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea

Stejarului $i Aleea adiacenté blocurilor 4,5, 89 de pe Aleea castanilor s-au efectuat plati din Tithul 1 Bunuri gi servicii, art.20.02. pentru avizarea lucrarilor de catre Agentia de Mediu SI de catre Inspectoratul de stat in Constructii, in valoare de 21.744,00 lei,

b) Pentru obiectivul de investitii Construire si modernizare statii de autobuz in

municipiul Buzau s-au efectuat plati din Titlul I] Bunuri si servicii, art.20.02. pentru avizarea lucrarilor de catre Inspectoratul de Polifie, Directia de Sanatate publici, de furnizorii de utilitati, de Protectia Mediului sau Inspectoratul de stat in Constructi, in valoare totala de 53.944, 40 lei,

Valoarea cheltuiclilor inregistrate cronat, direct pe exercitiul anului 2021, nu pe

perioade corespunzatoare duratei de amortizare, sunt in valoare totala de 76.253,62 lei ceea ce a condus la intocmirea unor situatii financiare care nu prezima o imagine fidela asupra patrimoniului detinut de entitate.

Consecintele cconomico-financiare ale abaterilor de la legalitate si regularitate:

Nu au fost majorate costurile activelor cirora le-au fost aduse imbunatifiri $i nici valorile

de inregistrare din contabilitate, astfel ca situafiile financiare anuale nu ofera o imagine fidela asupra patrimoniulur detinut de entitate.

BANI PUBLICI CHELTUITI INITIL PE “IMAGINEA” UNUI ORAS SMART (Societate patronata de Eduard Dumitrascu, fost politician local si membru PPDD – n.r.). Buzaul a platit pe “strategie” mai mult decat orase mult ami mari ca de exemplu – Bucuresti, Bacau, Constanta, etc…!!!

> servicti de consultantaé pentru elaborarea Strategiei Smart City a Municipiului

Buzau

Potrivit art.9 alin.3 din HG nr.395/2016 entitatea a elaborat Strategia de contractare

privind atribuirea contractului de achizitie publicaé de „Servicii de consultant&é pentru elaborarea Strategic: Smart City a Municipiului Buzau” pentru care a fost emis anuntul de participare sumplificat nr. SCN 1080217 din 23.12.2020.

Justificarea acestei investitii, potrivit Strategic: de contractare, este data de obiective

precum adaptarea orasului la provocdrile societafii actuale prin cresterea calitdtii vietii,

economisirea resurselor si inovare pentru dezvoltare.

La cap.IH.1 din strategie, este prezentati valoarea totala estimata a achizitiei de 336.000 lei iar la cap.HI.2 este prezentaté procedura de atribuire respectiv, procedurad simplificata intr-o singura etapa si  motivarea alegerii acesteia respectiv, dispozifiile art.7 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016 care prevede un prag de 1.000.557 lei pentru contractele de achizi{ii publice de produse si de servicii atribuite de consiliul judetean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de institutiile publice aflate in subordinea acestora. In urma derularii procedurii de achizitie a fost desemnataé cdastigatoare oferta tn valoare de 218.400 lei, conform  Raport — procedura

nr. 17283/12.02.2021 si anun{ de atribuire SCNA nr. 1050173/05.03.2021.

Intitatea verificaté a incheiat cu. contractul de servicii nr.23534/26.02.2021 in valoare totald de 259.896 lei cu TVA, durata acestuia fiind de 3 luni.

Procesul verbal de predare/primire/receptie — nr.1173/25.05.2021 (prestator) si

nr.65171/25.05.202] (la beneficiar), se certifica predarea/primirea/receptia serviciilor de consultanta pentru elaborarea Strategiei Smart City 2021-2027 a Municipiului Buzau.

Ulterior a fost emisa factura nr.222/30.06.2021 in valoare de 259.896 lei care a fost

achitata integral cu OP nr.4511/02.07.2021.

Referitor la determinarea valorii estimate a achizitiei, de 336.000 lei fara TVA sa

constatat ca in Strategia de contractare, entitatea verificata nu a precizat ce costuri au fost avute in vedere Ja estimare. motiv pentru care, in timpul prezentului audit s-au solicitat date in acest sens.

La aceasta solicitare, Serviciul de Dezvoltare si Implementare Proiccte, prin adresa

tw. 127627/04.07.2022, acomunicat continutul si structurarea Studiului respecuiv, activitatile din componenta Studiului contractat, rezultatele care trebuie obtinute in urma_ prestacii serviciilor, cerintele de calificare impuse privind experienta profesionala.

Din punct de vedere al cuantificdrit valorii Strategiei, se precizeazd ca au fost luate in

considerare urmatoarele:

“- consultare SEAP privind strategi similare (atasat fise de date pentru proiecte

similare, – numarul de locuitori (tip beneficiar),

– complexitatea domeniilor de analiza cat si tipul de experji solicitafi

aceste tipuri de strategii necesita o specializare specifica din partea operatorilor

economici,

– la estimarea valorii au fost analizate si alte planuri de servicii intelectuale similar (Plan

de mobilitate urbana durabil, Strategia Integrata de dezvoltare urbana, Plan de actiune

privind energia si clima)”.

De asemenea au fost atasate la adresa de raspuns si fise de date ale unor strategii

aferente altor judete care au avut rol orientativ, respectiv:

– fisa de date aferenté anunfului de participare simplificat pentru Servicii de consultan{a pentru elaborarea Strategici Smart County a judetului Bacau, din data de 16.09.2020, cu valoare estimata de 816.000 lei; Atribuirea s-a efectuat conform SCNA 1046817/07.12.2020 pentru o valoare de 700.000 lei;

– fisa de date aferenta anuntului de participare simplificat pentru Strategic Smart City a

municipiului Alba Julia, din data de 28.05.2020, cu valoare estimati de 215.569,75 lei:

Atribuirea s-a efectuat conform SCNA 1041153/14.08.2020 pentru o valoare de 215.000 lei:

– fisa de date aferenté anunfului de participare simplificat pentru Strategia Integrata de

dezvoltare urbana a municipiului Sibiu, din data de 02.07.2020, cu valoare estimati de

276.470,50 lei: Atribuirea s-a efectuat conform SCNA 1050955/31.03.2021 pentru o valoare de 229.850 let:

– fisa de date aferenté anunjului de participare simplificat pentru Strategie Smart City a

municipiului Piatra Neamt, din data de 04.06.2021, cu valoare estimati de 254.000 lei;

Atribuirea s-a efectuat conform SCNA 1056724/18.08.2021 pentru o valoare de 228.000 lei.

Echipa de audit a analizat $i comparat valoarea estimaté de Municipiul Buzau pentru achizitia Strategici de dezvoltare urbana, cu valorile estimate publicate in anunturile de participare ale celor 4 municipii dar si pentru alte 2 strategii identificate in SEAP avand in vedere criteriile specificate in adresa de rispuns, respectiv realizarea de strategii similare si numarul de locuitori. Numarul de locuitori este cel inscris in Anuarul statistic publicat de Insuitutul National de Statistica, de la data de 01.01.2020.

Fata de cele de mai sus rezultat ca valoarea estimata de UATM Buzau raportata la

numarul de locuitori este de 2,56 lei, fiind aproape cea mai mare comparativ cu celelalte valori estimate la numar de locuitori pentru UAT-urile exemplificate mai sus.

Din interpretarea art. 2 din Legea nr. 98/2016, reiese ca atunci cand aplicd prevederile

respectivului act normativ. autoritatile contractante trebuie sa urmareasca achizitionarea de bunuri, servicit gi lucrari in conditii de eficienta economica si sociala, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal. recunoasterii reciproce, transparentel, proportionalitatii si asumarii raspunderii.

LUCRARI  EDILITARE FARA CAIETE DE SARCINI SI FARA FUNDAMENTARI LEGALE (ASFALTARI SI REABILITARI STRAZI DIN MUNICIPIU)!

In luna decembrie 2020 pentru elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent

anului 2021, Serviciul Gospodarie Urbana si Protectia Mediului (SGUPM) din cadrul Directiei Tehnice a intocmit $i inaintat spre aprobare ordonatorului de credite nota interna nr. 13282] din data de la 03.12.2020, care cuprindea la pet. 5 /ntrefinere Drumuri —plombe un cost total de 2.000.000 lei. Estimarea acestor cheltuieli s-a efectuat la nivelul cheltuielilor similare din anul anterior, fara o fundamentare pe suprafefe de reparat si locatii

Ulterior aprobarii bugetului, o data cu inilierea procedurii de atribuire a contractelor,

fara existenta unui caict de sarcini, document obligatoriu prevazut Ja pet. 8.2 din procedura PO SIAP -05, SGUPM a intocmit si supus spre aprobare referate de necesitate pentru cele 4 contracte incheiate in anul 2021 de uATM Buzau cu : . avand ca obiect lucrari de repara{ii strazi sau plombari, respectiv:

– referatul nr. 17214/12.02.2021 care a stat la baza_ inifierii Contractului_ nr.

17312/12.02.2021 in valoare de 500.000 lei, durata de executie 12 luni Si obicct

Plombe la Zece pe strazile din municipiul Buzau, pe 161 mp, plombe la cald prin

frezare de 1710 mp, plombe la cald prin taiere in forme neregulate, pe o suprafafd

de 1500 mp si reprofilare

– referatul nr. 29298/12.03.2021 care a stat la baza initierii Contractului nr.

30287/1 35.03.2021 in valoare de 2.470.415,87 lei durata de executie 9 luni, pentru

Lucrari de intretinere si reparatii strazi pe str. Horticolei, Aleea Castanilor, Str.

Arinuhu, str. Libertafii, amenajare zona steaguri pe calea Eroilor, asternere covor

asfaltic $i reparaii str. Frasinet, zona expozitionala.

– referatul nr. 86591/30.06.2021 care a stat la baza Initierit Contractului nr.

98967/19.07.2021 valoare 699858,28 lei, majorata cu actul aditionall/04.10.2021

la 1.699.137,12 lei, durata de executie 7 luni si obiect Lucrdri de reparatii pe str.

Stejarului

– referatul nr. 100122/20.07.2021 care a stat la baza Initiertt Contractului nr.

104272/26.07.2021 in valoare de 119.000 lei, modificat prin 3 acte aditionale pentru

majorarea valorii contractate de 512.000 lei durata de executie 2 luni st obiect

Plombe la cald pe strazile din municipiul Buzau si reprofilare.

La estimarea valori lucririlor ce s-a propus ase executa, autoritatea contractanté nu

a avut la baza antemasuratori pentru categoriile de lucrari solicitate, criterii, specificatit tehnice ori un document descriptiv elaborat pentru detalicrea tipurilor de lucrari sau servicii solicitate operatorului economic, valorile inscrise in referatele de necesitate fiind in fapt ofertele financiare prezentate de viitorul executant, respectiv

In plus, seful Serviciului Investitii Achizitit Publice (SIAP) a derulat si finalizat

procedurile de atribuire a contractelor fara a primi de la SGUPM toate documentele obligatorii, respectiv fara caictul de sarcini aprobat de ordonatorul de credite asa cum Se prevede la pet .8.3.1 din procedura SGUPM transmite referatul de necesitate si caietul de sarcini, aprobate de ordonatorul de credite, aldturi de angajamentul de plata emis de catre serviciului Financiar —Contabil, cdtre seful SIAP.

In cazul contractelor de achizitie publica de lucrari valoarea estimata a achizitiei se

calculeaza luand in considerare atat costul lucrarilor, cat si valoarea totala estimata a produselor Si servicitlor puse la dispozitia contractantului de catre autoritatea contractanta, necesare pentru executarea Jucrarilor.

Cauzcle si imprejurarile care au condus la aparitia abaterii:

Cauza care a condus la aparitia deficientelor constatate o reprezinta nerespectarea

prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice si ale procedurti operationale SIAP – si de catre persoanele cu atributii in acest domeniu din cadrul entitatit auditate.

Valoarea abatcrii constatate:

Valoarea estimata este in total de 5.517.553 lei, reprezentand: -valoarea lucrarilor de reparatii propuse a fi executate fard o estimare pe baza unui caiet

de sarcini care sa cuprinda antemdasuratort pentru cantitatile gi tipurile de operafiuni propuse a se efectua pentru intretinerea drumurilor publice este de 5.181.553 lei.

valoarea estimata a serviciilor de consultanté pentru elaborarea Strategiei Smart City

a Municipiului Buzau, fara o fundamentare in conditii de eficienta de 336.000 let.

Consecinfele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate si regularitate:

Determinarea valorii cstimate a Strategie Smart City 2021-2027 a Municipiului Buzau,

in calitate de autoritate contractantaé, nu s-a_ realizat in condifii de eficienta economici si

sociald avand in vedere in principal factorul financiar.

Prin neestimarea de catre autorilatea contractanta a valorii lucrarilor de reparafii nu au

fost respectate principiile care trebuiau sa stea la baza achizitiei publice, principii prevazute de

Legea 98/2016 – privind achizifiile publice, preluate si la pet. 8.1 din Procedura PO SIAP 05 respectiv tratamentul egal, transparenta si eficienfa utilizarii fondurilor publice.

CHELTUIELI SI INVESTITII INREGISTRATE ERONAT!

In anul 2021, UATM Buzau a inregistrat in mod eronat, direct pe cheltuieli cu

bunuri si servicii, contravaloarea unor avize si taxe adiacente unor lucrari de investifii,

in suma total de 76.253,62 lei, care in fapt trebuiau s& fie incluse in valoarea de inventar a obiectivelor pentru care s-au realizat.

Masurile luate:

In timpul misiunii de audit au fost luate masuri de remediere a abaterilor, find mayorate

valorile celor 3 objective de investilii: prin nota contabila nr. 115257 din data de 15.06.2022 cu suma de 76.253,62 let:

33.944,40 mii lei pentru transferul din cont contabil 11700 00 1 in cont contabil 231 00 00 la cheltutelilor aferente proiectului de investitit “Construire si modemizare statit de autobus in Municipiul Buzau’’;

– 365,22 mui let pentru transferul din cont contabil 117 00 00 1 in cont contabil 231 0000 1a cheltuiclilor aferente proicctului de investifii “Sistematizare vertical Cartier Orizont din municipiul Buzau”,

– 21.744,00 mu let pentru transferul din cont contabil 11700 00 1 in cont contabil 231 00 00 1 a cheltuielilor aferente proiectului de investi{ii “Reabilitare strazi Aleea General Ion Jitianu, Aleea Stejarului g1 Aleea adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”.

Sinteza 2: UATM Buzau a achitat nelegal suma de 172.027 lei caitre asocierea  XXX…

| , in cadrul contractului ,,Reabilitare integralda (rezistenta, arhitecturd, instalatii) interior yi exterior corp 3, C5,C6,C7 ” la Colegiul National Mftha Eminescu, municipiul Buzdu,

…………………………………………………………………………………………..

Tot im timpul auditului, UATM Buzau a platit amenda stabilita de 10.000 let cu OP

nr. 14509/20.07.2022. a facturat in mod nejustificat contravaloarea a cinci carti

funciare nerealizate totalizand 11.900 lei (10.000 lei la care se adauga TVA de 1.900 lei) si in mod implicit, UATM Buzau a platit in mod nelegal aceast’ suma, prestatorualui.

Masurile luate: Cu adresa nr. 1111216/08.06.2022, reprezentantin entitati au notificat constructorul in vederea intocmirn uner facturi de stornare pentru cine carti funciare nerealizate, facturate enuitati de catre constructor, la obiectivul de investitii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventth (DALIT), documentatie obfinere avize, studiu topographic, studio geografic, carte funciara, expertiza tehnica, proiect autorizafie construire (PAC) pentru obiectivul de investitit

Reabilitare strazi – strada Parang. strada Pictor Adina Paula Moscu, strada Gen. Jon Jitianu, Aleea Stejarulur, Aleea adiacenta blocurilor 4, 5, 89 de pe Aleea Castanilor si gardul cimitirului Dumbrava, pana la strada Caraiman,, in sumaé de 11.900 let cu TVA, impreund cu mayjorarile de intarziere calculate de la data decontiri, 21.12.2021 $i pana la data restituirii integrale.

Cu factura nr. 336/07.07.2022, transmisé si inregistraté Ja entitate sub nr.

38558/22.11.2021, constructorul a stornat contravaloarea lucrarilor neexecutate in suma de 11.900 let.

Constructorul a virat entitafi suma de 12.070 lei, reprezentand contravaloarea lucrari

neexecutate In suma de 11.900 let si contravaloare mayorari de intarziere in suma de 170 lei (07.07.2022). calculate din 21.12.2021 pana la data restituirit intepgrale a sumei incasate necuvenit, astfel ca prejudiciul a fost recuperat in totalitate in timpul misiuni de audit.

UATM Buzau nu a urmarit in toate cazurile achizitionarea de servicii si lucrari in

conditii de eficienta economica si sociala, avand la baza stabilirea uncei valori estimate a achizitici puse la dispozitia contractantului de catre autoritatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor.

Masurile luate: In timpul misiunii de audit nu au fost luate nici un fel de masuri.

La inventarierea patrimoniului cfectuata la finele anului 2021, nu au fost cuprinse

pe liste de inventariere distincte studiile de fezabilitate sau documentatii tehnice intocmite in perioada 2012-2018, in valoare de 2.111.320 lei, care nu au fost utilizate de la intocmirea lor in vederea analizarii si consemnarii in Procesul-verbal privind rezultatele uventariert, a propuncrilor comisiei de inventariere cu privire la masurile ce se impun.

Masurile luate:

In timpul misiunii de audit s-a dispus mventarierea studiilor si documentatiilor incepand

cu 04.07.2022 – Dispozitia nr.440/04.07.2022, comisia desemnaté a stabilit si inscris in

procesul verbal incheiat. nr.130056/07.07.2022, propuneri pentru aceste studii respectiv unele studi sunt propuse pentru casare (in valoare de 1.745.828,69 lei) iar allele (in valoare de 36549134 lei), sa fie transferate in conturile de imobilizari in vederea maririi valorii de Iventar, acestea fiind finalizate in perioada 2016-2018. 11. Concluziile generale rezultate in urma auditului financiar si recomandarile echipei

de audit cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate pentru inlaturarea deficientelor

constatate In timpul misiunii de audit financiar

Modul de administrare a patrimoniului public si privat al UATM Buziu SI execufia

bugetului local pe anul 2021, nu respecti in toate cazurile principiile legalitatii $1 regularitatii. Astfel, valoarea totala a crorilor si abaterilor identificate $i consemnate in procesul verbal de constatare — anexa a raportului de audit, este in suma de 12.111.913,31 lei. (76.263.62 lei |172.027 lei + 51.62!.69 let + 4.171.228 leit+11.900 lett+5.517.553 lei+2.111.320 let), din care suma de 11.927.986.31 lei reprezinta abatert cu caracter financiar © contabil si 183.927 lei sunt

cauzatoare de prejudicit in anul auditat 2021, care au influentat situatile financiare si care

depaseste valoarea pragului de semnificatie de 2%, in valoare de 4.388.121 let.

Din abaterile de la legalitate si regularitate cauzatoare de prejudici bugetului local, in

suma totalé de 183.927 lei, in timpul misiuni de audit financiar a fost recuperata suma de

78.460 lei.  valoarea cumulata a erorilor/abaterilor de la legalitate 1 regularitate, constatate atat

la entitatea auditata cat gi la entitatile din subordine (inclusiv abaterile constatate in urma

verificarii perioadelor anterioare. conform prevederilor pct.343), se situeaza peste pragul de semnificatie de 2% (4.388.121 lei) si nu au fost luate masuri de remediere de cAtre conducerea entitati in timpul misiuni de audit, pentru toate abaterile constatate.

………………………………………………………………………………………

NEWS BUZAU si GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA BUZAU

EXCLUSIV – RAPORT DEVASTATOR AL CURTII DE CONTURI CU PRIVIRE LA JAFUL DIN PRIMARIA BUZAU! Cum a pus mana Toma pe imobilele scolilor din municipiu si terenurile aferente acestora (S-A INTELES CU DIRECTORII SI CA-URILE pe o parte din “uium”?). Colaboratorii jafului din scoli si primarie – pasibili de pedeapsa cu inchisoarea!

EXCLUSIV – RAPORT DEVASTATOR AL CURTII DE CONTURI CU PRIVIRE LA JAFUL DIN PRIMARIA BUZAU! Cum a pus mana Toma pe imobilele scolilor din municipiu si terenurile aferente acestora (S-A INTELES CU DIRECTORII SI CA-URILE pe o parte din “uium”?). Colaboratorii jafului din scoli si primarie – pasibili de pedeapsa cu inchisoarea!

Jaful inimaginabil de peste 6 ani facut de primarul Toma si gasca penala de la Palatul Comunal, continua! Dupa ce an de an Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi a Buzaului a aratat deficiente majore si lipsuri uriase din gestiunea si administratia publica locala, iata ca ultimul raport arata inca o data MARELE JAF AL LUI TOMA care nu se putea face fara complotul celor mai mari din Minister si Guvern si nici fara complicitatea celor din CLM Buzau, a directorilor si functionarilor primariei! NEWS BUZAU SI Grupul de Investigatii Media Buzau au intrebat oficial Camera de Conturi Buzau si iata ca va ofera in EXCLUSIVITATE o parte din RAPORTUL AUDITULUI financiar contabil de la ultimele controale oficiale (PROCESELE VERBALE, SI CONSTATARILE AUDITORILOR SE INTIND PE SUTE DE PAGINI!).

“Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curt,ii de Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desUașurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, examinând deficiențele consemnate în Raportul de audit nr. 78929/17.06.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare U.A.T.M. BUZAU,

SE CONSTATĂ

⦁         Nu au fost efectuate misiuni de audit asupra activităților desfășurate de entitatea publică și dc entitățile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarca și utilizarea fondurilor publice precum și la administrarea patrimoniului public.

Pentru perioada 2018-2020 a fost elaborat și aprobat un plan multianual, care cuprinde activitățile desUas,urate la nivelul entității publice și a celor subordonate sau sub autoritatea acesteia ce trebuie auditate cel puțin o dată la trei ani, așa cum prevede art.15 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Referitor la modul de realizare a planului de audit multianual aprobat pentru perioada 2018-2020, s-a constatat că:

⦁         auditul public intern nu s-a exercitat asupra tuturor activităților desUașurate în entitatea publică și entitățile subordonate;

-compartimentul de audit public intern nu a auditat activitățile planificate, obligatorii cel puțin o data la 3 ani;

⦁         din cele 18 misiuni de realizat cel puțin o dată la 3 ani, reglementate prin legislația în domeniu și incluse în Planul multianual aprobat, compartimentul de audit public intern a efectuat în perioada 2018-2019 numai 3 misiuni.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art.3, art. 11(a), art.13 și art.15 din Legea nr. 672/2002 privind audftHl public intern, republfCotă, pct. 1.3.1 din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern; art. 24 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualf7otă.

Constatările sunt prezentate la pct. A.1, din procesul verbal de constatare.

……………………………………………………………………………..

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art.4 și art. 5 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul fntern7managerial si controlul financiar preventiv,’ art. 164 alin.4 și alin 5 din Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordu1ui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public aprobate prin HG nr.395/2016; art. 8 a1in.1 1it.e și alin 2 1it.a, b,c din Instrucțiunile ANAP nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de achiziție public.

Constatările sunt prezentate la pct. A.3.1, din procesul verbal de constatare

⦁         Nu a fost stabilită modalitatea dc exercitare a dreptului dc proprietate publică pentru bunurile aparținând domeniului public al munieipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educației și Învățământului, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, și care se află în folosința unităților școlare.

Municipiul Buzău deține în patrimoniul public, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile școlare care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Edueației și învățământului, prin Protocol de predare-primire, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995.

Potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public a1 unităților administrativ-teritoriale decid, in condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului    de     proprietate     publica,     respectiv: darea     in     administrare, concesionarea, închirierea, darea in folosința gratuita. De asemenea sunt prevăzute

prerogative, drepturi și obligații pentru unitățile administrativ teritoriale care transmit dreptul de proprietate publică și instituțiile publice care primesc acest drept, pentru fiecare din cele 4 modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică

Din verificările efectuate la trei unități școlare respectiv: Liceul cu program sportiv Buzău, Școala gimnazială Sf. Apostol Andrei și Liceul tehnologie, meserii și servicii s-a constatat că:

4    Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău nu are în patrimoniu și nici în evidența contabilă clădirea aflată în exploatare, aceasta figurând în domeniul public a1 UATM Buzău

4 Pentru imobilul aflat în exploatarea Liceului cu program sportiv “lolanda Balas Soter” Buzău nu există documente de atribuire din partea proprietarului iar entitatea nu a înregistrat această clădire în evidența contabila sau extracontabilă.

4 Școala gimnazială Sf.Apostol Andrei, a înregistrat în evidența contabilă terenurile și clădirile în care se desUașoară activitățile școlare, în valoare totală de 93.632,75 lei și respectiv 2.752.139,12 lei, pentru care nu s-a prezentat nici o hotărâre a consiliului local privind acordarea dreptului de proprietate publică școlii.

4 Toate trei unitățile școlare, din bugetele locale aprobate, au angajat și plătit cheltuieli de natura investițiilor efectuate — reparații, modernizări, construcții, lucrări de amenajare a terenurilor, iar valorile acestora nu au fost comunicate Municipiului Buzău, în calitate de proprietar a1 bunurilor și pe cale de consecință,  nu au fost reflectate în valoarea de intrare a acestora.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art 297 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Constatările sunt prezentate la pct. A.3.3, din procesul verbal de constatare

         Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite venituri ale bugetului local reprezentând taxă pe clădiri și terenuri datorate dc persoane fizice și juridice

În conformitate cu prevederile art.445(2) și art.466(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe clădire/teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, aceştia având obligația depunerii unei declara)ii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Urmare verificării modului de înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor entității, s-a constatat faptul că pentru 3 contracte de închiriere clădiri și terenuri aparținând domeniului public a1 municipiului Buzău și 3 contracte de închiriere aparținând domeniului public a1 județului Buzău nu au fost stabilite, înregistrate în evidența fiscală si nici încasate obligațiile fiscale generate de aceste contracte în sarcina chiriașilor.

Prin nestabilirea și neurmărirea obligațiilor fiscale reprezentând taxa pe teren/clădiri datorate de chiriași/concesionari, veniturile entității auditate au fost diminuate nejustificat cu suma totală de 30.266 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213,24 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art. 20 alin. (1) si art. 23 alin. (2) Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; art. 455 alin. (2), art.461(11) si art. 490 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările si completările ulterioare,

Constatările sunt prezentate la pct. A.2, din procesul verbal de constatare

Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfașurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum, și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curt,ii de Conturi nr. 155/2014, directorul din cadrul camerei de conturi,

⦁         Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din regulamentul sus-menționat,

DECIDE:

Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) dln Legea nr. 94/1992, republicată a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală conEolată, astfel:

⦁         Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor ce au determinat nerealizarea misiunilor de audit din planul anual i multianual. În baza concluziilor acestei analize, se vor dispune măsuri concrete care să asigure auditarea activită ilor desUa urate la nivelul entită ii i a celor subordonate/ sub autoritatea acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 11416 din 30.01.2019 în sensul diminuării acesteia cu sumele reprezentând:

⦁         conEavaloarea lucrărilor la care s-a renunțat și pentru care au fost întocmite Note de renunțare,

⦁         contravaloarea profitului aferent creșterii costurilor directe și indirecte generate de majorarea salariului minim în construcții.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Efectuarea unei analize privind modul de atribuire în folosința unităților școlare a bunurilor apart,inând domeniului public a1 municipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educației și Învățământului și în funcție de rezultatul analizei,

transmiterea către organul deliberativ a solicitării de a decide cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publica.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Extinderea verificării în vederea identificării tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice care dețin în folosință clădiri și terenuri din domeniul public sau privat al UAT și nu au depus declarația fiseală, notificarea acestora cu privire la obligația depunerii declarațiilor fiscale, emiterea deciziilor de impunere/deciziilor de impunere din oficiu după caz, urmărirea și încasarea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor legale.

Termen de implementare: 31.12.2021

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului dc audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, cu o notificare prealabilă.

În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera dc Conturi a județului Buzău,

Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Curt,ii de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din regulamentul menționat mai sus.

⦁         Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă.

⦁         Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.

În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveți obligativitatea de a prezenta consiliului local o copie de pe raportul de audit și o copie de pe prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații…”

……………………………………………………………………………………………..

Va urma!

Sursa:

CURTEA DE ( CONTURI A ROMÂNIEI

  • Camera de Conturi Buzau

P.S. Referitor la cererile dumneavoastra transmise Curtii de Conturi a Romaniei $1

inregistrate cu nr. 78846/28.09.2022 s1 nr. 78949/29.09.2022 va comunicam

urmatoarele:

Potrivit Programului de activitate al Curtii de Conturi pe anul 2021, aprobat

prin Hotérarea Plenului nr. 655/29.12.2020, Camera de Conturi Buzau a efectuat la

Municipiul Buzau, in perioada 20.04.2021 – 17.06.2021, misiunea cu tema ,,Audit

financiar asupra conturilor de execufie bugetara pe anul 2020”, find intocmite

Raportul de audit financiar si Procesul verbal de constatare inregistrate la entitate

sub nr. 78929/17.06.2021.

In vederea inlaturarii deficientelor constatate, conducerea Camerei de Conturi

Buzau a emis Decizia nr. 13/16.07.2021, prin care s-au dispus masuri cu termen de

implementare la data de 31.12.2021.

O actiune de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse

prin Decizia nr. 13/16.07.2021 urmeaza sa fie programata in ultimul trimestru al

anului 2022.

Potrivit Programului de activitate al Curtii de Conturi pe anul 2022, aprobat

prin Hotararea Plenului nr. 533/23.12.2021, Camera de Conturi Buzau a efectuat la

Municipiul Buzau, in perioada 12.05.2022 – 22.07.2022, misiunea cu tema ,,Audit

financiar asupra conturilor de execufie bugetard pe anul 2021”, find intocmite

Raportul de audit financiar si Procesul verbal de constatare inregistrate la entitate

sub nr. 138518/22.07.2022.

In vederea inlaturarii deficientelor constatate, conducerea Camerei de Contur1

Buziu a emis Decizia nr. 50/12.08.2022, prin care s-au dispus masuri cu termen de

implementare la data de 31.01.2023.

Avand in vedere incheierea procedurilor de valorificare aplicabile domeniului

de activitate al institutiei noastre, conform prevederilor pct. 542 din Regulamentul

privind organizarea si desfasurarea activitdtilor specifice Curtii de Conturi, precum

si valorificarea actelor rezultate din aceste activitafi — RODAS (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547/24.07.2014 $1 pe pagina de internet

www.curteadeconturi.ro, in sectiunea Curtea de Conturi, rubrica regulamente de

audit), va transmitem alaturat, in format electronic, procesele verbale de constatare

$1 deciziile mentionate.

Grupul de Investigatii Media Buzau

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK