Latest news

ARHIVA

TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA-VIDEO

TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI

TV NEWS BUZAU – OMUL ZILEI

TV NEWS BUZAU – EMISIUNILE CARE CONTEAZA!

TV NEWS BUZAU – ALTERNATIVE CULTURALE

TV NEWS BUZAU – INTERVIURI ALTFEL

TV NEWS BUZAU – SAPTAMANA ASTRELOR

TV NEWS BUZAU – COCKTAIL POLITIC

TV NEWS BUZAU – SPORTUL LA ZI

EXCLUSIV – RAPORT DEVASTATOR AL CURTII DE CONTURI CU PRIVIRE LA JAFUL DIN PRIMARIA BUZAU! Cum a pus mana Toma pe imobilele scolilor din municipiu si terenurile aferente acestora (S-A INTELES CU DIRECTORII SI CA-URILE pe o parte din “uium”?). Colaboratorii jafului din scoli si primarie – pasibili de pedeapsa cu inchisoarea!

EXCLUSIV – RAPORT DEVASTATOR AL CURTII DE CONTURI CU PRIVIRE LA JAFUL DIN PRIMARIA BUZAU! Cum a pus mana Toma pe imobilele scolilor din municipiu si terenurile aferente acestora (S-A INTELES CU DIRECTORII SI CA-URILE pe o parte din “uium”?). Colaboratorii jafului din scoli si primarie – pasibili de pedeapsa cu inchisoarea!

Jaful inimaginabil de peste 6 ani facut de primarul Toma si gasca penala de la Palatul Comunal, continua! Dupa ce an de an Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi a Buzaului a aratat deficiente majore si lipsuri uriase din gestiunea si administratia publica locala, iata ca ultimul raport arata inca o data MARELE JAF AL LUI TOMA care nu se putea face fara complotul celor mai mari din Minister si Guvern si nici fara complicitatea celor din CLM Buzau, a directorilor si functionarilor primariei! NEWS BUZAU SI Grupul de Investigatii Media Buzau au intrebat oficial Camera de Conturi Buzau si iata ca va ofera in EXCLUSIVITATE o parte din RAPORTUL AUDITULUI financiar contabil de la ultimele controale oficiale (PROCESELE VERBALE, SI CONSTATARILE AUDITORILOR SE INTIND PE SUTE DE PAGINI!).

“Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curt,ii de Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desUașurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, examinând deficiențele consemnate în Raportul de audit nr. 78929/17.06.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare U.A.T.M. BUZAU,

SE CONSTATĂ

⦁         Nu au fost efectuate misiuni de audit asupra activităților desfășurate de entitatea publică și dc entitățile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarca și utilizarea fondurilor publice precum și la administrarea patrimoniului public.

Pentru perioada 2018-2020 a fost elaborat și aprobat un plan multianual, care cuprinde activitățile desUas,urate la nivelul entității publice și a celor subordonate sau sub autoritatea acesteia ce trebuie auditate cel puțin o dată la trei ani, așa cum prevede art.15 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Referitor la modul de realizare a planului de audit multianual aprobat pentru perioada 2018-2020, s-a constatat că:

⦁         auditul public intern nu s-a exercitat asupra tuturor activităților desUașurate în entitatea publică și entitățile subordonate;

-compartimentul de audit public intern nu a auditat activitățile planificate, obligatorii cel puțin o data la 3 ani;

⦁         din cele 18 misiuni de realizat cel puțin o dată la 3 ani, reglementate prin legislația în domeniu și incluse în Planul multianual aprobat, compartimentul de audit public intern a efectuat în perioada 2018-2019 numai 3 misiuni.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art.3, art. 11(a), art.13 și art.15 din Legea nr. 672/2002 privind audftHl public intern, republfCotă, pct. 1.3.1 din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern; art. 24 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualf7otă.

Constatările sunt prezentate la pct. A.1, din procesul verbal de constatare.

……………………………………………………………………………..

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art.4 și art. 5 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul fntern7managerial si controlul financiar preventiv,’ art. 164 alin.4 și alin 5 din Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordu1ui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public aprobate prin HG nr.395/2016; art. 8 a1in.1 1it.e și alin 2 1it.a, b,c din Instrucțiunile ANAP nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de achiziție public.

Constatările sunt prezentate la pct. A.3.1, din procesul verbal de constatare

⦁         Nu a fost stabilită modalitatea dc exercitare a dreptului dc proprietate publică pentru bunurile aparținând domeniului public al munieipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educației și Învățământului, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, și care se află în folosința unităților școlare.

Municipiul Buzău deține în patrimoniul public, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile școlare care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Edueației și învățământului, prin Protocol de predare-primire, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995.

Potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public a1 unităților administrativ-teritoriale decid, in condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului    de     proprietate     publica,     respectiv: darea     in     administrare, concesionarea, închirierea, darea in folosința gratuita. De asemenea sunt prevăzute

prerogative, drepturi și obligații pentru unitățile administrativ teritoriale care transmit dreptul de proprietate publică și instituțiile publice care primesc acest drept, pentru fiecare din cele 4 modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică

Din verificările efectuate la trei unități școlare respectiv: Liceul cu program sportiv Buzău, Școala gimnazială Sf. Apostol Andrei și Liceul tehnologie, meserii și servicii s-a constatat că:

4    Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău nu are în patrimoniu și nici în evidența contabilă clădirea aflată în exploatare, aceasta figurând în domeniul public a1 UATM Buzău

4 Pentru imobilul aflat în exploatarea Liceului cu program sportiv “lolanda Balas Soter” Buzău nu există documente de atribuire din partea proprietarului iar entitatea nu a înregistrat această clădire în evidența contabila sau extracontabilă.

4 Școala gimnazială Sf.Apostol Andrei, a înregistrat în evidența contabilă terenurile și clădirile în care se desUașoară activitățile școlare, în valoare totală de 93.632,75 lei și respectiv 2.752.139,12 lei, pentru care nu s-a prezentat nici o hotărâre a consiliului local privind acordarea dreptului de proprietate publică școlii.

4 Toate trei unitățile școlare, din bugetele locale aprobate, au angajat și plătit cheltuieli de natura investițiilor efectuate — reparații, modernizări, construcții, lucrări de amenajare a terenurilor, iar valorile acestora nu au fost comunicate Municipiului Buzău, în calitate de proprietar a1 bunurilor și pe cale de consecință,  nu au fost reflectate în valoarea de intrare a acestora.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art 297 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Constatările sunt prezentate la pct. A.3.3, din procesul verbal de constatare

         Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite venituri ale bugetului local reprezentând taxă pe clădiri și terenuri datorate dc persoane fizice și juridice

În conformitate cu prevederile art.445(2) și art.466(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe clădire/teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, aceştia având obligația depunerii unei declara)ii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Urmare verificării modului de înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor entității, s-a constatat faptul că pentru 3 contracte de închiriere clădiri și terenuri aparținând domeniului public a1 municipiului Buzău și 3 contracte de închiriere aparținând domeniului public a1 județului Buzău nu au fost stabilite, înregistrate în evidența fiscală si nici încasate obligațiile fiscale generate de aceste contracte în sarcina chiriașilor.

Prin nestabilirea și neurmărirea obligațiilor fiscale reprezentând taxa pe teren/clădiri datorate de chiriași/concesionari, veniturile entității auditate au fost diminuate nejustificat cu suma totală de 30.266 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213,24 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: art. 20 alin. (1) si art. 23 alin. (2) Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; art. 455 alin. (2), art.461(11) si art. 490 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările si completările ulterioare,

Constatările sunt prezentate la pct. A.2, din procesul verbal de constatare

Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfașurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum, și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curt,ii de Conturi nr. 155/2014, directorul din cadrul camerei de conturi,

⦁         Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din regulamentul sus-menționat,

DECIDE:

Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) dln Legea nr. 94/1992, republicată a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală conEolată, astfel:

⦁         Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor ce au determinat nerealizarea misiunilor de audit din planul anual i multianual. În baza concluziilor acestei analize, se vor dispune măsuri concrete care să asigure auditarea activită ilor desUa urate la nivelul entită ii i a celor subordonate/ sub autoritatea acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 11416 din 30.01.2019 în sensul diminuării acesteia cu sumele reprezentând:

⦁         conEavaloarea lucrărilor la care s-a renunțat și pentru care au fost întocmite Note de renunțare,

⦁         contravaloarea profitului aferent creșterii costurilor directe și indirecte generate de majorarea salariului minim în construcții.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Efectuarea unei analize privind modul de atribuire în folosința unităților școlare a bunurilor apart,inând domeniului public a1 municipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educației și Învățământului și în funcție de rezultatul analizei,

transmiterea către organul deliberativ a solicitării de a decide cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publica.

Termen de implementare: 31.12.2021

⦁         Extinderea verificării în vederea identificării tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice care dețin în folosință clădiri și terenuri din domeniul public sau privat al UAT și nu au depus declarația fiseală, notificarea acestora cu privire la obligația depunerii declarațiilor fiscale, emiterea deciziilor de impunere/deciziilor de impunere din oficiu după caz, urmărirea și încasarea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor legale.

Termen de implementare: 31.12.2021

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului dc audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, cu o notificare prealabilă.

În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera dc Conturi a județului Buzău,

Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Curt,ii de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din regulamentul menționat mai sus.

⦁         Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă.

⦁         Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.

În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveți obligativitatea de a prezenta consiliului local o copie de pe raportul de audit și o copie de pe prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații…”

……………………………………………………………………………………………..

Va urma!

Sursa:

CURTEA DE ( CONTURI A ROMÂNIEI

  • Camera de Conturi Buzau

P.S. Referitor la cererile dumneavoastra transmise Curtii de Conturi a Romaniei $1

inregistrate cu nr. 78846/28.09.2022 s1 nr. 78949/29.09.2022 va comunicam

urmatoarele:

Potrivit Programului de activitate al Curtii de Conturi pe anul 2021, aprobat

prin Hotérarea Plenului nr. 655/29.12.2020, Camera de Conturi Buzau a efectuat la

Municipiul Buzau, in perioada 20.04.2021 – 17.06.2021, misiunea cu tema ,,Audit

financiar asupra conturilor de execufie bugetara pe anul 2020”, find intocmite

Raportul de audit financiar si Procesul verbal de constatare inregistrate la entitate

sub nr. 78929/17.06.2021.

In vederea inlaturarii deficientelor constatate, conducerea Camerei de Conturi

Buzau a emis Decizia nr. 13/16.07.2021, prin care s-au dispus masuri cu termen de

implementare la data de 31.12.2021.

O actiune de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse

prin Decizia nr. 13/16.07.2021 urmeaza sa fie programata in ultimul trimestru al

anului 2022.

Potrivit Programului de activitate al Curtii de Conturi pe anul 2022, aprobat

prin Hotararea Plenului nr. 533/23.12.2021, Camera de Conturi Buzau a efectuat la

Municipiul Buzau, in perioada 12.05.2022 – 22.07.2022, misiunea cu tema ,,Audit

financiar asupra conturilor de execufie bugetard pe anul 2021”, find intocmite

Raportul de audit financiar si Procesul verbal de constatare inregistrate la entitate

sub nr. 138518/22.07.2022.

In vederea inlaturarii deficientelor constatate, conducerea Camerei de Contur1

Buziu a emis Decizia nr. 50/12.08.2022, prin care s-au dispus masuri cu termen de

implementare la data de 31.01.2023.

Avand in vedere incheierea procedurilor de valorificare aplicabile domeniului

de activitate al institutiei noastre, conform prevederilor pct. 542 din Regulamentul

privind organizarea si desfasurarea activitdtilor specifice Curtii de Conturi, precum

si valorificarea actelor rezultate din aceste activitafi — RODAS (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547/24.07.2014 $1 pe pagina de internet

www.curteadeconturi.ro, in sectiunea Curtea de Conturi, rubrica regulamente de

audit), va transmitem alaturat, in format electronic, procesele verbale de constatare

$1 deciziile mentionate.

Grupul de Investigatii Media Buzau

Comments are closed.
RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
VK