RSS HotNews.RO RSS

RSS Mediafax

Categorie: Investigatii Buzau

Aici apar invstigatiile membrilor nostri din Buzau

Cum se sifoneaza banii publici pentru imagine si publicitate in primaria Buzau (data lui Toma faliment) – EPISODUL AL II-lea. Faza pe firmele de casa si presa aservita (raport AUDIT financiar – contabil)!

Cum se sifoneaza banii publici pentru imagine si publicitate in primaria Buzau (data lui Toma faliment) – EPISODUL AL II-lea. Faza pe firmele de casa si presa aservita (raport AUDIT financiar – contabil)!

Potrivit auditorilor externi, veniti in control in Primaria Buzau, in anul 2019 UATM Buzău a angajat şi a efectuat plăți din bugetul propriu reprezentând servicii de publicitate în sumă totală de 333.880 lei, prestații efectuate având ca obiect informarea cetățenilor şi promovarea instituției pe canalele radio, TV, presa scrisă si online, în contextul în care informațiile nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 544/2001.

Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate

Prin referatul nr.51700/25.04.2019 întocmit de Petronela Jipa, director executiv al Direcției de Administrație Publică Locală, în care se invocă necesitatea respectării prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și pentru publicarea diverselor anunțuri privind concesiuni, licitații, evenimente sau orice alte materiale informative cu privire la activitatea instituției, s-a considerat că se impune încheierea unor contracte cu operatorii mass-media din municipiul Buzău. Lasand la o parte discriminarea dintre jurnalisti, cu care a operat reprezentantii primariei, la comanda primarului Toma, ordonatorul principal de credite a aprobat, achiziționarea de servicii de publicitate pentru publicarea sau difuzarea în mass-media locală a anunțurilor de interes public (în presa locală scrisă și online) și pe posturile locale de televiziune și radio prin încheierea de contracte de publicitate.

Costul total estimat lunar a fost de 30.500 lei, din care:

 • pentru presa vizuală (TV): 3.000 lei pe lună (TVA inclus) x 4 televiziuni;
 • pentru presa audio : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 2 posturi de radio;
 • pentru presa scrisă : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 2 ziare;
 • pentru presa online : 2.000 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 1.200 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 1.000 lei pe luna (TVA inclus) x 5 ziare online;
 • : 800 lei pe luna (TVA inclus) x 1 ziar online;
 • : 500 lei pe luna (TVA inclus) x 3 ziare online;

Potrivit referatului, costurile individuale pentru ziarele online au fost estimate în funcție de audiența acestora, ceea ce înseamnă că deja de cunoșteau prestatorii de servicii deși contractele nu erau încă încheiate. Referatul nu furnizează informații privind modalitatea de stabilire a audienței pentru presa online. In realitate, s-a folosit un artificiu simplu: pentru alegerea presei care a beneficiat de contracte s-a uzitat de un singur criteriu: supunerea si glorificarea primarului Toma si a PSD (sunt contractori care nu au vizibilitate si nici reprezentativitate si cu toate acestea au beneficiat si beneficiaza de bani publici sub forma de contracte si “comanda”)!

Ca urmare a aprobării date pe referat de către ordonatorul de credite, au fost încheiate cu un număr de 20 de prestatori, mai multe contracte de publicitate în presa scrisă și online, publicitate la posturi de radio si TV locale și au fost efectuate plăți din bugetul anului 2019 pentru această destinație, în sumă totală de 333.880 lei.

Precizăm că și anterior datei referatului erau în derulare contracte cu același obiect, încheiate în anul 2018, a căror durată a fost prelungită pentru perioada de la începutul anului 2019 și până la data aprobării referatului, contracte încheiate cu aceeași prestatori.

In urma auditării acestor contracte, s-a constatat că prin angajarea şi plata serviciilor contractate, nu au fost comunicate informații de interes public așa cum se specifica în referatul care a stat la baza încheierii contractelor, prin afișare şi publicare, entitatea procedând eronat la decontarea unor cheltuieli reprezentând articole de presă, asigurarea spațiului de emisie şi difuzarea de spoturi publicitare şi reportaje pe canale radio și TV, pe blog-uri și pe website-uri. În acest context, echipa de audit a constatat că obiectul contractelor, pe baza cărora s-au făcut plăţile, nu fac parte din cadrul informațiilor de interes public si transparență decizională, pentru care există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informații de interes public, fiind încălcate prevederile Legii 544/2001 si ale Legii nr.52/2003.

Astfel, obiectul contractelor încheiate sau a comenzilor lansate, a fost:

• prestarea unor servicii informative si de promovare cu privire la activitatea

beneficiarului, inclusiv anunțurile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzău in ședințe ordinare (extraordinare sau de îndată), anunțuri privind hotărârile consiliului local, mesaje de felicitare pentru evenimente si sărbători legale;

• înregistrarea și transmiterea pe internet a sedințelor consiliului local;

• publicarea unui portofoliu online de imagini relevante privind activitatea desfășurată.

Din simpla enumerare a obiectului contractelor încheiate se poate constata că acestea nu au legătură cu informațiile de interes public prevăzute de art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Aceasta prevede ca fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu numai informațiile de interes public, precum programele si strategiile prin afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicații proprii, precum si pe pagina de internet proprie. Astfel, instituția deține propriul site care funcționează la adresa https://primariabuzau.ro/ unde toate informațiile de interes public prevăzute de lege sunt publicate. De asemenea, pe site-ul propriu, instituția publică Monitorul Oficial Local la adresa https://primariabuzau.ro/monitoruloficial-local/ unde sunt publicate Statutul UATM Buzău, regulamentele privind procedurile administrative, proiectele și hotărârile autorității deliberative, procesele-verbale ale ședințelor consiliului local, documente și informații financiare și alte documente. Pe site-ul instituției se regăsesc publicate la data auditului și informații privind structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; sursele financiare, bugetul local şi bilanţul contabil; programele şi strategiile proprii; etc, informații care sunt de interes public. Obiectul contractelor încheiate nu are legătură nici cu Lista cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu (anexa la HCL al Municipiului Buzău nr.199/2005) publicată la adresa: https://primariabuzau.ro/wpcontent/uploads/2016/10/Lista-documentelor-de-interes-public.htm.

Din analizarea contractelor încheiate și a documentelor anexate la decontarea facturilor s-a constatat că informațiile publicate sau transmise la radio și TV nu sunt din categoria celor care sunt de interes public, potrivit art. 5 (1) din Legea nr 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public si a prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenta decizională în administraţia publică, în sensul că reprezintă anunțuri privind convocarea consiliului local, fotografii, diferite articole de presă, dezbateri radio și TV, mesaje de felicitare pentru sărbători, servicii care nu au legătură cu informațiile de interes public și transparența decizională, pentru care există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informații de interes public.

 • UATM Buzău a efectuat plăți în sumă totală de 8.000 lei, fără existența unui angajament legal către MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău, pentru transmiterea live a ședințelor consiliului local.

Prin referatul nr.73308/19.06.2019 întocmit de Tudorache Daniel-Mădălin, directorul executiv al Direcție Administrație Publică Locală, care invocă prevederile art.42 alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, potrivit căruia instituția are obligația de a posta pe pagina proprie de internet a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, se propune și ordonatorul de credite aprobă, încheierea unui contract de servicii de live streaming ce va consta în transmiterea live a ședințelor consiliului local pe pagina de facebook a instituției și pe site-ul instituției, estimându-se un cost de 1.000 lei pe ședință, pentru o perioada de 6 luni, până la 31.12.2019.

Precizăm că motivația înscrisă în referat nu se justifică, având în vedere transmiterea și înregistrarea video a ședințelor nu înlătură obligația ca secretarul UAT să afișeze la sediul instituției și să publice pe pagina de internet a instituției copii ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Pe de altă parte, transmiterea directă și înregistrarea video a ședințelor consiliului locale excede prevederilor Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public invocate în referat, iar acest serviciu nu este strict în scopul realizării obiectivelor instituției prevăzute de Legea nr.215/2001, respectiv Codul Administrativ.

Anterior referatului, MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău depusese o ofertă de servicii de live streaming și înregistrare a ședințelor consiliului local, înregistrată sub nr.72001/13.06.2019.

Compartimentul de contabilitate emite Propunerea de angajare a unei cheltuieli nr.1897/20.06.2019 și Angajamentul bugetar individual nr1892/20.06.2019, fără să existe un angajament legal, respectiv un contract. Fără să se încheie un contract, care se prevadă clauze și obligații ale ambelor parți, precum și condițiile în care urmau a fi prestate aceste servicii, cu adresa nr.82629/10.07.2019 instituția comunică către prestator comanda executării acestor servicii, însă doar pe pagina de facebook a instituției (nu și pe site-ul propriu, așa cum se solicita prin referat).

Potrivit comenzii date s-a solicitat și ca transmisiile să fie înregistrate și stocate pe hard discuri externe ce vor fi predate beneficiarului.

In perioada august – decembrie 2019 MAGNETIC ZERO PRODUCTION SRL Buzău prezintă spre decontare un număr de 8 facturi pentru suma de 8.000 lei și entitatea plătește suma fără să existe un angajament legal (contract).

Toate contractele derulate în anul 2019 având ca obiect servicii de publicitate sunt prezentate în analitic în anexă la procesul verbal de constatare.

Din auditul efectuat a mai rezultat și că achiziția de servicii de promovare și publicitate nu se regăsește în Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019, varianta finală înregistrată sub nr.157555 din 23.12.2019, lit. C Achiziția directă – Servicii. Plățile au fost efectuate fără să fie întocmite, de regulă, documente de recepție a serviciilor contractate. In lipsa unor documente de recepție și implicit a neefectuării activității de recepție, nu a fost efectuat controlul final care avea rolul de a identifica dacă serviciile facturate au fost efectiv prestate în termenii și condițiile contractuale și dacă acestea corespund sau nu din punct de vedere calitativ.

Există 3 cazuri în care au fost întocmite documente de recepție (BI Media SRL, Magnetic Zero Production SRL, TV Sat 2002 SRL), dar unele documente de recepție nu sunt semnate sau serviciile contractate nu sunt prestate în realitate așa cum am prezentat mai sus.

Auditând prin sondaj documentele anexate la facturile prestatorilor, respectiv îndeplinirea obligațiilor contractuale potrivit cărora prestatorii aveau obligația să prezinte anexat la factura un document sub forma unui print-screen al paginii de internet cu materialele promovate, ziarele cu materialele promovate publicate, DVD conținând materialul video în condiții tehnice corespunzătoare, s-a constatat că materialele difuzate nu sunt de interes public în sensul prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Atunci când materialele publicitare fac referire la proiecte de hotărâri, pentru vizualizarea conținutul acestor proiecte se face trimitere la site-ul autorității publice locale www.primariabuzau.ro unde acestea pot fi consultate.

In aceste sens, în plus față de cazurile prezentate detaliat mai sus, prezentăm câteva exemple, astfel:

 1. Asociația Jurnaliștilor din Buzău a anexat la factura nr.1271/14.06.2019, emisă pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2019, printscreen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Anunț privind organizarea Târgului de adopții a câinilor fără stăpân, publicat la data de 20 mai 2019;
 • Anunț privind Proiectul de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a consiliului local, potrivit anunțului proiectul de hotărâre putea fi accesat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, publicat la data de 16 mai 2019;
 • Anunț licitație publică cu strigare pentru un spațiu din proprietatea publică a municipiului Buzău, potrivit anunțului proiectul de hotărâre putea fi accesat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, publicat la data de 10 mai 2019;
 • Primaria schimbă prioritatile în intersectia strazilor Prutului si Constituției, publicat la data de 28 mai 2019;
 • Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, publicat la data de 29 mai 2019;
 • Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, publicat la data de 17 mai 2019;
 • Conferința națională pentru gestionarea resurselor din deșeuri, publicat la data de 16 mai 2019;
 • Anunț important al Primăriei Buzău privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, proiectul de hotărârea putea fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 23 mai 2019.
 1. Digital Mobile Innovation SRL a anexat la factura nr.81/14.02.2019, emisă pentru perioada ianuarie 2019, print-screen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Proiecte mari de infrastructură buzoiană în atenția Băncii Mondiale, articol publicat la data de 25.01.2019;
 • Anunt public Primaria Buzău privind HCL cu arondarea imobilelor, potrivit anunțului hotărârile puteau fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 28.01.2019;
 • Dispoziție de convocare a Consiliului Local Buzau, articol publicat la data de 11.01.2019;
 • Anunt public Primaria Buzău privind proiectul Regulamentului serviciului de iluminat public, potrivit anunțului proiectul putea fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 14.01.2019, etc.
 1. FAPBZ Media SRL a anexat la factura nr.366/22.02.2019, emisă pentru perioada ianuarie 2019, print-screen-uri cu următoarele anunțuri:
 • Poliția locală face apel la toți locuitorii municipiului Buzău, articol publicat la data de 26.01.2019;
 • Anunt public Primăria Buzău privind HCL cu arondarea imobilelor, potrivit anunțului hotărârile puteau fi consultat pe site-ul autorității publice locale la adresa www.primariabuzau.ro, articol publicat la data de 26.01.2019;
 • Anunț public primarul municipiului Buzău privind inițierea unui proiect de hotărâre (nu mai e vizibil la ce proiect se face referire), articol publicat la data de 25.01.2019;
 • 1o proiecte mari de infrastructura propuse pentru județul Buzău de primarul Constantin Toma, articol publicat la data de 25.01.2019;
 • Primaria Buzau anunță construirea unei centuri ocolitoare, articol publicat la data de 22.01.2019, etc.
 1. Media Group Production SRL a anexat la factura nr.4105160/10.09.2019, emisă pentru perioada 10.08-12.09.2019, conținutul știrilor difuzate la radio Focus FM, …

Valoarea abaterii constatate

Valoarea plăților efectuate din bugetul propriu în anul 2019, pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, în contextul în care informațiile difuzate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr.544/2001 așa cum s-a solicitat prin referatul de necesitate și în condițiile în care informațiile publice de interes general sunt disponibile pe website-ul instituției, a fost de 333.880 lei.

Descrierea cauzelor și imprejurarilor care au condus la apariția deficiențelor Constatate

Abaterea s-a produs în condițiile funcționării necorespunzătoare a controlului intern și a nerespectării prevederilor legale în vigoare privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice, care stipulează în mod expres că, cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată, sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale, iar utilizarea creditelor bugetare se realizează pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției publice, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Totodată abaterea s-a produs și în condițiile nerespectării normelor legale în vigoare, privind finanțarea cheltuielilor din fonduri publice, conform principiilor stipulate de Legea 215/2001 a administrației publice locale, respectiv de Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, potrivit cărora:

 • autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege;
 • autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului;
 • resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege;
 • autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale municipiilor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Abaterea s-a produs pe fondul excederii prevederilor Legii nr 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, precum și a faptului că obiectul contractelor pe baza cărora s-au făcut aceste plăți, nu sunt în strictă concordanță cu conținutul referatelor compartimentelor de specialitate în baza cărura aceste contracte au fost încheiate, în care se prevede că aceste contracte vor fi încheiate în vederea îndeplinirii obligațiilor instituției auditate, ce sunt prevăzute în Legea 544/2001 și Legea nr.52/2003.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate Prin angajarea și efectuarea de plăți pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, în contextul în care informațiile difuzate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public general, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr.544/2001 și în condițiile în care informațiile publice de interes general sunt disponibile pe website-ul instituției; luând în considerare că în unele cazuri serviciile nici nu au fost prestate, iar în alte cazuri plățile au fost efectuate fără să existe documente de recepție care să ateste prestarea serviciilor; având în vedere că plățile nu au fost efectuate pentru cheltuieli strict legate de activitatea UATM Buzău şi cu respectarea dispozițiilor legale, a fost produs un prejudiciu bugetului local în sumă de 333.880 lei.

Concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea a efectuat plăți nelegale pentru servicii de publicitate pentru promovarea instituției în presa scrisă și online, pe canale radio și TV, plăți care nu au fost effectuate pentru cheltuieli strict legate de activitatea UATM Buzău şi cu respectarea dispozițiilor legale, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 333.880 lei.

Abaterea este prezentată în detaliu la punctul II.3 din Procesul verbal de constatare,

UATM Buzău a încheiat cu SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA contractul de prestări servicii nr.1017/22.05.2018 serviciul de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018, serviciul de încasare a taxei de intrare în târgul Drăgaică stabilită în conformitate cu prevederile HCLM Buzău și desfășurarea activităților de curățenie, permanență la grupurile sanitare, asigurarea utilităților (apă, energie electrică, etc.) și toate activitățile necesare pentru buna desfășurare a Târgului în perioada iunie.

Valoarea totală a serviciilor prestate stabilită prin contract a fost de 220.000 lei fără TVA, iar durata contractului a fost de 30 de zile, respectiv pentru perioada 01.06.2018-30.06.2018.

Deși au fost prevăzute două obiecte ale contractului de naturi diferite, respectiv promovarea evenimentului și încasări de taxe – curățenie, părțile contractante nu au stabilit un preț pentru fiecare prestație în parte.

Contractarea serviciului de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a fost făcută în scopul evitării aplicării dispozițiilor legale privind achizițiile publice și al restrângerii concurenței, deoarece societatea nu avea astfel de servicii în obiectul principal de activitate și nici în activitățile secundare prevăzute în Actul constitutiv al societății și nu avea nici personal cu pregătire de specialitate în domeniul promovării de evenimente. Obiectul principal de activitate al societății este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate iar activitățile secundare nu au nici ele legătură cu serviciile de promovare a evenimentelor contractate.

UATM Buzău a solicitat prin pct.6.1 din contract, ca acest serviciu să fie în întregime subcontractat, fapt care s-a și produs în aceeași zi 22.05.2018, SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA, contractând aceste servicii cu OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău prin încheierea contractului nr. OGP 165/22.05.2018, înregistrat la societate sub nr.1021/22.05.2018, modificat prin actul adițional înregistrat la societatea sub nr.1160/14.06.2018, valoare serviciilor fiind de 161.000 lei fără TVA.

OVAL GREEN PUBLISHING SRL a facturat serviciile contractate către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA în valoare de în valoare totală de 191.590 lei inclusiv TVA, ulterior SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a facturat serviciile către Municipiul Buzău cu factura nr.1142295/25.06.2018 în valoare totala de 261.800 lei (220.000 lei fără tva) și suma a fost achitată la data de 27.06.2018, cu ordinul de plată nr.2923. La factura nr.1142295/25.06.2018 în valoare totala de 261.800 lei prezentată la decontare de către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA a fost anexat devizul de cheltuieli nr.1220/25.06.2018. Potrivit devizului cheltuielile de publicitate ocazionate de promovarea târgului Drăgaică 2018 subcontractate au fost în sumă de 161.000 lei fără TVA, peste plafonul legal de la care se putea face o achiziție directă. In aceste condiții, având în vedere că serviciile de promovare contractate de către UATM Buzău cu SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA, nu se regăseau în obiectul principal de activitate și nici în activitățile secundare prevăzute în Actul constitutiv al societății și aceasta nu mai derulase anterior astfel de servicii, nu avea personal de specialitate în domeniul contractat, Municipiul Buzău acceptând prin contract subcontractarea în întregime a acestor servicii, sursa de finanțare a serviciilor de publicitate fiind 100% de la bugetul local al municipiului, se constată că scopul încheierii acestui contract era de a se evita derularea și transparența unei achiziții publice la nivelul Municipiului Buzău.

Valoarea serviciilor subcontractate cu OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău a fost de de 161.000 lei fără TVA, valoare care depășește plafonul de 132.519 lei stabilit de art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, până la care Municipiului Buzău avea dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii.

Valoarea serviciilor contractate pentru promovarea evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 și a plăților efectuate din bugetul local al Municipiului Buzău, fără derularea unei proceduri de achiziție publică potrivit prevederilor legale, este de 191.590 lei.

Descrierea cauzelor și imprejurarilor care au condus la apariția deficiențelor constatate

Cauza acestei abateri o reprezintă ineficiența controlului intern managerial și a controlului financiar preventiv în cadrul UATM Buzău.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate Prin contractarea serviciului de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018 cu un prestator care nu avea în obiectul de activitate astfel de servicii, care nu avea personal cu pregătire de specialitate în domeniul promovării de evenimente și obligarea acestuia să subcontracteze în întregime, în aceeași zi, aceste servicii către OVAL GREEN PUBLISHING SRL, având în vedere că valoarea serviciilor depășea plafonul de 132.519 lei stabilit de art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (plafon valabil la data achiziției) de la care se puteau achiziționa direct produse sau servicii, s-a derulat de fapt o achiziție publică fără respectarea legislației privind achizițiile publice și a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și asumarea răspunderii, prevăzute de art.2, alin. (2) din Legea nr.98/2016.

Concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea auditată a încălcat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv plafonul până la care se puteau achiziționa direct produse sau servicii și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și asumarea răspunderii.
GRUPUL DE INVESTIGATII MEDIA – Sectiunea Buzau

Va urma!

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

Grupul de Investigatii Media a semnalat de mult timp faptul ca gruparea infractionala din jurul primarului faliment Toma Constantin sifoneaza banul public intr-un mod nemaintalnit, dar iata ca si cel mai nou AUDIT extern facut la Primaria Buzau arata fara dubii cum se fura “la greu” din buzunarele buzoienilor. In aceasta prima parte a anchetei noastre ne ocupam de Oval Green, societatea capusa condusa de fostul militar Alfred Vasilescu, un apropiat al primarului puscariabil. Iata ce spune ultimul Audit extern, din domeniul financiar-contabil. Urmeaza in episcoadele urmatoare – presa si contractele/facturile fictive, licitatiile cu “dedicatie” si VENITURILE “UITATE” din Administratia Publica Locala. CONCLUZIILE LE TRAGETI VOI!

Calitatea gestiunii economico-financiare – Cheltuieli cu bunuri si servicii PE “DISTRACTIILE” LUI Toma si a acolitilor (AUDIT ianuarie – iunie 2020):

Potrivit auditorilor, au fost efectuate plăți pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018 în sumă de 154.284 lei, fără să existe documente din care să rezulte că acesterezulte că aceste servicii au fost în realitate prestate.

UATM Buzău a achitat servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018 în valoare de 154.284 lei în condițiile în care pentru aceeași perioadă, același tip de servicii au fost contractate și decontate și de către Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Documentele de recepție întocmite au fost formale, pentru că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării serviciilor.

La data de 06.02.2019, cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019 în sumă de 154.284 lei, entitatea a achitat factura nr.88/03.12.2018 emisă de S.C. OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău.

Potrivit mențiunilor făcute pe factură, prestatorul a facturat servicii organizare eveniment SIB 18 (Sărbători de iarnă Buzău 2018).

Facturarea serviciilor și plata acestora a fost justificată prin contractul nr. 35747/28.11.2018 ce avea ca obiect Organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău 2018 (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul copiilor), așa cum rezultă de la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct.

4.1. din contract. Entitatea a prezentat echipei de audit și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 înregistrat sub nr.9064/23.01.2019 din care rezultă că la data de 17.01.2019 a fost efectuată recepția serviciilor contractate, respectiv organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor). Echipa de audit a constatat că aceste servicii, respectiv organizarea târgului de Crăciun, organizarea revelionului și organizarea altor manifestări cultural-artistice cu ocazia Crăciunului și a anului nou au fost contractate și achitate și de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman pentru aceeași perioadă și cu același prestator, OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, așa cum rezultă din contractele enumerate mai jos:

Raport de audit financiar

• Contractul nr. 331/28.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 (scena, lumini, sunet, ecran led de exterior) în valoare de 180.800 lei;

• Contractul nr. 332/29.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 în valoare de 362.105 lei.

Organizarea Revelionului menționată la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct. 4.1. din contract, nu putea fi realizată de OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, deoarece acest serviciu a făcut obiectul unui contract de servicii înregistrat sub nr.38144/17.12.2018, încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, în valoare de 307.639 lei inclusiv TVA. Din documentele prezentate pentru a justifica prestarea serviciilor contractate, nu a rezultat că au fost prestate servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018. Astfel, deși pe factura prestatorului la denumirea produselor sau a serviciilor s-a înscris servicii organizare eveniment SIB 18 cf contract 35747/28.11.2018, din raportul de activitate încheiat de prestator la data de 08.01.2019 și prezentat autorității contractante, nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare evenimente, ci servicii de publicitate și promovare. Nici din titlul raportului

– Raport de activitate privind prestarea serviciilor de publicitate a evenimentului Sărbători de iarnă la Buzău 1-31.12.2018, și nici din conținut nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare de evenimente. Din acest document, care nu a fost semnat de autoritatea contractantă, ar rezulta că prestatorul nu a organizat acest eveniment, așa cum a fost prevăzut în contract, ci a prestat de fapt servicii de publicitate, care ar fi constat în:

a) Concepția campaniei de promovare cu 8 anexe

b) Identitatea vizuală a evenimentului (denumire, logo, slogan)

c) 8 machete grafice banner

d) 1 machetă window graphics

e) 1 machetă grafică pliant

f) 1 machetă grafică ecuson

g) 2 machete grafice Afiș A1

h) 1 pagina FACEBOOK

i) 1 pachet video GOLD (25 de reportaje și spoturi publicitare Full HD

j) 5 jingle audio

k) 8 bannere scenă (pentru 237 mp: 3x40mp + 2x36mp + 3x15mp, cu montaj inclus)

l) 500 afișe A1

m) Servicii de lipit afișe în zona urbană și rurală (500 buc pe o rază de 20 km)

n) 20.000 pliante A4 (color, față/verso, hârtie 130 g/m)

o) Servicii distribuire pliante în zona urbană și rurală (20.000 buc pe o rază de 20 km)

p) Ecusoane organizatori (10 buc x 8,4×5 cm pe card PVC + Lineyard)

q) Stegulețe tricolore (2.000 buc)

r) Autocolant perforat (100 mp) servicii colantare și decolantare incluse, pentru 90 geamuri

autobuze

s) Servicii machetare și kit ledscreen

t) Servicii videograf pentru stream video online

u) Servicii fotograf oficial

v) Servicii actor Mos Craciun

w) Website prezentare eveniment (domeniu, hosting și mentenanță incluse) la adresa http://sarbatoribuzau.ro

x) Pachet publicitate media (cel puțin trei trusturi locale – TV, presă scrisă, radio și site web și 6 operatori independenți de siteuri web)

Împreună cu acest raport au fost furnizate două bucăți DVD ce conțin documente PDF

(concepția campaniei de promovare, analiza Swot, etc), fotografii, machete de bannere, machete

Raport de audit financiar:

 • pentru steaguri, fișiere audio și video, etc. care nu au nicio legătură cu serviciile de organizare a evenimentelor contractate.

In justificarea plății efectuate, UATM Buzău a prezentat și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 din care rezultă că serviciile prestate au fost organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor), dar așa cum am precizat mai sus în aceeași perioadă organizarea acestor evenimente a fost contractată de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, iar organizarea revelionul a făcut obiectul unui alt contract încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, potrivit contractul de servicii nr.38144/17.12.2018.

Pentru a efectua recepția, comisia de recepție nu a numărat, cântărit sau verificat cantitățile și nici cum au fost prestate serviciile înscrise în raportul de activitate (care nu erau cele contractate și nici cele facturate) și a procedat doar la vizualizarea celor două DVD-uri, a unui exemplar de afiș, 14 exemplare pliante A6 și a unor exemplare din ziarele Șansa și Opinia care au inserate mesaje publicitare, documente care se regăsesc anexate la raportul de activitate înaintat de prestator.

Precizăm că împreună cu raportul de activitate a fost înaintată și o ofertă intitulată Campanie publicitară Sărbători de iarnă la Buzău 2018 care conține aceleași servicii de publicitare mai sus menționate, dar nici raportul și nici oferta nu au fost înregistrate la registratura instituției.

Din verificarea efectuată a rezultat că la data încheierii contractului, a fost întocmită Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentului bugetar individual nr.26147/28.11.2018, din care rezultă că suma ce urma a fi achitată din creditele bugetare a fost rezervată la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie – art.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și nu de la art.20.30.01 Reclamă și publicitate, cum era normal dacă serviciile contractate ar fi fost servicii de promovare a evenimentului (publicitate).

Pentru a stabili ce anume și-a propus instituția să achiziționeze, am verificat și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019, varianta finală înregistrată sub nr.157555 din 23.12.2019, din care a rezultat că se dorea achiziția de servicii de organizare evenimente. Astfel, la lit. C Achiziția directă – Servicii, la poziția nr.98 s-a prevăzut și aprobat achiziționarea serviciului Organizarea evenimentelor Sărbători de iarna la Buzău 2019 (Targul de Craciun, Revelion, Orășelul Copiilor), cu o valoare estimată de 130.000 fără TVA, cu finanțare de la bugetul local și data estimată pentru achiziție – 21.11.2019.

Pe de altă parte, analizând în ce măsură serviciile de publicitate ar fi putut fi prestate în ipoteza în care acestea ar fi fost contractate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție NU sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire. In acest sens precizăm că fotografiile acestor produse existente pe DVD nu pot atesta cantitatea, cum nici cele 6 bucăți pliantele anexate la raportul de activitate nu pot atesta cantitatea totală de pliante plătită.

De asemenea, pentru serviciile de publicitate media, cu excepția unor inserturi în ziarele Șansa și Opinia, nu există niciun document din care să rezulte că acestea au fost prestate la cel puțin 3 trusturi locale TV și radio. In acest sens precizăm că UATM Buzău avea în derulare, în perioada auditată, propriile contracte de publicitate media cu aceleași trusturi locale TV, radio și ziare pe hârtie.

Referitor la website-ul pentru prezentarea evenimentului http://sarbatoribuzau.ro, precizăm că acesta nu a fost de fapt înregistrat pe numele autorității contractante, care de fapt nici nu avea nevoie de un website, având propriul său website, dar nu aparține nici prestatorului.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate online de RoTLD, autoritatea oficială (registrul) pentru domeniile .ro, acest domeniu aparține SC MIKE ZARR ADS SRL, așa cum rezultă din captura de mai jos.

De asemenea, la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării unor servicii, pentru că perioada în care produsele trebuiau furnizate și serviciile prestate se încheiase la sfârșitul lunii decembrie 2018, ca urmare comisia de recepție era în imposibilitatea să facă recepția întrucât perioada de execuție a contractului se încheiase.

In acest sens precizăm și că procesul-verbal de recepție nu a fost semnat de toți membrii comisiei de recepție, din cei 5 membri nu au semnat 2, respectiv Neder Andrei, președintele comisie și Androne Florea, membru, care a motivat în scris refuzul de a semna. Astfel, potrivit refuzului scris de a semna recepția, înregistrat la registratura entității sub nr.10.009/28.01.2019, rezultă că la data de 23.01.2019 comisia de recepție a primit contractul, oferta nedatată și neînregistrată și un dosar cu mostre si CD-uri. Această mențiune confirmă că oferta a fost transmisă odată cu raportul de activitate și nu anterior încheierii contractului.

Androne Florea a considerat că încheierea contractului a încălcat prevederile art.35, alin (1) și alin (2) din Legea achizițiilor publice nr.98/2016, în sensul că deși contractul este calificat ca fiind de servicii, având în vedere ponderea de 70,28% reprezentând produse, ar fi un contract de furnizare. In consecință nu reprezintă o atribuție de serviciu, deoarece acesta face parte din comisia de recepție pentru servicii (vezi amanunte AICI!).

In continuare, Androne Florea invocă prevederile pct.2 Angajarea cheltuielilor din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin OMF nr.1792/2004 precizând că la data efectuării recepției, respectiv 23.01.2019, bunurile fiind consumate și serviciile prestate nu mai era posibilă verificarea lor din punct de vedere cantitativ și calitativ.

De asemenea, Androne Florea sesizează și faptul că organizarea de evenimente de Crăciun și anul nou face obiectul altor contracte de achiziție publică, precum și neconcordanța între obiectul contractului și referatul care a stat la baza întocmirii contractului.

Androne Florea furnizează și alte argumente ale refuzului său de a semna recepția, astfel:

 • oferta nu e înregistrată și nici datată;
 • oferta nu e redactată integral în limba română, conținând termeni ca jingle audio sau kit ledscreen;
 • existența contractului nr.38144/17.12.2018 pentru organizarea revelionului, cu care serviciile ce trebuiau recepționate se suprapun;
 • oferta nu are specificate un minim de caracteristici tehnice astfel încât să poată fi recepționate, de exemplu stegulețele tricolore nu au specificate dimensiunile, materialul din care sunt confecționate, dimensiunea bățului, etc.;
 • oferta prevedea crearea unei pagini facebook si a unui website, fără a preciza înainte de derularea contractului adresele astfel încât să poată fi efectuată recepția în timp real;
 • oferta prevede servicii al căror rezultat nu poate fi cuantificat, nu se poate verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta, de exemplu cum a fost prestat serviciul fotograf oficial și recepționat doar pe baza unei fotografii a unei persoane dotată cu aparat de fotografiat și un ecuson pe care scrie Fotograf oficial ?;
 • având în vedere prevederile Ordinului nr.1792/2001, pct.14.1 din contract ar fi trebuit să prevadă obligația nu dreptul beneficiarului de verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din ofertă;
 • pentru a se stabili conformitatea modului de prestare a serviciilor cu oferta și cu contractul, aceste documente trebuie predate comisiei de recepție, cel mai târziu la începerea prestării serviciilor și nu după ce acestea sunt prestate.

Toate argumentele invocate de Androne Florea sunt corecte și îndreptățite și se întemeiază pe prevederi legale care nu au fost respectate.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepția a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii, iar recepția ar fi trebuit făcută în timpul derulării contractului.

Pe baza celor expuse mai sus, având în vedere că nu au fost furnizate documente care să ateste că serviciile de organizare evenimente contractate au fost prestate, precum și faptul ca astfel de servicii nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, nu se justifică plata sumei de 154.284 lei efectuată de către UATM Buzău în anul 2019, către OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, drept contravaloare a facturii nr.88/03.12.2018, achitată cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019.

b) Valoarea abaterii constatate

Valoarea plăților efectuate pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost prestate, precum și care nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, este de 154.284 lei.

c) Descrierea cauzelor și împrejurarilor care au condus la apariția deficiențelor constatate

Cauza acestei abateri o reprezintă ineficiența controlului financiar preventiv și a controlului intern managerial, determinată de inexistența unor proceduri operaționale privind recepția serviciilor contractate de entitate.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate.

Ca urmare a efectuării de plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost

prestate, servicii care nici nu puteau fi prestate în realitate, deoarece existau alte contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău cu același obiect, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 154.284 lei.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nu există documente care să certifice prestarea acestor servicii, deoarece nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepție a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii.

Ca urmare nici prestarea serviciilor de publicitate nu este justificată cu documente.

e) concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea a efectuat plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 154.284 lei. Abaterea este prezentată în detaliu la punctul II.2 din Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar.
Grupul de Investigatii Media – Sectiunea Buzau

VA URMA!

VIDEO – ANCHETA: Scandalul de la Asociatia de proprietari PT 28/3, continua! Ingrediente: pile, interese de grup (flausatii din Primaria Buzau), minciuni si abuz de putere!

VIDEO – ANCHETA: Scandalul de la Asociatia de proprietari PT 28/3, continua! Ingrediente: pile, interese de grup (flausatii din Primaria Buzau), minciuni si abuz de putere!

Gruparile de tip mafiot din Buzau nu mai sunt de mult o noutate…fie ele compuse din “jurnalisti”, oameni ai legii, functionari sau interlopi! In cei aproape 10 de la infiintare, News Buzau (si de peste 2 ani – G.I.M. Buzau) au adus in fata publicului mai multe tipuri de “flausati”, care la vremea lor se credeau invincibili, dar in timp s-au dovedit a nu fi decat niste “condesatori ai vidului mundan”. Daca nu stiati, gruparile de tip mafiot sunt categorisite in mai multe feluri, de la “creierele” afacerilor – nedezlipiti de politicienii de carton, la simplii trepadusi executanti sau gainari, care aduna firimiturile ramase de la masa “Boss-ilor”. De cand a venit la putere noua gasca a penalului Toma faliment, au inceput sa viermuiasca mafiotii “second-hand”, plini de frustrari si lacomie si sa treaca la praduiala ca niste bisnitari de rand. Unul din cazurile “cu taxa de protectie” la nivel de primarie si politie este cel de la Asociatia de Proprietari PT 28/3 din Dorobanti 2, Buzau. De-a lungul timpului sute de miliarde de lei vechi “au disparut” prin aceste capuse – Asociatiile de proprietari si au alimentat un tentacul al mafiei localr. Asa s-a intamplat si aici. Ceea ce este mai interesant este faptul ca la orice Asociatie de proprietari te uiti, retelele de furt din bani publici sunt interconectate si daca sapi mai adanc dai de aceeasi oameni: primarul, secretarul si alti sefi si “sefutze” de prin birourile intunecate ale Administratiei Publice Locale. Mai grav este cand sunt implicati si oameni ai legii: politisti, avocati si altii.

 De curand, redactia News Buzau si jurnalistii de investigatie de la G.I.M. Buzau (nu asa zisii jurnalisti de investigatie aparuti ca ciupercile dupa ploaie!) au descoperit o serie de nereguli la PT 28/3: abuz de putere, furt de bani (peste 5,5 miliarde de lei vechi), ilegalitati cu duiumul si…mult tupeu. Toate firele duc la…Primarie! Cazul este incalcit si nimeni nu-l poate reaseza pe fagasul normal…nici chiar cei implicati, de aceea va lasam, in acest prim episod sa auziti depozitiile martorilor, asa zisul “Drept la replica” al ofiterului cirminalist G.P., implicat activ in jaful din bani publici si parerea mai multor locatari din Asociatia de proprietari respectiva.

 Promitem sa revenim!

In urma emisiunii de la TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si Constantin Ionescu – “Sa ne recuperam orasul din mana grupurilor de interese” din 24 iunie 2020 (https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/43127-video-tv-news-buzau-raport-special-cu-iulian-gavriluta-sa-ne-recuperam-orasul-din-mana-grupurilor-de-interese-c-tin-ionescu-pro-romania-buzau), am primit dreptul la replica a sus numitului ofiter de politie G.P., pe care-l prezentam mai jos. La fel si parerea membrilor din Asociatie.

Drept la replica a ofiterului de politie – G.P.:

“Sunt fostul presedinte de la asociatia de proprietari PT 28/3. Intreb si eu cum puteti sa ma denigrati intr-o emisiune tv fara sa mi se ceara un punct de vedere in prealabil.

Va explic pe scurt si as vrea un drept la replica.

In Iunie, anul trecut, am fost ales presedinte al celei mai paguboase si una din cele mai mari asociatii de proprietari din municipiu.

Acest lucru l-am facut numai dupa ce am obtinut APROBAREA Conducerii inspectoratului, in baza unui raport scris. Mi-am desfasurat activitatile numai in conformitate cu prevederile Legii 196/2018, de organizare si functionare a asociatiilor de proprietari.

Am reusit achitarea datoriei de 3 miliarde lei vechi la ANAF, la acest moment asociatia fiind pe ZERO. Mai avem de achitat datoria catre RER si Compania de Apa, iar de anul trecut respectam cu strictete intelegerile cu cei doi furnizori.

Anul acesta, in cursul lunii Februarie a fost adoptata OG 20/2020, iar la art 4 alin 2 se specifica faptul ca cei ce au calitatea de organ al politiei juficiare nu au voie SA MAI detina functii in mediul public sau privat cu exceptia de profesor universitar, URMAND CA ACEST ARTICOL SA INTRE IN VIGOARE IN DATA DE 11.05.2020. Avand in vedere acest aspect am cerut un punct de vedere la ANI, care mi-au comunicat faptul ca din punctul lor de vedere nu mai am posibilitatea sa detin functia de presedinte al asociatiei de proprietari, din momentul in care o sa intre articolul susmentionat in vigoare. Astfel, avand in vedere prevederile legale si punctul de vedere al ANI, CA SA NU DEVIN INCOMPATIBIL CU FUNCTIA DE ORGAN AL POLITIEI JUDICIARE mi-am dat demisia din functia de presedinte incepand cu datata de 10.05.2020.

Rog sa trageti dumneavoastra concluziile.

Repet, corect era sa fiu contactat inainte conform deontologiei profesiei dumneavoastra.

L-am informat si pe dl Ionescu, care mi-a spus ca va lua legatura cu dvs”.

IATA CUM IL CONTRAZIC MEMBRII ASOCIATIEI:

“Hai sa-l ajutam pe d-ul ex presedinte sa-i improspatam memoria. In primul rand a incakcat art. 22 din legea 196 prin neadoptarea in A.G.P. a Regulamentului condominiului. Apoi a incalcat art. 28, pct. 1,2,3,4, art. 57 lit. k,n,r,s pentru neafisarea la avizier a statutului si regulamentului asociatie si toate celelalte amunturi. A incalcat art.29 pct. 1, 2,3. Din 09.2019 i-am solicitat in scris verificare instalatiilor sanitare si a partilor comune din H11 si a refuzat. In sedinta din 06.09.2019 a luat decizia de a exclude din sedinta a 40 de proprietari pe motiv ca nu-s membrii. A incalcat art. 57 lit. i, j. Adica la A.G.P trebuia sa aiba actualizate cărțile de imobil, tabelele cu proprietari, a cartii tehnice a constructiilor. A incalcat Constitutia prin emiterea unei adrese unui proprietar care are hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila a proprietatii dar pentru el nu e opozabila, adresa 270/22.09.2019.  A incalcat   Ordonantele militare prin emiterea somatiilor de plată catre 110 proprietari obligandu-i sa se adune la asociatie mai mult de 3 persoane. A incalcat Hotararea nr. 6/06.04.2020 a Comitetului Local De Situatii de Urgenta. Privind datoria asociatiei prin adresa nr. 332/20.10.2019 era de peste 500.000. Debitul catre ANAF fiind de 160.000. Acest lucru fiind  intarita prin adresa 140/06.04.2020. De unde zice de 300.000? Pein adresa 284/ 22.04.2020 datoria se ridica acum la 949.007 lei. Cum daca el spune ca a achitat debitul la ANAF? Atunci daca a achitat datoriile de ce nu a achitat chiria la sediul asociatiei din mai 2019, de ce contul asociatiei este inca blocat?”

IN LOC DE CONCLUZIE: secretarul primariei – fostul ofiter de politie Ed. Pistol (de care ne vom ocupa mai tarziu) nu este strain de situatie, dar, din pacate nu da voie nimanui din Administratie sa explice situatia de la PT 28/3 si sa clarifice lucrurile… Ne intrebam: de ce numai fosti sau actuali ofiteri de politie si armata se ocupa de niste “treburi civile”, facand zid in jurul primarului penal, Toma faliment? In episoadele viitoare veti descoperi de ce!

Grupul de Investigatii Media Buzau

Acuzatii deosebit de grave la Spitalul Sapoca!

Acuzatii deosebit de grave la Spitalul Sapoca!

Daca ati crezut ca la Sapoca se trateaza pacientii spre vindecare, ar trebui mai intai sa va intrebati daca acei care trateaza reusesc sa isi controleze propriile porniri si derapaje si se pare ca nu.

Asadar acum 3 ani dupa o sedere de peste 13 ani a managerului Popescu Dumitru, a urmat pe postul de manager, doamna doctor epidemiolog Mihalascu Viorica, adusa initial de Popescu pe functia de director medical. Aceasta se pare ca i-a tras presul de sub picioare lui Popescu, drept rasplata pentru increderea acordata in aducerea sa pe un salariu foarte atractiv pe postul de director medical.

Odata instalata pe postul de manager, aceasta, a trecut la primele sale masuri. Mai intai de toate doamna manager a crezut ca cea mai rapida masura este sa angajeze preot in spital de ca si cum asta ardea cel mai tare si de popi avea nevoie spitalul. Abia dupa aceea a angajat personal medical si auxiliar.  Apoi a constatat ca sefa biroului contabilitate, Paun Cristina, trebuie neaparat data afara. Au urmat procese si Paun Cristina a castigat in instanta dreptul de a se intoarce pe acelasi post si functie numai ca la scurt timp i s-a pus in afata o fisa a postului din care rezulta ca are post de conducere , dar trebuie sa inceplineasca functie de executie, lucru total anapoda. Nu a semnat aceasta fisa impusa spre semnare de directorul financiar Vlad Laurentiu Nicolae si atunci s-a trezit iar cu contractul de munca desfacut. Procesul este in desfasurare si cu siguranta Spitalul va pierde iar.

Dupa 3 ani de manageriat a avut loc acel nefericit accident cu Lungu Nicolae, care a omorat intr-un final 7 persoane. Mihalascu si-a dat demisia in fata ministrei Sorina Pintea numai ca se pare , aceste demisii sunt doar de forma de vreme ce Mihalascu a stat pe post pana in luna Martie anul acesta din luna August de anul trecut cand si-a inaintat demisia. Incurcate sunt caile doamnei.

La conducerea spitalului a fost adus un fost procuror din DNA central, Emilian Eva, aducere care a fost facuta se pare doar dintr-o confuzie intre politic si Ministerul Sanatatii. A stat 3 zile ca multe minuni si apoi a fost numita ca manager  cine altcineva, Paun Cristina. Aceasta a venit pe fondul unei opozitii serioase din partea a cateva persoane din TESA, mai exact principalii opozanti fiind jurista sef Neagu Liliana si Vad Laurentiu. Acestia se temeau ca Paun Cristina se va razbuna si va face exact ce ii facusera ei doi in doua randuri si anume desfacerea contractelor de munca. Numai ca Paun nu a procedat deloc asa insa a facut altceva, a trecut la scormonirea in documentele contabile ale spitalului si pe zi ce trecea descoperea tot mai multe hotii rudimentare dar pe sume foarte mari. Aceasta acuza ca ar fi prejudicii de zeci de miliarde la mijloc si a cerut Consiliului de administratie un audit in acest sens. In acea clipa s-a speriat insasi presedinta consiliului de administratie, nimeni alta decat dr epidemiolog Acsinte Venera, fosta colega de DSP a lui Mihalascu Viorica. Acsinte si-a dat demisia se pare.

Speriati de neregulile constatate in fiecare zi de Paun Cristina, personalul TESA si in mod special cei din serviciul contabilitate si achizitii dar si biroul juridic, au inceput sa-i creeze acesteia tot mai multe probleme. In primul rand, intelesi fiind cu totii, au inceput sa o paseze si sa nu-i mai ofere documnete oficiale ale spitalului, lucru care se traduce cu insubordonare. Paun nu a luat masuri dar in spital se raspandea tot mai des zvonul ca aceasta va taia in carne vie acolo unde va gasi vinovatii. De asemenea a mai constatat ca angajatilor le-a fost scazut sporul de periculozitate de la 75% la 35 si 50% doar din pixul lui Vlad Laurentiu, directorul financiar care i-ar fi spus ca a facut asta pentru ca poate si sa nu se tot vaite cei cu un liceu si o scoala sanitara facuta intr-o boxa de bloc ca au salarii mici ca diferenta intre el si ei e prea mare ca sa nu fie fel si salarizarea. Se pare insa ca la aceasta scadere a salariilor a contribuit in egala masura si Neagu Liliana impreuna cu Mihalascu Viorica si lidera de sindicat Spoiala Mariana care si-a angajat un nepot la Sapoca si a tacut chititc la toate abuzurile asupra angajatilor.. Ramane sa va aducem la cunostinta si dovezile in acest sens.

Dupa doua luni ingrijorati de aceasta situatie, Vlad Laurentiu a solicitat Curtea de Conturi care urmeaza sa soseasca la Sapoca insa nu o vor mai gasi pe Paun Cristina in functie. Ghinion. Intre timp Paun Cristina a fost demisa de ministrul Nelu Tataru, la insistentele doamnei Iuliana Costin, sefa RUNOS din Ministerul Sanatatii si sora secretarei de la Sapoca. Asadar avem un puzzle aproape complet. Secretara Niculescu Sorina, atunci cand se hotareste care e tabara care o protejeaza mai bine, o roaga pe sora ei implicata in mai multe scandaluri in cadrul ministerului, unee recente de trafic de influenta, sa traga de balanta si a tras. Ministrul Nelu Tataru a numit exact pe cine a vrut secretara de la Sapoca.

Dupa destintuirea lui Paun Crisitina acesteia in primele zeci de minute i s-a schimbat incuietoarea la birou si s-a incercat spargerea fisetului cu documente. Aceasta a sunat la 112 dar a fost pasata spunandu-i-se ca nu este de competenta lor o problema interna a spitalului.SIC!

Asadar ce avem noi la concluzii :

Spitalul are serioase probleme de administrare, suspiciuni serioase de delapidari, falsuri, us de fals, achizitii fara temei si oportunitate, trafic de influenta pana la nivel ministerial, insubordonari in functie de cel care le canta sau nu in struna unui grup de angajati TESA care fac legea in acel spital. De asemenea mai avem un control  al Curtii de Conturi Buzau care probabil ca va veni ca sa aiba de unde sa plece din Spital pentru ca se zvoneste in spital ca acesti inspectori ai Curtii, vin cu mana goala dar pleaca foarte multumiti din institutie in ultimii ani.

Mai avem deasemenea un director financiar care impreuna cu sefa juridicului fac legea in privinta angajarilor si de asemenea nu doar pe multumiri.

Mai avem o achizitie de echipamente si aparatura medicala de 2.700.000 de lei pentru dotarea laboratorului de analize medicale si unde se pare ca actuala managera Piriu Gabriela are multe de explicat.

Va vom tine la curent.

Grupul de Investigatii Media – Buzau

TO / VIDEO – Cum ne otrăveste apa de băut, Compania de Apă a Simonei Săvulescu, sub oblăduirea atentă a primarului faliment – Toma Constantin!

TO / VIDEO – Cum ne otrăveste apa de băut, Compania de Apă a Simonei Săvulescu, sub oblăduirea atentă a primarului faliment – Toma Constantin!

Otravire apa CAB Buzau. Ceea ce va prezentam in acest episod al anchetei noastre nu este ceva cu totul nou in spatiul buzoian, ci este cunoscut atat membrilor Companiei de Apa Buzau, cat si a responsabilior din Primaria Buzau, sub atenta supraveghere a  primarului faliment – Toma Constantin, vicepresedinte Rotary Buzau si presedinte PSD Buzau (Municipiu), sustinut de unii trepadusi din Serviciile Secrete Romane! Jurnaliștii Grupului de Investigatii Media Buzău fac urmatorul preambul, la ancheta prezenta, pentru a se înțelege mai bine materialul de fata:

 – de la preluarea CAB de catre gasca penala a miliardarului de carton Toma si a slugilor flausate: Simona Savulescu and Co, societatea în cauza, cel mai mare actor in domeniu din aceasta zona, s-a aflat in orizontul „de interese” a celor mentionati mai sus.

 – „Grupul” de interese transpartidic nu face altceva decat sa „sunteze” permanent atat banii publici cat si fondurile europene pentru interesul membrilor acestuia.

 – actiunile de acaparare a fondurilor destinate investitiilor CAB, consemnate temeinic de oameni care se pricep, nu arata altceva decat ca, in colaborare cu alte interese straine de acest popor, vechii frustrati din Securitate si activisti PCR impreuna cu cozile lor de topor recente, incearca sa isi asigure “spatele” afacerilor din trecut si sa isi pregateasca viitoarele lovituri asupra economiei si industriei romanesti.

Sa trecem la scurta noastra prezentare: in fapt, Compania de Apa Buzau (dupa ce fostul director Tescaru a parasind barca), a fost preluata de gasca Serviciilor second-hand patronate de PSD, via Toma faliment. Imediat dupa „lovitura” s-a trecut programatic la deturnarea Fondurilor Europene, fals in acte, abuz in serviciu si tot ce mai vreti voi in materie de hotie si inselaciune (dosare penale aflate pe rol sau prin sertarele procurorilor!). Astfel, tinand cont de natura acestor trepadusi flausati si de istoricul recent al gastii penale, s-a trecut la “omerta” si  la falsificarea unor analize privind investitiile dar si calitatea apei livrate populatiei. Lipsita de scrupule (nici nu avea cum altfel, avand o educatie precara), conducerea CAB, prin Simona Savulescu – fosta lucratoare la ROMET-ul lui Toma faliment, a inceput ascunderea datelor legale ale sus numitei societati, in materie de investitii si calitate a apei (vezi lista comunelor buzoiene unde „apa de baut” este…nepotabila!). In materialul de mai jos prezentam UN PRIM EPISOD al acestor matrapazlacuri privind calitatea apei in unele comune buzoiene (Atentie! Se livreaza apa nepotabila – pe alocuri „otravita”, la pret de apa potabila! Mai mult – populatia nu este avertizata de aceasta stare de fapt! Insa, cel mai grav aspect este acela ca nu sunt “luati in calcul”,  elevii scolilor din localitatile deservite de CAB! ( de asemenea nu sunt respectate normele de igiena privind captarea, distributia si utilizarea apei potabil in respectivele unitati administrative, toate acestea fiind facute cu buna stiinta de CAB). Prezentam in acest prim episod, unele analize facute direct de un lucrator al Companiei de Apa Buzau, de la laboratoarele de recoltare a probelor apei potabile si unele analize al CAB, facute de DSP Buzau (sefa de la analizele de laborator a CAB este o preoteasa care: „acopera tot, la comanda” – spun „sursele” noastre). Trebuie sa mentionam ca respectiva CAB nu furnizeaza sub niciun motiv si prin nicio lege, datele reale ale analizelor apei din unele puncte de recoltare (au un sistem intern (soft), secret in care sunt mentionate datele reale. Despre acest aspect, vom discuta in EPISODUL 2!). Cu toate acestea, datele obtinute de GIM si NB arata clar – prin rapoarte oficiale ca: „apa livrata polulatiei, din unele localitati, are grave depasiri de la normele legale – substante ca Bor, Amoniu si altele ce nu pot fi filtrate – si care afecteaza sanatatea populatiei din zonele respective…”, mai spun sursele noastre (vezi FOTO DOCUMENTE)! In alta ordine, transmitem buzoienilor ca aceasta situatie este deja sub monitorizare atenta, a organelor in drept dar si a observatorilor independenti. La randul nostru, rugam institutiile abilitate sa ia atitudine cat mai curand, tinand cont de situatia de urgenta din prezent si sa prezinte concluziile obtinute in urma anchetelor de la CAB. La acest moment, GIM si NB au atentionat atat Serviciile, cat si organismele statului in drept, pentru a verifica cele semnalate, pentru ca am considerat toate acestea ca fiind un atentat asupra sanatatii populatiei. De asemenea, dorim ca cei responsabili sa fie trasi la raspundere, fara posibilitate de taraganare sau ascundere a adevarului. Deocamdata, mai spunem doar atat: ancheta este in desfasurare (de peste 2 ani) si in curand veti afla mai multe amanunte legate de cele mentionate si veti intelege de ce SS si CAB, pe banii publici – cu ajutorul societatilor de avocatura, desfasoara in permanenta presiuni si intimidari prin actiuni in instanta asupra noastra si asupra tuturor celor care indraznesc sa prezinte adevarul legat de matrapazlacurile din Companie! De asemenea, rugam autoritatile locale – din tot judetul, sa nu mai „rationalizeze” apa – si asa de o calitate indoielnica, in plina pandemie si sa lase consumatorii sa isi faca igiena personala, asa cum cer toate normele legale in vigoare!

VOM CONTNUA!

G.I.M. Buzau si N.B.

P.S. Pentru o analiza si ancheta amanuntita va prezentam imaginile de mai jos, cu precizarile celor care lucreaza direct la laboratorul de analize si recoltare a apei de la CAB!

VIDEO – IN CURAND! Cea mai mare escrocherie din Buzau: AFACEREA SCDL! „Vaca de muls” pentru ofiterii din Servicii si cum au uzitat ei de spagi, amante, popo (nauti), rosii, inventatori inventati si multe altele!

VIDEO – IN CURAND! Cea mai mare escrocherie din Buzau: AFACEREA SCDL! „Vaca de muls” pentru ofiterii din Servicii si cum au uzitat ei de spagi, amante, popo (nauti), rosii, inventatori inventati si multe altele!

Lupta pentru putere in Buzau a capatat in ultima perioada valente nebanuite. Dupa dezertari si tradari, iata-ne din nou pe baricade. Incepem sirul dezvaluirilor cu cea mai mare excrocherie de la Buzau: imobiliarele! Dar nu unele oarecare! Terenurile SCDL Buzau (Popa Vinatoru si amantele in pantaloni si fuste, prefecti, politicieni, oameni ai legii, masoni flausati, directori si altii) au fost si sunt vizate de oameni de afaceri, trepadusi, jurnalisti corupti, justitiabili flausati si o alta gramada de lucratori fosti sau in activitate din Servicii! Obraznici, asa cum i-au crescut mamele lor, ei se otarasc impotriva tuturor celor care le descopera metehnele recente sau „chilotii rupti in cur”. Din pacate, pentru ei, mai sunt inca elemente sanatoase ale acestui neam care le-au luat urma de mult, dar care au asteptat „OK-ul” sa inceapa dezvaluirile si investigatiile! NICI NU BANUITI CE VA ASTEAPTA!

Fiti pe faza!

G.I.M. Buzau

SRI, alcool, spagi si sicane! Nu, nu este un titlu de roman sau de film, ci realitatea cruda pe care o traieste un agent economic din municipiu. Ultima confruntare: a vrut sa produca spirt medicinal, ieftin! Citeste aici spicuiri din “roman” (FOTO DOCUMENTE)

SRI, alcool, spagi si sicane! Nu, nu este un titlu de roman sau de film, ci realitatea cruda pe care o traieste un agent economic din municipiu. Ultima confruntare: a vrut sa produca spirt medicinal, ieftin! Citeste aici spicuiri din “roman” (FOTO DOCUMENTE)

Se cunoaste bine faptul ca pe vreme de criza foarte multi “smecheri”, acoperiti, politicieni de carton si alti flausati pusi pe capatuiala rapida isi incep asa zisele afaceri la umbra “protectiei” diferitelor grupari mafiote. Nu ne-am propus sa facem aici si acum o radiografie a acestui fenomen, ci doar sa va prezentam un aspect legat de cum sunt impiedicati unii inteprinzatori sa faca concurenta mafiei profitoare de pe urma crizei de urgent actuala. Nu ne vom referi la contrabanda cu masti, dezinfectante sau alte aparate auxiliare (lavoare, dozatoare, etc)ale politicienilor si “sponsorilor” de partid (toate!) ci la banalul spirt care in aceste zile este mai vandut pe piata decat oricare lichid.

“Spaga-i spaga” si pe timp de criza!

Voi ati mai auzit de OPC, in ultima vreme? Dar de Antifrauda? Dar de DGA si DIPI? Ce fac angajatii acestor institutii, platiti gras din banul public? Va spunem noi: “inchid ochii”, la comanda! Nu am pomenit de SRI si Vama pentru ca agentul economic care s-a plans redactiei de faptul ca este “discriminat” pe piata producatorilor de spirt/alcool, are vechi sicane cu unii lucratori ai institutiilor mentionate si se pare ca aceste motive ar sta la baza eliminarii sale de pe piata. Cu toate ca are toate actele in regula (vezi mentionarile atasate), Vama Buzau si alte institutii ii pun regulat „bete in roate”. In aceasta situatie, patronul societatii nu a avut alta cale decat sa se adreseze justitei si sa…astepte. Pana una alta alti “preferati” ai gruparilor mafiote din Buzau prospera prin specula (spirtul este vandut de 10 ori mai scump decat in mod normal). Trebuie sa mai spunem ca firma din Buzau a vrut sa produca acool sanitar la preturi rezonabile, nici pe jumate la ceea ce este acum pe piata. S-a luptat cat se poate de mult, insa reprezentantii statului roman, fara nicio justificare, au refuzat categoric sa autorizeze firma pentru producerea spirtului.

Ce raspund reprezentantii Vamii Buzau

In urma cererilor repetate, venite din partea agentului comercial, de eliberare a “autorizatiei de antrepozit fiscal” a venit si raspunsul celor in cauza (reprezentantii Vamii Buzau):

“Urmare a depunerii la Biroul Vamal de Interior Buzau a formularului Cerere/Notificare de acordare a autorizatiei de antrepozit fiscal pentru punctul de lucru din Buzau, str. ………. Buzau, F.N./30.03.2020 inregistrat la Biroul Vamal de Interior Buzau sub nr. 2026/30.03.2020, cat si la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau (inregistrat sub nr. 8064/30.03.2020 si care a fost redirectionat spre competenta solutionare catre BVI Buzau), va informam ca Cererea/Notificarea depusa la cele 2 institutii anterior mentionate nu indeplineste obligatiile prevazute in reglementarile legale in vigoare din domeniul de referinta, reglementari despre care nu avem cunostinta ca ar exista un regim derogatoriu urmare a decretarii stani de urgenta prin Decretul nr. 195/2020, respectiv nu sunt indeplinite prevederile art. 363 – 367 din Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 22-39 din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aferente articolelor mai sus invocate din Codul fiscal, acte normative aflate in vigoare si in prezent. In temeiul art. 7) din Legea nr. 207/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala, va informam ca Cererea/Notificarea de acordare a autorizatiei de antrepozit fiscal de productie pentru alcool etilic si bioetanol depusa de reprezentantul dumneavoastra la cele 2 institutii, nu este insotita de documentele prevazute in normele metodologice, potrivit specificului activitatii ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal, avand un caracter incomplet in raport cu cerintele prevazute in normele legale de referinta”.

Totodata in contextul invocat de dumneavoastra si raportat la cadrul legal aplicabil, pentru a se putea analiza cu celeritate solicitarea dumneavoastra, va rugam sa procedati la completarea dosarului cu toate actele si documentele mentionate de actele normative in vigoare si transmiterea acestora catre B.V.I. Buzau, cu precizarea ca referitor la documentele/informatiile/ datele doveditoare care nu sunt anexate Cererii/Notificare de acordare a autorizatiei de antrepozit fiscal, consideram oportun a se avea in vedere si adresa B.V.I. Buzau nr. 3868/13.05.2019, ce a fost comunicata cdtre dumneavoastra la aceea data, dar pe care o regasiti si atagata prezentei”. Daca nu am cunoaste “speta” ni s-ar parea ca raspunsul vamesilor, este unul legal si de bun simt, numai ca….situatia NU ESTE ASA! Intrebarea persista: ce interese sunt la mijloc pentru a nu lasa un agent economic sa produca alcool sanitar in perioada de ascensiune a coronavirusului ? Poate sa raspunda cineva ?

Ce spune agentul economic

“Societatea detine autorizatie de “antrepozit fiscal” din anul 2006 pentru fabricarea alcoolului etilic, unde la acea data avea depusa la trezoreria Buzau si scrisoarea de garantie in valoare de 60.326 de euro (vezi ANEXA). In baza unor control ale SRI s-a dispus retragerea autorizatiei si intocmirea unui dosar penal – 3191 p/2014. In data de 22.12.2014 se dispune clasarea dosarului in temeiul 315 al 1. Litera b precum si altele, pentru ca: “fapta nu exista”!:, spune in plangerea adresata ministrului Vela, agentul economic din Buzau.

Vazand ca nu se poate pune mana pe societate, gruparile mafiote cu epoleti si fara, au trecut la planul doi: impiedicarea prin orice mijloace a desfasurarii activitatii comerciale a sus-numitului. Ceea ce si se intampla in prezent! Sa mai spunem ca, potivit agentului economic in cauza – toate darile la stat sunt platite la zi si nu exista nicio datorie la buget! Mai mult: cu toate ca s-au depus actele de atestare fiscala si altele (cazier fiscal nr. 32094 din 02.04.2019 – fara mentiouni, cazier judiciar nr. 19894501 din data de 02.04.2019 si ANEXA 4), dupa raspunsul de mai sus, se vede reaua intentie a celor in cauza (vezi FOTO DOCUMENTE).

Sa crape romanii si tot nu-I ajutam cu spirt ieftin! “Nu da spaga, moare cu legea-n mana!”

Agentul economic aflat de cativa ani in razboi total cu institutiile statului spune ca are in depozit nu mai putin de 44.888 litri de alcool, pe care vrea sa-l transforme in spirt, tinand cont de cererea foarte mare din aceasta perioada de urgenta, datorita crizei produse de COVID 19. Patronul mai spune ca mafia de acum nu doreste ca sa fie pe piata spirt cu pret rezonabil si tine cu dintii de situatia ca numai anumiti agentie conomici agreati sa faca jocurile pe piata de profil!

De COVID, poate ne vindecam, de astia…NICIODATA!

Democratie spuneati? Unde? Cand? Cu cine? Pentru cine?

Iulian Gavriluta

TRANSBUS SA SI PRIMARIA LUI TOMA AU PIERDUT DEFINITIV PROCESUL! . Curtea de Apel da dreptate Raportului Curtii de Conturi – Zeci de miliarde de lei, jaf la Trans Bus!

TRANSBUS SA SI PRIMARIA LUI TOMA AU PIERDUT DEFINITIV PROCESUL! . Curtea de Apel da dreptate Raportului Curtii de Conturi – Zeci de miliarde de lei, jaf la Trans Bus!

In urma cu circa 5 luni de zile, News Buzau si Grupul de Investigatii Media Buzau (LINK) publicau o ancheta in exclusivitate, legata de jaful de la societatea „gastii Toma – Gica Toader”- TRANSBUS SA”. Ancheta era legata de un recent raport devastator al Curții de Conturi Buzău (vezi atasamentul de mai jos!), executat la Trans Bus SA. Deși Toma nu conduce direct Trans Bus, primarul o controlează sută la sută prin intermediul rudei sale, Gică Toader. Cum instantele au dat pe rand dreptate Curtii („Camerei”) de Conturi Buzau, Transbus, prin Societatile de avocati angajate din bani publici (desi au juristi angajati – aceeasi ilegalitate se face si la Compania de Apa Buzau) au facut recurs si… au pierdut! De data asta – DEFINITIV!

Nr. unic (nr. format vechi) :        2418/114/2018

Data inregistrarii    22.04.2019

Data ultimei modificari:    01.10.2019

Sectie:            Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Materie:        Contencios administrativ şi fiscal

Obiect:          contestaţie act administrativ fiscal repartizat ciclic completului CAF 7, conform hotărârii Colegiului de Coducere nr.27/28.12

Stadiu procesual:   Recurs

Părţi

NumeCalitate parte

SC TRANS BUS BUZĂU SA            Recurent Reclamant

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI       Intimat Pârât

Şedinţe

01.10.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: 2 R SCAF

Tip solutie: Nefondat

Solutia pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 1 octombrie 2019.

Document: Hotarâre 1064/2019 01.10.2019.

SURSA: http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000069710&id_inst=42 

Furăciuni de zeci de miliarde descoperite de Camera de Conturi Buzău

Ultimul control al Camerei de Conturi Buzău, pe care îl publicăm mai jos pentru informarea tuturor buzoienilor, scoate în evidența furăciuni majore din bugetul societății, adică din bugetul public. În primul rând, acțiunea de verificare a inspectorilor s-a desfășurat în perioada 08.01.2018 – 23.02.2018. Ei au verificat activitatea financiară a Trans Bus pînă la sfîrșitul anului 2017. Iată ce aflăm despre ”cumetriile” ilegale făcute de Toader, bineînțeles sub îndrumarea atentă și „competentă” in parandaraturi – a primarului Toma:

·       Pe tot parcursul anului 2017, banii pe care Trans Bus i-a luat din chiriile clădirilor pe care le administrează nu au fost virați bugetului local. Este vorba de 120 de milioane de lei. Putem ghici oare unde au intrat acești bani, având în vedere că nu au ajuns în ”buzunarul” Statului?

·       În cârdășie cu Toma, Gică Toader a pus la cale o schemă financiară prin care a primit de la Municipiul Buzău, adică de la cumătrul său, aproape 2 miliarde de lei vechi reprezentând subvenții. Subvențiile, ați ghicit, au fost solicitate incorect de Toader și acordate ilegal de Toma. Asta spune Camera de Conturi, nu o spunem noi. La suma aceasta, inspectorii au calculat penalizări de întârziere de peste jumătate de miliard de lei.

·       Vă aduceți aminte când dezvăluiam manevrele ilegale de achiziție a autobuzelor second-hand, adică a celebrelor cimitire pe roți cu care Toma a împânzit municipiul și județul? Ei bine, aflați că și din punct de vedere financiar, nu numai procedural, toată această schemă a primarului a fost… ilegală, evident. O confirmă Camera de Conturi, care a descoperit că atunci când a cumpărat, în 2017, 24 de autobuze vechi, cu suma de 30 de miliarde de lei (!!!), Trans Bus nu a organizat licitație, cum cerea legea, ci a spart achiziția în mai multe contracte, pentru a evita procedurile legale privind achizițiile sectoriale și pentru a permite încredințarea directă prietenilor primarului. Nașpa cu Uniunea Europeană, nu-i așa, Tomiță?! E răi, dom`ne, europenii ăștia, nu ne lasă să fim liberi să furăm în țara noastră!

·       Ca să nu fie rău, ci să fie bine, administratorul executiv al societății de hârburi și-a tras în iarna lui 2016, ilegal, evident, sporuri de vechime de 390 de milioane!

·       Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit și alt aspect interesant: Trans Bus a făcut matrapazlâcuri cu 2984 de litri de motorină, achiziționați ilegal, peste cantitatea normată prin deciziile societății. Seamănă a spălare de bani, nu credeți?

Dacă nu ne credeți pe cuvânt, iată care sunt măsurile dispuse de Camera de Conturi:

6.1. Plata către bugetul local al municipiului Buzău a cotei de 80% din contravaloarea veniturilor încasate din închirierea spațiilor proprietate publică precum și majorările de întârziere, calculate până la data plății efective a venitului principal către U.A.T.M. Buzău.

6.2. Restituirea la bugetul local a subvenției încasate necuvenit, în valoare de 189 mii lei, precum și a dobânzilor penalizatoare, calculate până la data restituirii efective a acesteia către U.A.T.M. Buzău.

6.3. Inițierea demersurilor legale pentru emiterea de către Consiliul de Administrație a unei hotărâri prin care să se stabilească remunerația directorului executiv, cu respectarea formei juridice și a restricțiilor legislației în domeniu, precum și pentru înscrierea în contractul de mandat a tuturor drepturilor de remunerare de care poate beneficia legal directorul executiv.

6.4. Recuperarea prejudiciului reprezentând plăți nelegale cu procurarea de încălțăminte, inclusiv a dobânzilor aferente recalculate în funcție de data efectivă a recuperării sumelor. Identificarea și a altor plăți efectuate în aceleași condiții de nerespectare a prevederilor legale și recuperarea acestor sume împreună cu dobânzile aferente.

6.5. Verificarea punctuală, prin comisia desemnată în acest scop, a cazurilor de depășire a consumurilor de carburanți urmând ca în funcție de concluziile formulate se acționeze în consecință.

Tribunalul Buzău a confirmat furăciunile

La comada lui Toma, avocații cărora primarul le dă bani grei pentru a-l scoate din belelele în care se bagă continuu, au atacat în instanță Raportul Curții de Conturi. Este vorba despre tema care face obiectul Dosarului nr. 2418/114/2018, înregistrat la Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și Fiscal a Tribunalului Buzău. Dar ghinion! NICIUNUL dintre aspectele ilegale sesizate de inspectori nu au fost întoarse în instanță de Trans Bus. Pe 11 martie 2019, Tribunalul a respins contestația formulată de Trans Bus, care a atacat cu recurs la Curtea de Apel, pe 10.04.2019. Ce înțelegem de aici? Că niciunul dintre judecătorii întregi la cap din Tribunalul Buzău nu s-a compromis nici de data aceasta și au văzut toate schemele sesizate de Curtea de Conturi ca și noi: niște FURĂCIUNI ordinare din bani publici. Este încă o lovitură dată conducerii Trans Bus și, mai mult decât atât, primarului Constantin Toma, care a ajuns să fie supranumit Primarul Faliment pentru modul dezastruos și ilegal în care înțelege să chivernisească un buget care nu este al lui.

Va urma…

Grupul de Investigatii Media – Sectia Buzau

P.S.: Ancheta va continua, pentru că suntem în posesia unor informații – bombă, de natură să sublinieze modul în care Trans Bus – ul cumătrului pune în pericol viața cetățenilor municipiului Buzău. Un lucru este cert: aspectele grave cu privire la Trans Bus semnalate de fostul viceprimar ALDE al municipiului, Andrei Neder, sunt adevărate. Drept pentru care a fost rapid sancționat și umilit de primarul penal Constantin Toma.

„Portal    > Tribunalul BUZĂU > Informaţii dosar

Informaţii dosar

Nr. unic (nr. format vechi) :         2418/114/2018

Data inregistrarii               26.09.2018

Data ultimei modificari:22.04.2019

Sectie:  Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Materie:              Contencios administrativ şi fiscal

Obiect:contestaţie act administrativ fiscal repartizat ciclic completului CAF 7, conform hotărârii Colegiului de Coducere nr.27/28.12

Stadiu procesual:             Fond

Părţi

Nume   Calitate parte

SC TRANS BUS BUZĂU SA             Reclamant

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI           Pârât

Şedinţe

11.03.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: CAF 7

Tip solutie: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Respinge cererea. Cu recurs.

Document: Hotarâre 158/2019 11.03.2019

11.02.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: CAF 7

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: pentru a se emite adresă către pârâtă să precizeze în raport de solicitarea reclamantei , formulată prin cererea de chemare în judecată,dacă sunt de acord cu efectuarea expertizei

Document: Încheiere de şedinţă   11.02.2019

17.01.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: CAF 1

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Termen la 11.02.2019, Completul CAF 7.

Document: Încheiere de şedinţă   17.01.2019

07.12.2018

Ora estimata: 09:00

Complet: CAF 1

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Termen pentru lipsă de apărare solicitat de către pârâtă.

Document: Încheiere de şedinţă   07.12.2018

Căi atac

Dată declarare   Parte declarantă               Cale de atac

10/04/2019         SC TRANS BUS BUZĂU SA,            Recurs

Citare prin publicitate.”

SURSE: http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000069710&id_inst=114

http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000069710&id_inst=114
INCREDIBIL! In timp ce Donald Tom falimenteaza pe rand (asa are porunca de la securisti) societatile primariei, angajatii din Adminsitratia Locala iau zeci si sute de milioane de lei salariu LUNAR (vezi aici cat mai este si mercurialul la contractele cu presa aservita si flausata)!

INCREDIBIL! In timp ce Donald Tom falimenteaza pe rand (asa are porunca de la securisti) societatile primariei, angajatii din Adminsitratia Locala iau zeci si sute de milioane de lei salariu LUNAR (vezi aici cat mai este si mercurialul la contractele cu presa aservita si flausata)!

Ne plangem ca nu avem bani, facem reduceri, concedieri sau/si scumpim apa (Simonica Savulescu se da in barci si se screme sa isi spele imaginea?!), taxele si impozitele….da, dar in schimb angajatii primariei si a altor institutii DE STAT sunt “fidelizati” cu lefuri de zeci si sute de milioane de lei pe luna, fara ca nimeni sa spuna ceva! Da, ati citit bine! Este incredibil? Va spunem noi…ESTE ADEVARAT! Lasand la o parte “managerii de proiecte” din Primarie, CJ, DGASPC (ca tot ni se reproseaza ca nu ne legam decat de Toma si de Neagu!) care ajung, “prin cadere” a uiumului la jumatati de miliair dde lei vechi pe luna(?!). Va prezentam astazi tabele cu salariile de peste o suta de milioane de lei / luna, ale angajatilor din Primaria lui “Toma faliment”! Prost sau naiv sa fii sa mai crezi in 2019 ca astfel de hotii pe fata se fac fara “suportul” Serviciilor sau al altor insitutii de stat!!! Nu se poate ca in saracia si penuria din societatea buzoiana cel mai slab salariu din Primaria lui Toma sa inceapa de la …peste 20 de milioane de lei vechi (ingrijitor – debutant – gradatie zero), iar cel mai mare sa ajunga la peste 107 milioane de lei vechi (asta fara sporuri ai altele)!

Cineva, candva trebuie sa faca ordine si sa ceara banii inapoi celor care i-au luat cel putin imoral, daca nu si illegal!

Amanunte, in atasamente!

P.S. Va atasm si contractile cu PRESA aservita AICI SE SCURG BANII DUMENAVOASTRA SI DEZINFORMARILE! Unii sunt jurnalisti, dar probabil au suferit mutatii ontologice cle putin de si-au antrenat la praduirea bugetelor de stat cu tot cu copii, neveste, amante si alti trepadusi…altii in schimb zic “albului – negru” la porunca, si aci sunt unii care imi spuneau – citez: “fac orice, cine da mai mult”! Nu am avut niciodata un serviciu si bani… asa! Daca imi zice sa dau in cap..o fac!” INCREDIBIL! JOSNIC! DEGRADANT! Nici pe departe nu e vorba de invidie si nici de altceva…e doar o realitate la care toti trebuie sa luam aminte sis a facem ceva!

ANI a sesizat DNA în privința preotului Mădălin Iscru (preot in Buzau, protejat al IPS Ciprinel Crasnel – n.r.), fost consilier în Ministerul Dezvoltării. GIM a contribuit la ancheta!

ANI a sesizat DNA în privința preotului Mădălin Iscru (preot in Buzau, protejat al IPS Ciprinel Crasnel – n.r.), fost consilier în Ministerul Dezvoltării. GIM a contribuit la ancheta!

Grupul de Investigatii Media si Recorder, a reusit sa dezvaluie mai multe matrapazlacuri ale IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului si Vrancei si a unor popi (nu preoti!) “din dotare”. Un caz special a fost cel al popii Madalin Iscru, de care, News Buzau s-a ocupat in mod deosebit. Dupa multe anchete si dezvaluiri, s-a reusit alungarea acestui golan din Buzau. Iata ca popa Iscru nu s-a potolit si nu a inteles nimic din nenorocirile ce s-au abatut asupra lui si familiei si…a fost luat in vizorul ANI, DNA! Prezentam ultimele vesti legate de acest caz!

Agenția Națională de Integritate anunță că a sesizat procurorii DNA cu privire la indiciile care arată că un fost consilier personal din Ministerul Dezvoltării ar fi săvârșit mai multe fapte de corupție, între care și falsul în declarații. Este vorba despre preotul Mădălin Iscru, a cărui firmă a câștigat, potrivit Recorder.ro, peste o sută contracte în mai multe județe din țară, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Mădălin Adrian Iscru, fost consilier personal la Cabinetul secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a infracțiunilor infracțiunilor prevăzute de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000 (folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații), coroborat cu falsul în declarații.

Potrivit ANI, Iscru a ocupat funcția de consilier personal la cabinetul secretarului de stat din cadrul MDRAP Adrian Ionuț Gâdea în perioada 1 august – 1 octombrie 2018.

În această perioadă, la data de 23 august, societatea comercială SILUAN PROIECT S.R.L., în cadrul căreia acesta avea calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria Comunei Casimcea, (județul Tulcea) două contracte de prestări servicii în valoare totală de 45.771,88 lei.

Cele două contracte au fost finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de MDRAP, mai informează Agenția Națională de Integritate.

„Întrucât prin deținerea funcției și exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul MDRAP, Iscru Mădălin Adrian a avut acces la informații privind procesul de utilizare a fondurilor de către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat de MDRAP, rezultă indicii temeinice privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii asimilată faptelor de corupție „folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, prevăzută de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, sens în care ANI a sesizat DNA”, mai subliniază sursa citată, potrivit Mediafax.

Indiciile au la bază și demersurile efectuate de către bărbat: preluarea unei societăți comerciale, S.C. HERCINIC S.R.L., care în perioada 2016 – 2017 avea 0 profit, 10 lei cifră de afaceri și 0 angajați.

„Astfel, la patru zile după încetarea funcției de consilier, S.C. HERCINIC S.R.L. încheie contracte prin PNDL cu mai multe unități administrativ-teritoriale. În perioada 05 octombrie – 28 decembrie 2018, S.C. HERCINIC S.R.L. a încheiat 53 de contracte cu 9 unități administrativ-teritoriale, în valoare de aproximativ 13.479.950 lei, finanțate prin PNDL. De asemenea, ISCRU MĂDĂLIN-ADRIAN a deținut în perioada 03 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019 și calitatea de consilier onorific al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, se mai arată în comunicat.

În speță s-au conturat și indicii privind săvârșirea infracţiunii de „fals în declarații”, întrucât în declarațiile de interese depuse de către acesta la numirea și la încetarea din funcția de consilier personal la MDRAP nu a menționat calitatea de asociat unic și funcția de administrator la S.C. SILUAN PROIECT SRL., societate care a încheiat contracte cu o unitate administrativ-teritorială prin PNDL.

GIM

Foto: recorder.ro

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK