Latest news

ARHIVA

TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA-VIDEO

TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI

TV NEWS BUZAU – OMUL ZILEI

TV NEWS BUZAU – EMISIUNILE CARE CONTEAZA!

TV NEWS BUZAU – ALTERNATIVE CULTURALE

TV NEWS BUZAU – INTERVIURI ALTFEL

TV NEWS BUZAU – SAPTAMANA ASTRELOR

TV NEWS BUZAU – COCKTAIL POLITIC

TV NEWS BUZAU – SPORTUL LA ZI

Etichetă: Vurtea de Conturi Buzau

RAPORT DEVASTATOR al Curtii de Conturi Buzau, la Primaria lui Toma faliment! – cum actioneaza „suveica” grupului infractional organizat de la Buzau!

RAPORT DEVASTATOR al Curtii de Conturi Buzau, la Primaria lui Toma faliment! – cum actioneaza „suveica” grupului infractional organizat de la Buzau!

 “CAMERA DE CONTURI BUZAU Nr. de inregistrare: 78929/17.06.2021

PROCES VERBAL DE CONSTATARE, Buzau, 17.06.2021

Subsemnatii Nicolae Viorica si Cretu Cristina, avand functia de auditori publici externi in

cadrul Camera de Conturi a judetului Buzau, in temeiul prevederilor Legii nr.94/1992 privind

~ organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, al delegatiilor nr. 682 si nr. 683 din data de 16.04.2021 si a legitimatiilor de serviciu nr. 500 din data de 06.09.2010 si nr.3106 din data de 22.11.2016, am efectuat tn perioada 20.04.2021 – 17.06.2021 actiunea Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului la U.A.T.M. BUZAU, cod unic de identificare 4233874 avand sediul in B-UL UNIRII, nr. 163, Municipiul Buzau pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

Conducerea compartimentelor economice, financiare $i contabile, dupa caz, ale entitatii verificate au fost asigurate de:

Personalul de conducere al entitatii in perioada supusa verificarii a fost:

Toma Constantin — primar;

Apostu Ionut Sorin— viceprimar;

lon Viorel, viceprimar, de la 01.05.2020-27.10.2020;

Matache Oana— viceprimar, 28.10.2020-in prezent;

Pistol Eduard— secretar al municipiului, de la 01.02.2020- in prezent;

Toma Camelia —secretar al municipiului, de la 04.10.2019-31.01.2020;

Vasile Laurentiu— director executiv, perioada 04.10.2019-05.04.2020;

Ceausel Cristian Stefan, director executiv, perioada 06.04.2020- in prezent;

Gogea Mariana Daniela, director executiv adj.

Din verificarile efectuate in cadrul misiunii de audit financiar asupra categoriilor de operatiuni selectate au fost retinute abateri de la legalitate si regularitate si/sau cazuri de nerespectare a principiilor…

NU S-AU TRECUT IN INVENTARE SI NU S-AU LUAT CHIRII SI IMPOZITE PE BUNURILE CE APARTIN DE UAT BUZAU! S-AU SCRIS INTENTIONAT GRESIT MULTE DIN FACTURI LA..CHELTUIELI!

….. Sinteza – Pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Buzău care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educaţiei şi învățământului, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, și care se află în folosința unităților școlare, nu s-a stabilit până în prezent modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, conform Codului administrativ respectiv: darea în administrare, concesionarea, închirierea ori darea în folosinţă gratuită, pentru terenurile și clădirile folosite de unităţile școlare.

…….

Printre bunurile aparținând domeniului public al municipiului Buzău exemplificăm terenurile și clădirile în cure îşi desfasoară activitatea unităţile şcolare care au fost integrate prin preluare de la Ministerul Educaţiei și învățământului, prin Protocol de predare-primire, în baza prevederilor OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995. In acest context, s-a constatat că, autoritatile deliberative ale administrației publice locale — consiliul local municipal — nu a stabilit până în prezent modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: darea în administrare, concesionarea, închirierea ori darea în folosință gratuită, pentru terenurile şi clădirile folosite de unităţile şcolare…. Din verificările efectuate pe parcursul prezentului audit la trei unităţi şcolare (Liceul cu program sportiv Buzău. Şcoala gimnazială Sf.A postol Andrei, Liceul tehnologic, meserii Şi servicii) s-a constatat că:

– una dintre acestea – Școala gimnazială Sf.Apostol Andrei, a înregistrat în evidenţa contabilă terenurile și clădirile în care se desfășoară activităţile școlare, în valoare totală de 93.632,75 lei ŞI respectiv 2.752.139,12 lei, pentru care nu s-a prezentat nici o hotărâre a consiliului local privind acordarea dreptului de proprietate publică şcolii.

Din evidenţa inventarului domeniului public al municipiului Buzău la 31.12.2020, reiese că terenurile şi clădirile Scolii gimnaziale Sf.Apostol Andrei totalizează 4.780.542,60 lei (conform reevaluarii din anul 2021).

-de asemenea, s-a constatat că toate trei unităţile şcolare, din bugetele locale aprobate, au

angajat și plătit cheltuieli de natura investiţiilor efectuate — reparaţii, modernizări, construcţii, lucrări de amenajare a terenurilor, iar valorile acestora nu au fost comunicate Municipiului Buzău, în calitate de proprietar al bunurilor și pe cale de consecință, nu au fost reflectate în valoarea de intrare a acestora.

Mai mult, acestea au fost înregistrate în mod eronat în contabilitatea școlilor, ca fiind cheltuieli de întreținere şi reparaţii deşi prin natura lor şi prin scopul realizării acestora, reprezintă cheltuieli de natura investițiiior. Reţinem, de asemenea, că aceste lucrări nu sunt de natura reparațiilor deoarece, prin lucrările executate au fost aduse îmbunătăţiri ale parametrilor tehnici iniţiali respectiv, amenajare tribună spectatori și terenuri de sport la baza sportivă Constructorul, executare rețele termice interioare în vederea instalării unei centrale termice noi ori conectării la centrala termică de cartier Care majorează astfel valoarea imobilelor, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, privind

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

Concluzionăm că prin nereglementarea de către Consiliul local municipal a modalităţilor de utilizare a bunurilor, nu au fost stabilite în mod implicit drepturile și obligaţiile entităților care administrază ori au în folosință gratuită bunuri proprietate publică, respectiv înregistrarea în contabilitate a bunurilor, angajarea, efectuarea şi înregistrarea lucrărilor de investiţii asupra bunurilor şi implicit asigurarea majorării valorii de intrare a bunurilor în cauză…”

……………………………………………………………………………………………

NU A FOST EFECTUAT NICIUN AUDIT INTERN…TOMA A NGAJAT TEMPORAR UN AUDITORIU SI A MARGINALIZAT PE CEL CARE OCUPA POSTUL!

În anul 2020 nu au fost efectuate misiuni de audit asupra activităţilor desfăşurate de

entitatea publică, și de entităţile aflate în subordinea ori sub acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și ale planului multianual de audit public intern aprobat pentru perioada 2018-2020.

Descriere:

Potrivit organigramei şi statului de funcții aprobate prin HCLM nr.77/28.04.2016, la nivelul unității administrativ teritoriale este prevăzut un compartiment de audit cu două posturi din care în anul 2020 a fost ocupat un singur post, cel de-al doilea fiind ocupat din ianuarie 2021…

Referitor la modul de realizare a planului de audit multianual aprobat pentru perioada 2018- 2020, s-a constatat că:

– auditul public intern nu s-a exercitat asupra tuturor activitatilor desfasurate în entitate publică, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entitati publice,

-compartimentul de audit public intern nu a auditat activităţile planificate, obligatorii cel putin o data la 3 ani, respectiv: activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până ia utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; …

…concluzionăm că activitatea de audit public intern desfăşurată în anul auditat a fost limitativă şi nu a condus la îmbunătăţirea activităţii entității.Mai mult, având în vedere abaterile constatate cu ocazia prezentului audit la 3 entități publice aflate în coordonarea/sub autoritatea UATM Buzău se accentuează necesitatea exercitării activităţii de audit public intern asupra operaţiunilor care vizează formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile…

…- Consecințele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate și regularitate:

Ca urmare a neefectuării de misiuni de audit public intern in anul 2020 Și în perioada planului multianual, auditul intern nu a contribuit la adăugarea de valoare şi nu a îmbunătățit activitatea entității publice, nu a ajutat entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, nu a contribuit în nici un fel la evaluarea și îmbunătățirea eficienţei şi eficacităţii managementului riscului, a controlului şi proceselor de guvernanță așa cum se prevede la art.2 lit.a din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern.

Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele:

-Toma Constantin, primar care are în subordine directa compartimentul de audit intern, analizează şi avizează rapoartele de audit, nu a evaluat activitatea de audit a entității sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice aplicabile acesteia și nici al îmbunătăţirii activităţii acesteia…

EXPLICATIILE CELOR IMPLICATI IN NEEFECTUAREA AUDITULUI….TINETI-VA BINE!

– Cristea Georgeta, auditor public intern, persoană care organizează şi coordonează activitatea de audit intern, realizează misiuni de audit public inter, conform fişei postului.

Note de relaţii:

-Toma Constantin, primar

Cum explicați neefectuarea misiunilor de audit asupra activităților desfăşurate de entitatea publică, şi de entităţile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și ale planului multianual de audit public intern

aprobat pentru perioada 2018-2020?

– Cristea Georgeta, auditor public intern,

Cum explicaţi neefectuarea misiunilor de audit asupra activităţilor desfăşurate de entitatea publică, și de entităţile aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi ale planului multianual de audit public intern

aprobat pentru perioada 2018-2020?

Răspunsuri la notele de relaţii:

Toma Constantin, primar

În perioada 2019-2020 a Fost organizat concurs pentru ocuparea celui de-al doilea post de auditor intern. În anul 2019 a fost scos la concurs un post de auditor Superior, dar în urma acestuia toţi cei trei candidaţi au fost respinși la proba scrisă. În februarie 2020 a fost demarată procedura de organizare

— a concursului, aceasta fiind suspendată în data de 23.03.2021 din motive de pandemia. Procedura de recrutare a fost reluată în octombrie 2020 şi s-a finalizat. Acest post vacant a fost ocupat în ianuarie 2021. Urmează acest auditor sa efectueze auditul tuturor sectoarelor de activitate A fost un singur auditor care spune că are interdicție să fie implicat în sectoarele de activitate în care a deținul funcții de conducere pe o perioadă de trei ani.

Cristea Georgeta, auditor public intern,

– în perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018 în cadrul Biroului Audit Public Intern a fost detaşat domnul Vintilescu Belciug Adrian; În exercitarea sarcinilor de serviciu domnul Vintilescu Belciug Adrian a întocmit în anul 2017 planul strategic nr. 7/05.12.2017 pentru perioada 2018-2020, considerând toate activitățile şi riscurile din instituție şi instituțiile/entitățile subordonate sau sub autoritate. Deşi ocupam o altă funcţie am discutat la acel moment asupra aspectului că şi dânsul e detaşat doar pentru 6 luni şi probabilitatea de angajare a altor auditori în perioada imediat următoare şi chiar pe termen mediu este nulă, deoarece organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2016 care prevedea şi modificarea structurii de audit intern de la compartiment cu 2 posturi la birou cu 6 posturi era suspendată şi ar fi

bine să întocmească un plan mai realist raportat la situația de fapt, acesta l-a supus aprobării fără a îi mai aduce vreo modificare faţă de forma analizată impreună şi care este cea aprobată şi de ordonatorul principal de credite, primarul municipiuui Buzău.

-în perioada 01.07.2016 – 03.01.2018 eu am ocupat funcţii de conducere la Serviciul RUPOCI până în 10.2017- şef serviciu şi la Direcţia Finanţe Publice Locale perioada rămasă până la 03.01.2018 – director executiv.

Având în vedere că pe data de 03.01.2018 am revenit la funcţia de auditor şi implicit în cadrul Biroului Audit Public Intern, cât şi faptul că domnul Vintilescu Belciug Adrian nu şi-a prelungit detaşarea, plecând chiar mai devreme de 6 luni, deci rămânând singurul auditor, am efectuat misiuni fără legătură cu activităţile in care am fost implicată(activități care au fost în legătură cu formarea şi utilizarea

fondurilor publice precum şi cu administrarea Patrimoniului public), pentru a putea respecta — prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, art.20, alin. (5), citez: „(5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicție se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. ”, prevedere înscrisă de altfel şi în Declaraţia de independenţă la punctul 3.

De asemeni menţionez că deşi am avut sprijinul conducerii unităţii în sensul că deşi suspendată organigrama şi considerată în vigoare HCL 77/2016 putea fi angajat încă un auditor a fost organizat concurs postul a fost ocupat abia în anul curent în luna ianuarie.

Explicaţiile date nu reprezintă o justificare a nerespectării prevederilor legale, deoarece la

nivelul unităţii administrativ teritoriale este angajat un salariat cu aceste atribuţii care trebuia să desfăşoare activități de audit cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi a prevederilor planului multianual pentru anii 2018-2020.

…Pentru clădirile şi terenurile proprietate proprietate publică ale UATM Buzău și UATJ

Buzău, închiriate unor persoane fizice și juridice, nu s-au stabilit, calculat şi înregistrat în

evidenţa fiscală venituri reprezentând taxa pe clădiri și teren în sarcina fiscală a

chiriașilor pentru perioada anilor 2016-2020, în sumă totală de 30.266 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213,24 lei…

… Valoarea abaterii constatate:

— Valoarea taxei pe clădiri şi teren datorată de cei 6 chiriaşi, necalculată şi neînregistrată în evidența contabilă şi fiscală a entității şi neîncasată în perioada 2016-2020 este de 30.266 lei. În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015, art.183 au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 3.213, 24 lei (anexa nr. 1).

Consecințele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate și regularitate:

Nu au fost încasate la bugetul local venituri din taxa pe clădiri şi terenuri, diminuandu-se astfel resursele de finantare a activitatii entitatii.

Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele:

-Toma Constantin, primar, care în calitate de conducător al instituţiei publice, respectiv ordonator de credite, avea atribuţii şi responsabilităţi privind modul de urmărire a realizării veniturilor bugetului local potrivit art.20 alin.(1) litera b) şi art.23 alin.(2) litera b) din Legea nr.273/2006,

– Ceaușel Cristian Ștefan, director executiv, care, conform atributiilor stabilite prin fisa postului îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere si urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la — persoane fizice si juridice…

CAMERA DE CONTURI BUZA

Cum explicați neidentificarea, nestabilirea si neîncasare taxelor locale de către personalul de execuţie

ŞI specialitate din coordonarea dumneavoastră, datorate de la cei 6 chiriaşi pentru clădirile şi terenurile

proprietate publică ale unităţilor administrative teritoriale, municipal și judeţean?

Răspunsuri la notele de relaţii:

În răspunsul la nota de relatii solicitata de auditorii publici externi, Toma Constantin, primar, afirma că:” În timpul auditului s-au identificat persoanele cărora nu li se stabilise taxe pentru clădiri şi teren închiriate şi s-au emis decizii de impunere aferente ” .

In răspunsul la nota de relatii solicitată de auditorii publici externi, Ceauşel Cristian Ştefan, director executiv, afirmă că: ” În perioada 2018-2019 nu am deținut funcţia de director executiv. În timpul auditului s-au identificat persoanele cărora nu li se stabilise taxe pentru clădiri şi teren închiriate şi s-au emis decizii de impunere aferente. ”.

Explicaţiile date nu sunt de natura sa justifice producerea abaterii, identificarea contribuabililor care datorează bugetului local taxe pe clădiri şi teren putea fi realizată și după deținerea atribuţiilor de îndrumare a activității de constatare, stabilire, impunere si urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la persoane fizice si juridice, în perioada 2020 până în prezent…

Fapte care constituie contravenţie, a căror constatare intră în competența Curţii de

Conturi: – Măsurile luate de entitatea verificată în timpul controlului:

În timpul misiunii de audit entitatea a întocmit și trimis decizii de impunere către cei 6

Contribuabili Punctul de vedere al conducerii entității:

— În urma concilierii efectuate la data de 16.06.2021, conducerea entitatii auditate nu a formulat puncte de vedere in divergenta cu constatarile înscrise in prezentul proces-verbal de constatare. Punctul de vedere al auditorului: – Concluzie:

Nu au fost încasate la bugetul local venituri din taxa pe clădiri şi terenuri, diminuandu-se astfel resursele de finantare a activitatii entitatii.

Recomandări:

In vederea inlaturarii abaterii constatate, se recomanda ordonatorului de credite al entitatii

auditate sa dispuna masurile legale pentru rexuperarea prejudiciului cu dobanxile aferente…

Fapte care constituie contravenţie, a căror constatare intră în competenţa Curţii de

Conturi … Activitatea de audit public intern desfăşurată în anul auditat nu s-a exercitat conform prevederilor legale în materie şi nu a condus la îmbunătăţirea activităţii entității…”

…………………………………………………………………………………………

NOTA REDACTIEI: Primarul faliment – C-tin Toma, a cerut Curtii de Conturi Centrale o amanare a platilor datorate si a recuperarii rpejudiciului si…a primit aceasta “favoare” (o prezentam in episodul urmator si expliam si de ce a primit aceasta “derogare”!)!!!

Vom continua!

Grupul de Investigatii Media – Buzau

RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
VK